I va­ra­ždin­ski HNS-ov­ci za Vladu s HDZ-om

Plen­ko­vić je HNS-u po­nu­dio mi­nis­tar­stva pra­vo­su­đa te za­šti­te oko­li­ša i ener­ge­ti­ke, a HNS-ovac Štro­mar že­li i gra­di­telj­stvo

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Pu­ljić Še­go, Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja

Pre­drag Štro­mar, šef HNS-a u Va­ra­ždin­skoj žu­pa­ni­ji, na­vod­no se bo­ji da mu Ča­čić na­kon iz­bor­ne po­bje­de ne pre­ot­me stra­nač­ko člans­tvo

Pred­sjed­niš­tvo HNS-a do za­klju­če­nja ovog iz­da­nja od­lu­či­va­lo je o ula­sku u Vladu s HDZ-om, no već ju­čer pri­je sjed­ni­ce tog stra­nač­kog ti­je­la naj­broj­ni­ja HNS-ova or­ga­ni­za­ci­ja, ona va­ra­ždin­ska, od­lu­či­la je da po­du­pi­re ko­ali­ci­ju HNS-a s HDZ-om. Va­ra­ždin­ska or­ga­ni­za­ci­ja na­rod­nja­ka bro­ji tre­ći­nu čla­no­va Sre­diš­njeg od­bo­ra HNS-a, što zna­či da su HNS-ov­ci na do­brom pu­tu da pri­hva­te po­nu­du pre­mi­je­ra i še­fa HDZ-a An­dre­ja Plen­ko­vi­ća o ula­sku u Vladu. On je HNS-u na­vod­no po­nu­dio dva mi­nis­tar­stva – pra­vo­su­đa te za­šti­te oko­li­ša i ener­ge­ti­ke (prem­da u HNS-u go­vo­re o tri mi­nis­tar­stva) te po­zi­ci­ju pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de Iva­nu Vr­do­lja­ku, še­fu HNS-a. Pre­drag Štro­mar, šef va­ra­ždin­ske or­ga­ni­za­ci­je HNS-a, pris­tao je na sa­vez­niš­tvo s HDZ-om, ka­ko se ču­je, i zbog to­ga što že­li spri­je­či­ti da mu biv­ši stra­nač­ki šef Ra­di­mir Ča­čić, sa­da pred­sjed­nik Re­for­mis­ta, ras­tu­ri or­ga­ni­za­ci­ju jer, na­kon što je po­ra­zio Štro­ma­ra na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma i pos­tao žu­pan Va­ra­ždin­ske žu­pa­ni­je, već je po­čeo vr­bo­va­ti HNS-ov­ce. Osim to­ga, Štro­mar na­vod­no za svo­ju nak­lo­nost sa­vez­niš­tvu s HDZ-om že­li Mi­nis­tar­stvo gra­di­telj­stva. Uo­či sjed­ni­ce Pred­sjed­niš­tva HNS-a An­dro Vla­hu­šić, biv­ši gra­do­na­čel­nik Du­brov­ni­ka, iz­ja­vio je da HNS od­lu­ču­je o to­me je li po­li­tič­ka stran­ka ili tr­go­vač­ko druš­tvo. Vla­hu­šić je već u iz­bor­noj no­ći, na­kon dru­gog kru­ga lo­kal­nih iz­bo­ra, po­zvao Vr­do­lja­ka da pod­ne­se os­tav­ku, a ia­ko se u toj no­ći či­ni­lo da će kre­nu­ti la­vi­na kri­ti­ka na še­fa HNS-a, si­tu­aci­ja se ipak pri­mi­ri­la. Uz Vla­hu­ši­ća, do za­klju­če­nja ovog iz­da­nja,

Tko je pro­tiv Uz Vla­hu­ši­ća i Pu­sić, do za­klju­če­nja ovog iz­da­nja pro­tiv ko­ali­ci­je s HDZ-om iz­jas­ni­la se i An­ka Mrak Ta­ri­taš re­kav­ši da ne­će skre­ta­ti udes­no HNS

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.