Pred­sjed­niš­tva HDZ-a i HNS-a o su­rad­nji

Pred­sjed­ni­ku HNS-a Iva­nu Vr­do­lja­ku po­nu­đe­na je po­zi­ci­ja pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

AN­DRO VLA­HU­ŠIĆ (HNS) Od­lu­ču­je­mo je­smo li po­li­tič­ka stran­ka ili tr­go­vač­ko druš­tvo

pro­tiv ko­ali­ci­je s HDZ-om iz­jas­ni­la se još sa­mo Ves­na Pu­sić, po­čas­na pred­sjed­ni­ca HNS-a i cr­ve­na kr­pa HDZ-ov­ci­ma. Ju­čer je iz HNS-a doš­la in­for­ma­ci­ja da je Go­ran Be­us Ric­hem­ber­gh, HNS-ov zas­tup­nik ko­ji se iz­ri­či­to pro­ti­vio ko­ali­ci­ji s HDZ-om i da­lje pro­tiv te ko­ali­ci­je. Ta­ko­đer pri­je za­vr­šet­ka sjed­ni­ce Pred­sjed­niš­tva HNS-a ču­la se i in­for­ma­ci­ja da od­lu­ka ide u smje­ru da

AN­DREJ PLEN­KO­VIĆ (HDZ) Sve će te­me, pa i su­rad­nja s HNS-om, sa­da bi­ti na dnev­nom re­du

se HNS-ovi sa­bor­ski zas­tup­ni­ci pri­li­kom gla­sa­nja o no­vim mi­nis­tri­ma u Sa­bo­ru iz­jas­ne po svo­joj sa­vjes­ti. U is­to vri­je­me, ju­čer od 15 sa­ti, odr­ža­va­la se i sjed­ni­ca Pred­sjed­niš­tva HDZ-a na ko­joj je An­drej Plen­ko­vić tre­bao iz­lo­ži­ti op­ci­je pres­la­ga­nja sa­bor­ske ve­ći­ne, od­nos­no raz­rje­še­nja po­li­tič­ke kri­ze nas­ta­le 27. trav­nja ka­da je smi­je­nio Mos­to­ve mi­nis­tre jer ni­su

VES­NA PU­SIĆ (HNS) Već sam rek­la da sam pro­tiv ko­ali­ci­je

po­dr­ža­li oči­to­va­nje na SDP-ov zah­tjev za smje­nu mi­nis­tra fi­nan­ci­ja Zdrav­ka Ma­ri­ća. Bu­du­ći da je Vr­do­lja­ko­va ini­ci­ja­ti­va za ula­zak u Vladu s HDZom po­di­je­li­la HNS, u HDZ-u ne ra­ču­na­ju na svih de­vet HNSo­vih zas­tup­ni­ka, ne­go na njih pet. Pre­os­ta­la če­ti­ri zas­tup­ni­ka HNS-a do­sad su se, na­ime, iz­jaš­nja­va­la pro­tiv spa­ša­va­nja HDZ-a ula­skom HNS-a u Vladu. Osim

DARKO MILINOVIĆ (HDZ) Ako se to po­ka­že do­brim za Hr­vat­sku, bit ću za

Vla­de s HNS-om, HDZ-u je op­ci­ja i mi­ni­mal­na ve­ći­na od 76 do 78 zas­tup­ni­ka, ali i ma­njin­ska Vla­da. I Ma­ti­ja Po­sa­vec, HNS-ov žu­pan u Me­đi­mur­skoj žu­pa­ni­ji, pro­tek­lih je da­na re­kao da je i HNS-u op­ci­ja ili Vla­da ili pot­po­ra ma­njin­skoj Vla­di ili od­bi­ja­nje bi­lo kak­ve su­rad­nje s HDZ-om. Plen­ko­vić je ju­čer uo­či sjed­ni­ce Pred­sjed­niš­tva HDZ-a re­kao da će te­ma bi­ti i su­rad­nja s HNS-om,

BOŽIDAR KALMETA (HDZ) Ap­so­lut­no sam za ko­ali­ci­ju s HNS-om. Bez ob­zi­ra na ide­olo­gi­ju, ima­ju struč­nja­ke

ali i os­ta­le op­ci­je pres­la­ga­nja ve­ći­ne. Božidar Kalmeta, šef HDZ-a Za­dar­ske žu­pa­ni­je, re­kao je pak da je on ap­so­lut­no za su­rad­nju s HNS-om bez ob­zi­ra na ide­olo­gi­ju jer “HNS ima struč­nja­ke”, a za tu ko­ali­ci­ju, bu­de li na do­bro Hr­vat­ske, iz­jas­nio se i Darko Milinović, član Pred­sjed­niš­tva HDZ-a. Plen­ko­vić do­sad u HDZ-u ni­je imao pro­ble­ma zbog mo­gu­ćeg for­mi­ra­nja Vla­de s HNS-om.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.