Mr­sić: Ber­nar­dić mo­ra oti­ći, bi­ra­či ne gla­sa­ju za nje­gov SDP

Ne­za­do­volj­ni­ci oče­ku­ju po­tez kra­pin­sko-za­gor­ske i za­gre­bač­ke or­ga­ni­za­ci­je ko­je ima­ju do­bar re­zul­tat. Bu­duć­nost SDP-a naj­vi­še ovi­si o do­go­vo­ru HDZ-a i HNS-a

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja ZA­GREB

Na­kon re­zul­ta­ta lo­kal­nih iz­bo­ra vo­de­ći SDP-ov­ci glas­no pro­zi­va­ju stra­nač­kog še­fa i na­bra­ja­ju raz­lo­ge za­što je bo­lje da se sam po­vu­če Da u SDP-u vla­da ne­za­do­volj­stvo, ni­je taj­na. Kao što ni­je taj­na i da je si­tu­aci­ja na­kon lo­kal­nih iz­bo­ra ka­da su sti­gli re­zul­ta­ti pos­ta­la još kri­tič­ni­ja. Pa su se nas­ta­vi­li i zah­tje­vi za smje­nu še­fa SDP-a Da­vo­ra Ber­nar­di­ća. Ali dos­ta sra­me­ž­lji­vo jer mno­gi još kal­ku­li­ra­ju i gle­da­ju ka­ko će se si­tu­aci­ja da­lje ra­zvi­ja­ti.

Pred­met is­mi­ja­va­nja

Za sa­da je Ber­nar­di­ća na os­tav­ku po­zvao Ivan Kla­rin, na­čel­nik Tis­nog, je­di­ne op­ći­ne ko­ju je SDP osvo­jio u Ši­ben­sko-knin­skoj žu­pa­ni­ji, a žes­to­ke kri­ti­ke iz­ni­je­la je i Mi­lan­ka Opa­čić ko­ja je otvo­re­no ka­za­la ka­ko je ve­li­ki pro­blem za SDP što je šef stran­ke pos­tao pred­met is­mi­ja­va­nja na druš­tve­nim mre­ža­ma. Kri­ti­ča­ri­ma se pri­dru­žio i Pe­đa Gr­bin ko­ji je u in­ter­v­juu Na­ci­ona­lu ka­zao ka­ko ne­će za sve okri­vi­ti Ber­nar­di­ća, ali da ima pro­blem s na­či­nom na ko­ji vo­di stran­ku te da to tre­ba po­pra­vi­ti. Upra­vo Pe­đu Gr­bi­na ne­ki u stran­ci spo­mi­nju kao po­ten­ci­jal­nog no­vog še­fa SDP-a ako se ak­tu­al­ni us­pi­je “sru­ši­ti”, a tak­vu am­bi­ci­ju ima i Mi­ran­do Mr­sić ko­ji je do sa­da naj­žeš­ći u kri­ti­ci še­fa. – Gra­đa­ni su nam pos­la­li jas­nu po­ru­ku, a to je da ova­kav SDP, ko­ji je pod vod­stvom Da­vo­ra Ber­nar­di­ća, ni­je onaj za ko­ji bi oni gla­sa­li. Sa­da na­kon dru­gog kru­ga svi­ma je jas­no da su iz­bo­ri iz­gub­lje­ni, čak i oni­ma ko­ji su gu­ra­li gla­vu u pi­je­sak. SDP tre­ba bi­ti ja­san, tran­s­pa­ren­tan i na če­lu ima­ti oso­bu ko­ja ima vi­zi­ju i uli­je­va po­vje­re­nje gra­đa­ni­ma i ko­ja se dr­ži Sta­tu­ta. Sve to gos­po­din Ber­nar- dić ni­je i, ako že­li do­bro stran­ci na idu­ćim iz­bo­ri­ma ko­ji će bi­ti br­zo, tre­ba od­stu­pi­ti – po­ru­čio je Mr­sić. Os­vr­nuo se na loš re­zul­tat ko­ji je stran­ka os­tva­ri­la u Za­gre­bu. Ka­že da je pod Ber­nar­di­ćem stran­ka u Za­gre­bu do­ži­vje­la ar­ma­ge­don – iz­gu­bi­la 17 vi­je­ća grad­skih če­t­vr­ti, a u Skup­šti­ni do­bi­la naj­ma­nji broj vi­jeć­ni­ka od 1997. go­di­ne. I biv­ši mi­nis­tar pra­vo­su­đa Or­sat Mi­lje­nić ne­za­do­vo­ljan je re­zul­ta­ti­ma lo­kal­nih iz­bo­ra i pod­sje­ća da je Pred­sjed­niš­tvo ka­za­lo ka­ko će od­go­vor­nost za loš re­zul­tat mo­ra­ti sno­si­ti lo­kal­ne or­ga­ni­za­ci­je. – Po­li­ti­ka je kao i pro­izvod, ako te gra­đa­ni ni­su pre­poz­na­li, mak­ni se – po­ru­čio je Mi­lje­nić. Još je­dan iz­vor iz SDP-a ka­že da je is­ta eki­pa ko­ja da­nas vo­di stran­ku 2013. go­di­ne, ka­da je šef bio Zo­ran Mi­la­no­vić, go­vo­ri­la da je SDP do­ži­vio naj­lo­ši­ji re­zul­tat u po­vi­jes­ti. – E, pa oni su i to nad­ma­ši­li – ka­že. Ipak, una­toč žes­to­kim kri­ti­ka­ma, o bu­duć­nos­ti SDP-a ve­ći­na se ne usu­di da­va­ti prog­no­ze. I ka­žu da će mno­go to­ga ovi­si­ti o to­me ho­će li bi­ti no­vih iz­bo­ra ili ne­će, od­nos­no o to­me ide li HNS u ko­ali­ci­ju s HDZ-om. – Do­go­vo­re li se HNS i HDZ, on­da je jas­no da ne­ma no­vih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra. To je za SDP i do­bro i lo­še. Jer, ako ne­ma no­vih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra, ne­ma ni unu­tar­stra­nač­kih iz­bo­ra u SDP-u i ta­da pos­to­ji ve­li­ka opas­nost da se ni­šta na­bo­lje ne pro­mi­je­ni. U slu­ča­ju no­vih iz­bo­ra ne­što se si­gur­no mo­ra mi­je­nja­ti – ka­že naš iz­vor iz stran­ke.

Če­ka­ju Ko­ma­di­nin po­tez

Na­rav­no, pos­to­ji i op­ci­ja da pet žu­pa­nij­skih or­ga­ni­za­ci­ja za­tra­ži Ber­nar­di­će­vu smje­nu, no još se ni­jed­na ni­je iz­jas­ni­la da je to sprem­na uči­ni­ti. Mno­gi upi­ru pr­stom u Kra­pin­sko-za­gor­sku i Za­gre­bač­ku žu­pa­ni­ju i tvr­de da bi oni tre­ba­li pr­vi kre­nu­ti jer ima­ju re­zul­tat. A mno­gi gle­da­ju i u Zlat­ka Ko­ma­di­nu i što će on uči­ni­ti. – On je naj­ja­če ime ko­je Be­ru dr­ži na ži­vo­tu – ka­že naš iz­vor.

Ber­nar­di­ća su na os­tav­ku po­zva­li i Ivan Kla­rin, na­čel­nik Tis­nog, Mi­lan­ka Opa­čić... Ako no­vih iz­bo­ra za Sa­bor ne bu­de, ne­će bi­ti ni unu­tar­stra­nač­kih iz­bo­ra u SDP-u

“Pod Ber­nar­di­će­vim vod­stvom SDP je u Za­gre­bu do­ži­vio ar­ma­ge­don” Biv­ši mi­nis­tar ra­da i sa­bor­ski zas­tup­nik Mi­ran­do Mr­sić de­fi­ni­tiv­no ima am­bi­ci­ju pos­ta­ti no­vi pred­sjed­nik SDP-a i naj­žeš­ći je kri­ti­čar ak­tu­al­nog še­fa Da­vo­ra Ber­nar­di­ća

Ber­nar­di­će­vi kri­ti­ča­ri ka­žu da ga “na ži­vo­tu dr­ži” Zlat­ko Ko­ma­di­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.