HR­VAT­SKA JE PREMALA ZEM­LJA ZA ISKLJUČIVOSTI

Ne sa­mo da HNS i HDZ mo­gu za­jed­no ne­go se za Hr­vat­sku i mo­ra­ju upus­ti­ti u obos­tra­ni po­li­tič­ki ri­zik. Ta­kav je tre­nu­tak!

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­rin­ko Ju­ra­sić

Bi­ra­či u Za­gre­bu omo­gu­ći­li su Mi­la­nu Ban­di­ću da oči­ta po­li­tič­ku lek­ci­ju An­ki Mrak-Ta­ri­taš, Ves­ni Pu­sić i ini­ma ko­ji za­go­va­ra­ju sta­tus quo, po­li­ti­ku isključivosti i po­dje­la. Pri­je to­ga su bi­ra­či i Zo­ra­nu Mi­la­no­vi­ću rek­li što mis­le o nje­go­vu “ili mi ili oni”. Po­gle­daj­te ka­ko su pro­tek­lih go­di­na na iz­bo­ri­ma u nas pro­la­zi­li is­klju­či­vi. Ni­ka­ko! Premala smo zem­lja za tak­ve po­dje­le i isključivosti. I pro­tek­la dva kru­ga par­la­men­tar­nih iz­bo­ra po­ka­za­la su nam ka­mo nas vo­de po­dje­le. U po­li­tič­ku nes­ta­bil­nost. I lo­kal­ni iz­bo­ri, kao tre­nu­tač­no naj­vje­ro­dos­toj­ni­ja an­ke­ta, ka­žu nam da se za­pra­vo ni­šta zna­čaj­no ne bi pro­mi­je­ni­lo ni na­kon no­vih iz­bo­ra. Osim što bi­ra­či des­nog cen­tra sa­da ima­ju ne­što sre­đe­ni­je mis­li i ne vr­lu­da­ju tra­že­ći od­go­vo­re za svo­je dvoj­be kao bi­ra­či li­je­vog cen­tra, ko­ji su bi­li pr­vo zbu­nje­ni Mi­la­no­vi­će­vim pos­tup­ci­ma, a za­tim su se su­oči­li i s praz­ni­nom na­kon nje­go­va od­la­ska. No­vi bi iz­bo­ri sa­mo mo­gli iz­a­zva­ti oz­bilj­ne po­tre­se u li­je­vom spek­tru. Me­đu­tim, dr­ža­va bi opet bi­la su­oče­na s ma­nje-vi­še is­tim pro­ble­mi­ma pri for­mi­ra­nju vlas­ti, a u uprav­lja­nju dr­ža­vom ni­šta se bit­no ne bi pro­mi­je­ni­lo ti­me što bi net­ko do­bio ko­ji sa­bor­ski man­dat vi­še, a net­ko ma­nje. S ob­zi­rom na re­zul­ta­te lo­kal­nih iz­bo­ra na ko­ji­ma je HDZ de­mons­tri­rao sna­gu svo­je or­ga­ni­za­ci­je, za­si­će­nost bi­ra­ča ko­ja ide na ru­ku tak­vim ve­li­kim stran­ka­ma, ra­sko­le u opor­bi ko­je je is­pro­vo­ci­ra­la kri­za re­zul­ta­ta iz­a­zva­na kri­zom li­der­stva, no­vi iz­bo­ri objek­tiv­no ni­su baš ni­ka­kav pro­blem za HDZ i Plen­ko­vi­ća. Ali, ni­je sa­mo nje­go­va od­go­vor­nost tre­ba­ju li još jed­ni iz­bo­ri na­šem gos­po­dar­stvu, usred tu­ris­tič­ke se­zo­ne, kri­ze u Agro­ko­ru... I da­ka­ko, tre­ba li nam da se po­li­tič­ki is­ci­je­đe­ni na­kon sve­ga svi za­jed­no su­oči­mo s ta­da užas­nim pi­ta­njem “što je na­ma sve to tre­ba­lo”. A sve zbog to­ga jer lje­vi­ca ne mo­že s des­ni­com, jer li­be­ral­no ne mo­že s kon­zer­va­tiv­nim, jer HNS ne mo­že s HDZ-om. Ne sa­mo da mo­gu već se za Hr­vat­sku i mo­ra­ju upus­ti­ti u taj obos­tra­ni po­li­tič­ki ri­zik. Ta­kav je tre­nu­tak! A i smi­sao je po­li­ti­ke dje­lo­va­ti i mi­je­nja­ti svi­jet, a ne se za­vi­je­ke uko­pa­ti u mjes­tu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.