HDZ-ova i HNS-ova po­li­tič­ka obi­telj u Eu­ro­pi već ko­ali­ra­ju

U re­do­vi­ma europ­skih li­be­ra­la ka­žu da ni­su ras­prav­lja­li o Hr­vat­skoj i da nji­ho­vi pri­mje­ri ni­su pot­pu­no us­po­re­di­vi s hr­vat­ski­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - to­mis­lav.kras­nec@ve­cer­nji.net To­mis­lav Kras­nec ZA­GREB Su­rad­ni­ci u Eu­ro­par­la­men­tu: Guy Ver­hof­s­tadt (ALDE) i Man­fred We­ber (EPP)

Ko­ali­ra­nje pu­ča­na i li­be­ra­la, o kak­vom se na­ga­đa u Hr­vat­skoj, ni­je ne­uobi­ča­je­no u Eu­ro­pi. Uos­ta­lom, na kri­li­ma tak­vog do­go­vo­ra ne­dav­no je za pred­sjed­ni­ka Eu­rop­skog par­la­men­ta iz­a­bran ta­li­jan­ski pu­ča­nin An­to­nio Ta­ja­ni. No, upu­će­ni su­go­vor­ni­ci u Bruxel­le­su ka­žu da eu­rop­ski li­be­ra­li ni­ti po­ti­ču hr­vat­sku stran­ku iz svo­je obi­te­lji, HNS, da ko­ali­ra s HDZ-om, ni­ti sma­tra­ju da su eu­rop­ski pri­mje­ri pot­pu­no us­po­re­di­vi s hr­vat­ski­ma.

Po­uke iz Ma­đar­ske, Polj­ske...

Unu­tar Sa­ve­za li­be­ra­la i de­mo­kra­ta za Eu­ro­pu (ALDE) pos­to­je li­be­ral­ne stran­ke ko­je su kon­zer­va­tiv­ni­je i bli­že su des­nom cen­tru te li­be­ral­ne stran­ke ko­je su so­ci­jal­no-pro­gre­siv­ni­je i bli­že su li­je­vom cen­tru. Kon­zer­va­tiv­ni li­be­ra­li čes­to ula­ze u ko­ali­ci­je s ne­kom od stra­na­ka iz re­do­va europ­skih pu­ča­na. No, HNS je slič­ni­ji oni­ma unu­tar ALDE-a, ko­ji su so­ci­jal­ni li­be­ra­li, i zbog to­ga je­dan upu­će­ni su­go­vor­nik ko­ji je že­lio os­ta­ti ano­ni­man ka­že da či­nje­ni­ca da ne­ki eu­rop­ski li­be­ra­li ko­ali­ra­ju s pu­ča­ni­ma ne zna­či auto­mat­ski da bi to bi­la pri­rod­na si­tu­aci­ja sa­da u Hr­vat­skoj, u slu­ča­ju da se po­ku­ša stvo­ri­ti ko­ali­ci­ja HNS-a i HDZ-a. Svi su­go­vor­ni­ci iz re­do­va europ­skih li­be­ra­la s ko­ji­ma smo ju­čer raz­go­va­ra­li ka­žu da ni­kak­ve ras­pra­ve unu­tar ALDE-a uop­će ni­je bi­lo na te­mu si­tu­aci­je u Hr­vat­skoj. ALDE i ina­če ni­je po­li­tič­ka obi­telj ko­ja bi s eu­rop­skog vr­ha na­la­ga­la na­ci­onal­nim čla­ni­ca­ma obi­te­lji što da ra­de. Vrh europ­skih li­be­ra­la vje­ro­jat­no se ne bi sto­ga ni pro­ti­vio sce­na­ri­ju u ko­jem bi HNS od­lu­čio ići s HDZ-om u for­mi­ra­nje no­ve sa­bor­ske ve­ći­ne. – Eu­rop­ski li­be­ra­li bi­li bi pr­vi ko­ji bi po­di­gli glas u slu­ča­ju da pos­to­je ne­ke de­for­ma­ci­je oko des­ni­čar­ske po­li­ti­ke ko­ja ni­je de­mo­krat­ska. To se po­ka­za­lo na slu­ča­ju Ma­đar­ske, Polj­ske, pa ovih da­na i Če­ške, gdje su li­be­ra­li pr­vi u osu­di ne­de­mo­krat­skih des­nih ten­den­ci­ja. No, ALDE ne­ma ni­ka­kav stav što se ti­če tre­nu­tač­ne po­li­tič­ke si­tu­aci­je u Hr­vat­skoj – ka­že je­dan su­go­vor­nik.

Plen­ko­vi­ćev ar­gu­ment

Pri ne­dav­nom iz­bo­ru no­vog pred­sjed­ni­ka Eu­rop­skog par­la­men­ta li­be­ra­li su se iz­me­đu kan­di­da­ta europ­skih so­ci­ja­lis­ta i kan­di­da­ta europ­skih pu­ča­na prik­lo­ni­li po­to­njem. Tu či­nje­ni­cu, da HDZ-ova po­li­tič­ka obi­telj u Eu­ro­pi ko­ali­ra s HNS-ovom po­li­tič­kom obi­te­lji u Eu­ro­pi, kao ar­gu­ment u svo­ju ko­rist po­ku­ša­va ko­ris­ti­ti i pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić u pres­la­ga­nju sa­bor­ske ve­ći­ne. Ta­ko­đer je vje­ro­jat­ni­je da bi se u EU iz­bro­ji­lo vi­še pri­mje­ra su­rad­nje li­be­ra­la s pu­ča­ni­ma (des­nim cen­trom) ne­go li­be­ra­la sa so­ci­jal­de­mo­kra­ti­ma. No, po­li­tič­ke stran­ke ne vo­de svo­ju po­li­ti­ku pre­ma na­če­lu pre­se­da­na ko­ji je za­bi­lje­žen ili ni­je za­bi­lje­žen neg­dje u EU, ne­go pre­ma in­te­re­si­ma svo­jeg vod­stva, stra­nač­kih ti­je­la i člans­tva te slo­vu i du­hu stra­nač­kih pro­gra­ma. U slu­ča­ju HNS-a, i ne­kim pro­ma­tra­či­ma iz EU vid­lji­vo je to da pro­ces pro­mje­ne part­ne­ra, s do­sa­daš­njeg na lje­vi­ci na no­vog na des­ni­ci, tre­ba bi­ti vo­đen, ka­ko se iz­ra­zio je­dan naš su­go­vor­nik, “iz­nim­no pre­ciz­no, s do­brim pri­pre­ma­ma i smis­le­nim objaš­nje­nji­ma za ta­kav po­tez”.

Eu­rop­ski li­be­ra­li pr­vi bi po­di­gli glas da pos­to­je ne­ke de­for­ma­ci­je oko des­ni­čar­ske po­li­ti­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.