Ko­sor i Šva­ljek: Od­luč­na smo opor­ba Ban­di­ću

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­te­ja Šo­bak ma­te­ja.so­bak@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić tra­ži part­ne­ra za grad­ski par­la­ment, za što nu­di i čel­ne skup­štin­ske po­zi­ci­je, a pred­la­že i ve­li­ku ko­ali­ci­ju Da su snaž­na i od­luč­na opo­zi­ci­ja Mi­la­nu Ban­di­ću i nje­go­voj upra­vi, te da su­rad­nja u za­gre­bač­koj Grad­skoj skup­šti­ni iz­me­đu ban­di­će­va­ca i ko­ali­ci­je HSLS-a i stran­ke San­dre Šva­ljek ne do­la­zi u ob­zir, is­tak­nu­li su ju­čer pred­sjed­nik so­ci­jal­nih li­be­ra­la Da­rin­ko Ko­sor, a i sa­ma Šva­ljek.

Ni­šta od ve­li­ke ko­ali­ci­je

Osme­ro je to zas­tup­ni­ka na či­je ru­ke u grad­skom par­la­men­tu gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić si­gur­no ne­će mo­ći ra­ču­na­ti, baš kao ni na one SDP-a i HNS-a te plat­for­me Za­greb je naš, ko­ja je for­mal­no su­rad­nju već sklo­pi­la sa stran­kom San­dre Šva­ljek, ali za­sad tek na ra­zi­ni grad­skih če­t­vr­ti i mjes­nih od­bo­ra. – Ne po­miš­lja­mo ni na Ban­di­će­vu ve­li­ku ko­ali­ci­ju na ko­ju po­zi­va jer na tr­go­vi­nu po­zi­ci­ja­ma ne pris­ta­je­mo – objas­ni­la je Ra­da Bo­rić iz plat­for­me Za­greb je naš pa do­da­la ka­ko im je Šva­ljek bli­ska jer su na nje­zi­noj lis­ti kul­tur­nja­ci Ti­ho­mir Mi­lo­vac i Marko Tor­ja­nac. Oprez će ipak za­dr­ža­ti jer je “u igri i HSLS”. – Zas­tup­ni­ci iz te stran­ke mo­gli bi s ne­kim dru­gim – rek­la je Ra­da Bo­rić i pod­sje­ti­la na po­če­tak proš­log sa­zi­va Skup­šti­ne, kad su HSLS-ov­ca Da­rin­ka Ko­so­ra, u za­mje­nu za de­set ru­ku, ban­di­ćev­ci po­dr­ža­li na mjes­tu pred­sjed­ni­ka. Za­mje­ri­li su se Ko­so­ru, či­ni se, ipak ban­di­ćev­ci, ko­ji su ga kas­ni­je i ru­ši­li s po­zi­ci­je, pa je ju­čer obe­ćao da pre­bje­ga me­đu nje­go­vim zas­tup­ni­ci­ma ne­će bi­ti. – Ako ih i bu­de, bit će to u stran­ka­ma lje­vi­ce ko­je su vje­ro­jat­no ra­zo­ča­ra­ne što ni­su po­bi­je­di­le na iz­bo­ri­ma. Mi smo čvr­sti – re­kao je pred­sjed­nik HSLS-a.

Ne že­le ra­zo­ča­ra­ti bi­ra­če

A upra­vo lje­vi­ca dr­žat će se ta­ko­đer po­da­lje od gra­do­na­čel­ni­ko­ve stran­ke jer, ka­ko ka­žu, svo­je bi­ra­če u Za­gre­bu, ko­ji su im da­li sa­mo je­dan man­dat ma­nje ne­go Ban­di­će­voj stran­ci, ne že­le ra­zo­ča­ra­ti. Da mu je skup­štin­ska ve­ći­na po­treb­na, svjes­tan je gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić, ko­ji je već naj­a­vio da će ra­do, za pot­po­ru zas­tup­ni­ka s lis­te Bru­ne Esih, pre­ime­no­va­ti i Trg mar­ša­la Ti­ta, a za do­bro part­ner­stvo, nje­go­va će se stran­ka odre­ći i čel­nih skup­štin­skih po­zi­ci­ja. Mjes­to pred­sjed­ni­ka, me­đu­tim, tre­ba­lo bi pas­ti u ru­ke HDZ-a, baš kao i na­kon pres­la­ga­nja u proš­lom man­da­tu, kad je na če­lu Skup­šti­ne An­dri­ja Mi­ku­lić za­mi­je­nio do­ta­daš­njeg pred­sjed­ni­ka Da­rin­ka Ko­so­ra.

P. MACEK/PIXSELL

Da­rin­ko Ko­sor se o ko­ali­ra­nju ju­čer iz­jas­nio u druš­tvu Da­ri­ja Hre­ba­ka, gra­do­na­čel­ni­ka Bje­lo­va­ra

S plat­for­mom Za­greb je naš San­dra Šva­ljek već je do­go­vo­ri­la spo­ra­zum na kvar­tov­skoj ra­zi­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.