JEDNAKOM MIRNOĆOM POBJEĐUJE PROTIVNIKE I SLAVI USPJEHE

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Da­vor Ivan­ko­vić

Ka­žu da su mno­gi os­ta­li za­ču­đe­ni na­či­nom na ko­ji je u iz­bor­noj no­ći u sre­diš­nji­ci HDZ-a “pro­ce­su­iran” ve­li­ki iz­bor­ni us­pjeh stran­ke. Ni­je bi­lo ni šam­panj­ca, ni tor­te, ni pje­sme, a ka­mo­li kla­pa ili tam­bu­ra­ša. A čak je do­la­zak An­dre­ja Plen­ko­vi­ća na bi­nu i pred okup­lje­ne glaz­be­no naj­av­ljen uz ne­ka­kav ur­ba­ni (stranj­ski) hit. U us­po­red­bi s du­go­go­diš­njim ve­se­li­ca­ma (pa i der­ne­ci­ma) ovo je bi­la go­to­vo ne­emo­tiv­na at­mo­sfe­ra. U Plen­ko­vi­će­vu dis­ci­pli­ni­ra­nom HDZ-u oči­to ne­ma mjes­ta za eufo­ri­je. Kao što je pri­je 40-ak da­na hlad­no­krv­no iz­go­vo­rio re­če­ni­cu ko­ja je već uš­la u hr­vat­ske po­li­tič­ke ana­le: “Mo­lim taj­ni­cu da pri­pre­mi od­lu­ku o raz­rje­še­nju tri Mos­to­va mi­nis­tra” – ta­ko je An­drej Plen­ko­vić hlad­no­krv­no odra­dio i ovaj me­đu­pe­ri­od u ko­je­mu su mu sto pu­ta pre­dvi­dje­li da ne­će ofor­mi­ti ve­ći­nu, da mu je Vla­da već pro­pa­la, da je “proš­lost”. Či­ni se da je ipak do­bro pros­tu­di­rao po­te­ze ovog po­li­tič­kog ša­ha. Jed­na­ko je hlad­no­krv­no od­s­lu­šao i opor­be­ne i na­pa­de mos­to­va­ca ka­ko će ga bi­ra­či kaz­ni­ti jer da je des­ta­bi­li­zi­rao Hr­vat­sku. Te­zu o sta­bil­nos­ti dr­ža­ve i mos­tov­ci i do­bar dio opor­be i da­lje ja­ko iro­ni­zi­ra­ju jer da je to sa­mo “Plen­ko­vi­će­va man­tra”. Ma kak­va man­tra. To što se kri­ti­ča­ri i da­lje spr­da­ju s po­zi­vom na odr­ža­va­nje sta­bil­nos­ti do­kaz je da uop­će ni­su spoz­na­li da je upra­vo to bi­lo Plen­ko­vi­će­vo “taj­no oruž­je” ko­jim je po­bi­je­dio i na ovim iz­bo­ri­ma. Dak­le, umjes­to da se spr­dao sa sta­bil­nos­ti dr­ža­ve, on je lju­di­ma objaš­nja­vao da sve što či­ni či­ni baš ra­di to­ga da sta­bi­li­zi­ra i Vladu, i vlast, i dr­ža­vu. Nje­gov HDZ je shva­tio da Hr­va­ti, na­ime, ne že­le no­ve ne­iz­vjes­nos­ti. Bi­lo im ih je sa­svim do­volj­no u zad­njih go­di­nu i pol da­na, ko­li­ko već tra­je po­li­tič­ka kri­za u Hr­vat­skoj. Sto­ga je Plen­ko­vić sva­ki svoj po­tez, od “ras­pu­šta­nja” Mos­to­vih mi­nis­ta­ra do, evo, for­mi­ra­nja no­ve “pre­ku­ca­ne” Vla­de, oprav­da­vao “man­tra­njem” o sta­bil­nos­ti zem­lje. Vr­lo jed­nos­tav­no, sa­mo je tre­ba­lo shva­ti­ti taj po­mak u hr­vat­skom bi­rač­kom ti­je­lu ko­je ne že­li nas­ta­vak ne­iz­vjes­nos­ti. Pa je i “po­prav­lja­nje” Plen­ko­vi­će­ve Vla­de – iz­vjes­nost.

Kak­va ‘Plen­ko­vi­će­va man­tra’. Pa gra­đa­ni umjes­to ne­iz­vjes­nos­ti že­le sta­bil­nost

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.