Spu­žva Bob Skoc­ka­ni do­bio je vi­še gla­so­va od Ive Bal­da­sa­ra

Po­vje­rens­tvo ut­vr­di­lo 110 spor­nih lis­ti­ća, Ke­rum tvr­di da ih je 1000

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Sla­vi­ca.vu­ko­vic@ve­cer­nji.net

HGS-u su spor­ni oni lis­ti­ći na ko­ji­ma su za­okru­že­na oba kan­di­da­ta. Sum­nja­ju da su to bi­li gla­so­vi Želj­ka Ke­ru­ma Sla­vi­ca Vu­ko­vić Čla­no­vi split­skog Grad­skog iz­bor­nog po­vje­rens­tva pre­gle­da­li su ju­čer na zah­tjev Želj­ka Ke­ru­ma svih 5400 ne­va­že­ćih lis­ti­ća i ut­vr­di­li da ih je spor­nih 110. – Pre­gle­da­li smo sve lis­ti­će, je­dan po je­dan, ut­vr­di­li smo da ima 110 lis­ti­ća ko­ji su spor­ni, što je dva pos­to od ukup­nog bro­ja. Za­pe­ča­ti­li smo ih, dos­ta­vit će­mo ih Žu­pa­nij­skom iz­bor­nom po­vje­rens­tvu ko­je će od­lu­či­ti utje­ču li oni na re­gu­lar­nost iz­bo­ra – re­kao je Go­ran Čo­lak, pred­sjed­nik split­skog Grad­skog iz­bor­nog po­vje­rens­tva, ko­ji ne vje­ru­je da će se iz­bo­ri po­no­vi­ti.

Od­lu­ka na DIP-u

Ia­ko su pred­stav­ni­ci svih stra­na­ka ko­ji su pra­ti­li pre­bro­ja­va­nja, pa i HGS-a, pot­pi­sa­li za­pis­nik o 110 spor­nih lis­ti­ća, Da­vor Gr­čić Ga­ga, Ke­ru­mov pred­stav­nik, ka­že da su oni po­pi­sa­li red­ne bro­je­ve ti­su­ću lis­ti­ća ko­ji su im spor­ni. – Pot­pi­sa­li smo za­pis­nik o 110 spor­nih lis­ti­ća ko­je i oni priz­na­ju, ali po na­ma, ima ih ti­su­ću. Sad je stvar od­lu­ke DIP-a, oni ove na­še vje­ro­jat­no ne­će priz­na­ti, a mi će­mo vje­ro­jat­no ići na gra­fo­lo­ška vje­šta­če­nja. Obvez­no ide i kaz­ne­na pri­ja­va za sa­da pro­tiv ne­poz­na­tog po­či­ni­te­lja – re­kao je Gr­čić. Do­dao je da sma­tra­ju da je ovo je­dan od ele­me­na­ta ka­ko su po­kra­de­ni. – Me­š­tri su u HDZ-u i oni ima­ju na­či­ne na ko­ji su na­uči­li po­bje­đi­va­ti već 20 go­di­na. Npr. ima­mo do­ja­ve s gla­sač­kih mjes­ta da su gla­sa­li lju­di ko­ji su na bro­do­vi­ma ili u Nje­mač­koj. E, sad, ka­da bi­smo bi­li struč­ni i zna­li ka­ko se to ra­di, ovo­ga ne bi bi­lo – re­kao je Gr­čić. Po HGS-u spor­ni su oni lis­ti­ći na ko­ji­ma su za­okru­že­na oba kan­di­da­ta. Sum­nja­ju da su to bi­li Ke­ru­mo­vi gla­so­vi, a za­okru­ži­va­njem i dru­gog kan­di­da­ta na­mjer­no su po­ni­šte­ni. Gra­fo­log bi tre­bao ut­vr­di­ti je­su li oba kan­di­da­ta za­okru­že­na is­tom olov­kom, a pre­ma naj­a­va­ma iz HGS-a, to bi se vje­šta­če­nje pro­ve­lo naj­vje­ro­jat­ni­je u Slo­ve­ni­ji. – Ut­vr­di­li smo da je spor­no sa­mo 110 lis­ti­ća, ne­ka­kav je omjer po­la-po­la onih ko­ji bi pri­pa­li Opa­ri ili Ke­ru­mu, ne­ki su mo­žda i ne­va­že­ći, ali ŽIP će do­ni­je­ti od­lu­ku – re­kao je To­mis­lav Pr­lje­vić, pred­stav­nik HDZ-a, ko­ji je us­t­vr­dio da će An­dro Kr­stu­lo­vić Opa­ra os­ta­ti gra­do­na­čel­nik. On je do­bio 1089 gla­so­va vi­še od Ke­ru­ma. Iz­bo­ri bi bi­li po­ni­šte­ni kad bi se ut­vr­di­le ne­pra­vil­nos­ti ko­je su mo­gle utje­ca­ti na re­gu­lar­nost iz­bo­ra. Iz­vješ­će Grad­skog iz­bor­nog po­vje­rens­tva Žu­pa­nij­sko iz­bor­no po­vje­rens­tvo do­bit će su­tra i mo­ra od­lu­či­ti u ro­ku od 48 sa­ti.

Mo­že i žal­ba Us­tav­nom su­du

Na od­lu­ku Žu­pa­nij­skog iz­bor­nog po­vje­rens­tva Ke­rum se mo­že ža­li­ti Us­tav­nom su­du. Ke­rum ju­čer ni­je do­šao na po­nov­no bro­je­nje ne­va­že­ćih lis­ti­ća. Spli­ća­ni su na ne­va­že­ćim lis­ti­ći­ma pi­sa­li haj­duč­ke pa­ro­le, uvre­de kan­di­da­ti­ma, kri­ža­li su ih i ša­ra­li, do­pi­si­va­li kan­di­da­te... Pre­ma ri­je­či­ma pro­ma­tra­ča bro­je­nja, Spu­žva Bob Skoc­ka­ni do­bio je vi­še gla­so­va od Ive Bal­da­sa­ra.

HDZ: Spor­no je sa­mo 110 lis­ti­ća, ne­ka­kav je omjer po­la-po­la onih ko­ji bi pri­pa­li Opa­ri ili Ke­ru­mu

Želj­ko Ke­rum ju­čer ni­je do­šao na po­nov­no bro­je­nje lis­ti­ća

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.