Iz EU da­nas 357 mi­li­ju­na € za Pe­lje­ški most, ju­čer 101 mi­li­jun za in­for­ma­cij­ske auto­ces­te

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - To­mis­lav Kras­nec Bruxel­les

U raz­ma­ku od sa­mo dva da­na Eu­rop­ska ko­mi­si­ja us­mje­ra­va do­sad naj­oz­bilj­ni­je svo­te iz fon­do­va EU u in­fras­truk­tur­ne pro­jek­te u Hr­vat­skoj. Ju­čer je Bruxel­les odo­brio plan za ši­ro­ko­po­jas­nu mre­žu no­ve ge­ne­ra­ci­je u vri­jed­nos­ti od 101,4 mi­li­ju­na eura, a da­nas se oče­ku­je du­go oče­ki­va­na od­lu­ka o su­fi­nan­ci­ra­nju grad­nje Pe­lje­škog mos­ta, za ko­ji EU da­je 357 mi­li­ju­na eura. Grad­nja mre­že no­ve ge­ne­ra­ci­je tre­ba­la bi pru­ži­ti br­zi in­ter­net­ski pris­tup on­dje gdje tre­nu­tač­no ni­je dos­tu­pan, oso­bi­to u ru­ral­nim po­dru­čji­ma Hr­vat­ske, pri­op­ćio je ju­čer EK. Mre­ža će os­ta­ti u jav­nom vlas­niš­tvu, pla­ni­ra se gra­di­ti do kra­ja 2023., a od ukup­no 101,4 mi­li­ju­na eura ve­ći dio do­la­zi iz Eu­rop­skog fon­da za re­gi­onal­ni ra­zvoj. – To će Hr­vat­skoj po­mo­ći da us­pos­ta­vi in­fras­truk­tu­ru po­treb­nu za in­for­ma­tič­ko druš­tvo i pri­do­ne­se stva­ra­nju je­dins­tve­nog di­gi­tal­nog tr­ži­šta u EU – rek­la je eu­rop­ska po­vje­re­ni­ca za po­li­ti­ku tr­žiš­nog na­tje­ca­nja Mar­gret­he Ves­ta­ger. Po­sred­nič­ke mre­že, kao što je mre­ža no­ve ge­ne­ra­ci­je u Hr­vat­skoj, mo­gu se sma­tra­ti in­for­ma­cij­skim auto­ces­ta­ma. One pra­ve auto­ces­te, toč­ni­je auto­ces­ta A1 Za­greb – Split – Du­brov­nik, ko­ja je pri­je ula­ska Hr­vat­ske u EU sa­gra­đe­na do Plo­ča, do­bi­va­ju fi­nan­ci­ra­nje no­vog važ­nog ko­ra­ka da­naš­njom od­lu­kom Eu­rop­ske ko­mi­si­je o su­fi­nan­ci­ra­nju Pe­lje­škog mos­ta. Na sve­ča­nos­ti pot­pi­si­va­nja od­lu­ke, pre­ma ko­joj Eu­rop­ska ko­mi­si­ja odo­bra­va su­fi­nan­ci­ra­nje tog mos­ta u 85-pos­tot­nom iz­no­su (357 od 420 mi­li­ju­na eura ukup­no pri­hvat­lji­vih tro­ško­va), da­nas u Bruxel­le­su će bi­ti eu­rop­ska po­vje­re­ni­ca za pro­met Co­ri­na Cre­tu, mi­nis­tri­ca re­gi­onal­nog ra­zvo­ja Ga­bri­je­la Ža­lac i dr­žav­ni taj­nik za in­fras­truk­tu­ru To­mis­lav Mi­ho­tić. Su­fi­nan­ci­ra­nje iz EU od­no­si se i na sam most du­lji­ne 2,4 ki­lo­me­tra, i na pris­tup­ne ces­te na Pe­lješ­cu u du­lji­ni od 12 ki­lo­me­ta­ra, i na obi­laz­ni­cu Sto­na. Ra­do­vi bi tre­ba­li po­če­ti na je­sen, a za­vr­še­tak i otvo­re­nje mos­ta, ko­ji će po pr­vi put te­ri­to­ri­jal­no spo­ji­ti Du­brov­nik i oko­li­cu s os­tat­kom Hr­vat­ske, oče­ku­je se do 2022. go­di­ne.

Grad­nja mre­že no­ve ge­ne­ra­ci­je pru­žit će brz in­ter­net­ski pris­tup on­dje gdje ni­je dos­tu­pan, oso­bi­to u ru­ral­nim po­dru­čji­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.