To­do­rić se opet igra s Ram­lja­kom i odu­gov­la­či

Ni­je pod­nio os­tav­ku na čel­nu po­zi­ci­ju NO-a Be­lja, obe­ćao je to uči­ni­ti da­nas

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Li­di­ja Ki­se­ljak ZA­GREB

Ru­ska VTB ban­ka ka­že da zaj­mo­dav­ci ra­de na pri­jed­lo­gu pre­ma ko­jem bi kre­di­to­ri za­mi­je­ni­li dug za udjel. No ta po­ru­ka ni­je jas­na

Agro­ko­ro­ve kom­pa­ni­je – Vu­pik, Be­lje, Žit­njak i PIK Vin­kov­ci – odr­ža­le su skup­šti­ne i ime­no­va­le čla­no­ve Nad­zor­nog od­bo­ra. Ivi­ca To­do­rić ni­je pot­pi­sao os­tav­ku s mjes­ta pred­sjed­ni­ka NO-a Be­lja, Agram je opet gla­sao pro­tiv nje­go­va opo­zi­va, a pre­ma To­do­ri­će­vu obe­ća­nju, os­tav­ku će pod­ni­je­ti da­nas. Pa je ta­ko i ju­čer nas­tav­lje­na, mo­že se ta­ko na­zva­ti, To­do­ri­će­va igra u ko­joj ba­rem na ne­ko­li­ko sa­ti pro­du­lju­je pro­ces. Za­us­ta­vi­ti ga ne mo­že jer, ako i ne od­stu­pi, no­vo­ime­no­va­ni čla­no­vi NO-a, ko­je je ime­no­va­la iz­van­red­na upra­va, mo­gu u ro­ku od dva tjed­na sa­zva­ti sjed­ni­cu i ime­no­va­ti no­vog pred­sjed­ni­ka. Ju­čer je i služ­be­no pred­stav­lje­na no­va upra­va Kon­zu­ma i Zvo­ni­mir Mr­šić na funk­ci­ji sa­vjet­ni­ka iz­van­red­nog po­vje­re­ni­ka za pos­lov­nu gru­pu hra­na. No­vi je pro­blem to što se ogla­si­la ru­ska VTB ban­ka i zbog pre­go­vo­ra o no­vom kre­di­tu iz­aš­la s ide­jom da se dug za­mi­je­ni za udjel. Ni­je još poz­na­to zas­tu­pa li is­to sta­ja­li­šte i ru­ska Sber­ban­ka. Na­ime, do sa­da su po­ru­ke iz Ru­si­je, bez ob­zi­ra na to iz ko­je su ban­ke do­la­zi­le, bi­le za­jed­nič­ko sta­ja­li­šte. Ia­ko je u ovom slu­ča­ju na­mje­ra ne­jas­na jer se za taj pro­ces tre­ba če­ka­ti na­god­ba.

Pri­jed­log Ru­sa

Pr­vi za­mje­nik iz­vr­š­nog di­rek­to­ra VTB ban­ke Ju­rij So­lo­vjev re­kao je u uto­rak za Re­uters da će ban­ka pred­lo­ži­ti pro­mje­nu di­oni­čar­ske struk­tu­re hr­vat­skog kon­cer­na Agro­ko­ra u ok­vi­ru pla­na res­truk­tu­ri­ra­nja du­ga ko­ji pri­pre­ma­ju kre­di­to­ri. – Zaj­mo­dav­ci tre­nu­tač­no ra­de na pla­nu ko­ji će bi­ti pred­stav­ljen ban­ka­ma, ši­rem kru­gu kre­di­to­ra, kao i vlas­ni­ci­ma euro­obvez­ni­ca. Dug bi tre­bao bi­ti res­truk­tu­ri­ran, nak­na­de za ser­vi­si­ra­nje du­ga sni­že­ne, a kom­pa­ni­ja bi tre­ba­la po­če­ti pos­lo­va­ti u pu­nom op­se­gu – re­kao je So­lo­vjev, ali ni­je de­fi­ni- rao ka­da će taj plan bi­ti pred­stav­ljen i ka­da bi doš­lo do pro­mje­ne u di­oni­čar­skoj struk­tu­ri. No i po­ru­čio je da oni ne bi su­dje­lo­va­li u tom pla­nu. – To je otvo­re­no pi­ta­nje, no u ovom tre­nut­ku ne bi­smo. Sas­tav di­oni­ča­ra tre­nu­tač­no je ne­pro­mi­je­njen i to bi se, na­rav­no, tre­ba­lo pro­mi­je­ni­ti ti­je­kom res­truk­tu­ri­ra­nja – re­kao je So­lo­vjev. U Agro­ko­ru ne zna­ju ni­šta o slič­nim na­mje­ra­ma, ali ni­je ni jas­no ka­ko bi to mo­glo bi­ti iz­ve­di­vo. Od­nos­no, da sa­da i uđe net­ko u vlas­niš­tvo, opet se ci­je­li pro­ces vo­di pod pa­li­com iz­van­red­ne upra­ve. O tom sce­na­ri­ju mo­že se go­vo­ri­ti tek na­kon što se do­đe do fa­ze na­god­be. Osim to­ga, s do­ma­ćim ban­ka­ma i za­pad­nim fon­do­vi­ma do­go­vo­re­no je da će se kre­dit da­ti pod roll-up uvje­tom. Ru­si su već rek­li da za njih to ni­je pri­hvat­lji­vo jer sma­tra­ju da ne mo­gu ima­ti is­ti sta­tus kao i fon­do­vi. Roll-up po­dra­zu­mi­je­va da sta­ri kre­dit ima pri­ori­tet u na­pla­ti u is­tom iz­no­su u ko­jem će se odo­bri­ti no­vi. U po­ne­dje­ljak se po­ja­vi­la i in­for­ma­ci­ja da bi jam­s­tvo za odo­bre­ne kre­di­te bi­le di­oni­ce sr­bi­jan­skog Di­ja­man­ta i Fri­ko­ma, no ubr­zo je tak­va mo­guć­nost od­ba­če­na.

Traž­bi­ne do kra­ja tjed­na

No­vi kre­dit tre­bao bi bi­ti do­go­vo­ren idu­ćeg tjed­na. Bio je, na­ime, na­vod­no već do­go­vo­ren i proš­log tjed­na, ali na­kon do­la­ska dru­gog čo­vje­ka Sber­ban­ke Mak­si­ma Po­le­te­je­va u Za­greb i jav­no iz­re­če­nih za­mjer­ki ko­je je dao u in­ter­v­juu za naš list, pro­lon­gi­ran je rok za no­vi kre­dit. Ban­ka tra­ži po­ja­ča­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju i ja­či ope­ra­tiv­ni me­nadž­ment, što je i po­du­ze­to, ali još ni­je jas­no ho­će li po­pus­ti­ti ve­za­no uz roll-up uvjet. Go­vo­ri se o kre­di­tu od 400 mi­li­ju­na eura, ia­ko to i ne zna­či da će se po­vu­ći od­mah sav iz­nos. Ina­če, do kra­ja ovo­ga tjed­na svi vje­rov­ni­ci mo­ra­ju pri­ja­vi­ti svo­je traž­bi­ne od Agro­ko­ra. Ta­da će se zna­ti i to­čan iz­nos du­ga. Pre­ma po­da­ci­ma ko­je su već ra­ni­je iz­ra­ču­na­li re­vi­zo­ri u Agro­ko­ru, obve­ze kon­cer­na iz­no­se 40,4 mi­li­jar­de ku­na i pre­dvi­đa se da no­vi po­da­ci na­kon pri­jav­lje­nih traž­bi­na ne­će ima­ti ve­li­ka od­stu­pa­nja od ut­vr­đe­nih. Za­tim će se kre­nu­ti u ut­vr­đi­va­nje imo­vi­ne, a tek na­kon to­ga i u pro­ces res­truk­tu­ri­ra­nja. Plan se već ra­di, a ve­li­ku ulo­gu u tom pro­ce­su ima no­vo­iza­bra­ni ope­ra­tiv­ni me­nadž­ment.

Pro­du­lju­je pro­ces To­do­rić ne mo­že za­us­ta­vi­ti pro­ces jer, ako i ne od­stu­pi, no­vo­ime­no­va­ni čla­no­vi NO-a mo­gu sa­zva­ti sjed­ni­cu i ime­no­va­ti no­vog pred­sjed­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.