74% že­li bru­to pla­ću iz ko­je bi sa­mi upla­ći­va­li do­pri­no­se

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

stran­ke tek je ju­čer otvo­ri­lo ras­pra­vu o njoj. Na­ime, Pred­sjed­niš­tvo je osim o re­zul­ta­ti­ma lo­kal­nih iz­bo­ra ju­čer tre­ba­lo do­ni­je­ti od­lu­ku o rje­ša­va­nju sta­tu­sa pe­te­ro sus­pen­di­ra­nih čla­no­va – Pe­tir, Ma­ri­ja­ne Fa­bić-Ru­sak, Mo­mi­ra Ka­ri­na, To­mis­la­va Ka­ta­no­vi­ća i Da­mi­ra Lu­ka­ča. Ia­ko do za­klju­če­nja iz­da­nja sjed­ni­ca Pred­sjed­niš­tva ni­je bi­la go­to­va, pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma iz stran­ke oče­ki­va­lo se da će njih pe­te­ro bi­ti iz­ba­če­no iz HSS-a, i to za­to što ni­su po­što­va­li od­lu­ku Glav­nog od­bo­ra da na proš­le par­la­men­tar­ne iz­bo­re HSS iz­a­đe u Na­rod­noj ko­ali­ci­ji sa SDPom, HNS-om i HSU-om, već su, tvr­de u stran­ci, po­zi­va­li bi­ra­če da ne gla­sa­ju za svo­ju stran­ku. Pe­tir je, na­ime, ta­da kri­ti­zi­ra­la Be­lja­ko­vu od­lu­ku da na iz­bo­re vi­še ne iz­la­zi s du­go­go­diš­njim part­ne­rom HDZ-om tvr­de­ći ka­ko je ti­me uni­štio ugled stran­ke. – Ova od­lu­ka gos­po­di­na Be­lja­ka iz­raz je stra­ha mo­je naj­a­ve da ću se kan­di­di­ra­ti za pred­sjed­ni­cu stran­ke te sus­pen­zi­jom že­li one­mo­gu­ći­ti mo­ju kan­di­da­tu­ru na unu­tar­stra­nač­kim iz­bo­ri­ma i stvo­ri­ti uvje­te da nas­ta­vi sa sus­tav­nim ra­za­ra­njem HSS-a – iz­ja­vi­la je u ruj­nu 2016. go­di­ne Ma­ri­ja­na Pe­tir na­kon što je ču­la za sus­pen­zi­ju. Ju­čer ni­je ima­la šan­su bra­ni­ti se na sjed­ni­ci Pred­sjed­niš­tva (a ni na­ma da­ti iz­ja­vu) jer je na služ­be­nom pu­tu u Iz­ra­elu. Tu či­nje­ni­cu pro­ble­ma­ti­zi­ra­la je i ano­nim­na gru­pa ko­ja je pos­la­la ma­ilo­ve re­dak­ci­ja­ma pot­pi­su­ju­ći se kao HSS Si­sač­ko-mos­la­vač­ke žu­pa­ni­je tvr­de­ći da je Pred­sjed­niš­tvo na­mjer­no sa­zva­no u vri­je­me dok je Pe­tir na pu­tu, no iz sre­diš­nji­ce po­ru­ču­ju ka­ko to ni­su čla­no­vi nji­ho­ve stran­ke, ali i ka­ko je naj­a­va o sjed­ni­ci pos­la­na svi­ma još 1. lip­nja te da nit­ko od pe­te­ro sus­pen­di­ra­nih ko­ji­ma pri­je­ti iz­ba­ci­va­nje ni­je HSS iz­vi­jes­tio da ni­je u mo­guć­nos­ti do­ći na spo­me­nu­tu sjed­ni­cu. Po­ši­lja­te­lji ano­nim­nog ma­ila tvr­de da se pro­tiv pe­tor­ke vo­di “po­li­tič­ki mon­ti­ra­ni pro­ces bez ikak­vih či­nje­ni­ca i do­ka­za”, od­nos­no ka­ko je to Be­lja­ko­va

ne­is­to­miš­lje­ni­ka.• bor­ba pro­tiv Ve­ći­na is­pi­ta­ni­ka, 74%, že­lje­la bi pri­ma­ti bru­to pla­ću iz ko­je bi sa­mi upla­ći­va­ti do­pri­no­se, a glav­ni je raz­log za to bri­ga za mi­ro­vi­nu, po­ka­za­la je an­ke­ta por­ta­la MojPo­sao na vi­še od 1200 is­pi­ta­ni­ka. Lju­di su se si­gur­no za­pi­ta­li bi li pa­met­ni­je od dr­ža­ve uprav­lja­li svo­jim nov­cem, a raz­li­ka iz­me­đu ne­to pla­će i iz­no­sa ko­ji pos­lo­da­vac pla­ća po za­pos­le­ni­ku pri­lič­no je vi­so­ka, na­vo­di MojPo­sao. – Ni­sam si­gu­ran da ću do­bi­va­ti mi­ro­vi­nu i mo­ram se sam osi­gu­ra­ti – ka­zao je je­dan is­pi­ta­nik. Ne­to pla­ću i da­lje že­li pri­ma­ti 26 pos­to is­pi­ta­ni­ka. “Ka­kav bru­to? Lju­di i ova­ko ne pod­mi­ru­ju ured­no svo­je obve­ze, a ovim bi sa­mi se­be odve­li u pro­past”, is­tak­nuo je je­dan is­pi­ta­nik.

Be­ljak sus­pen­di­rao sto­ti­njak čla­no­va, od­lu­ka za pe­te­ro

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.