Že­ne po­bi­je­di­le u 12 gra­do­va

U ukup­no 576 žu­pa­ni­ja, gra­do­va i op­ći­na že­ne su na ovim iz­bo­ri­ma osvo­ji­le vlast u njih sve­ga 47, ili osam pos­to, ali i to je na­pre­dak u od­no­su na lo­kal­ne iz­bo­re 2013.

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Jo­sip Bo­hu­tin­ski

Naj­vi­še gra­do­na­čel­ni­ca i na­čel­ni­ca ima HDZ, sli­je­de ne­za­vis­ne pa SDP. U tri žu­pa­ni­je ne­ma ni jed­ne gra­do­na­čel­ni­ce i na­čel­ni­ce

Na ne­tom za­vr­še­nim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Hr­vat­skoj od ukup­no 576 mjes­ta žu­pa­ni­ca/žu­pa­na, gra­do­na­čel­ni­ca/gra­do­na­čel­ni­ka i na­čel­ni­ca/na­čel­ni­ka op­ći­na sa­mo njih 47 osvo­ji­le su že­ne. Pri to­me, na­kon ovih iz­bo­ra Hr­vat­ska ne­ma ni jed­nu žu­pa­ni­cu, ali za­to ima 12 gra­do­na­čel­ni­ca i 35 na­čel­ni­ca op­ći­na. Ia­ko je udio že­na u iz­vr­š­nim funk­ci­ja­ma na lo­kal­noj i re­gi­onal­noj ra­zi­ni i na­kon ovih iz­bo­ra ja­ko ma­li – osam pos­to, gra­do­na­čel­ni­ca i na­čel­ni­ca ipak je sve vi­še na­kon sva­kih no­vih iz­bo­ra. Na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma 2013. Hr­vat­ska je do­bi­la 11 gra­do­na­čel­ni­ca i 29 na­čel­ni­ca op­ći­na, ali i jed­nu žu­pa­ni­cu, i to u Si­sač­ko-mos­la­vač­koj žu­pa­ni­ji. Udio že­na u iz­vr­š­noj vlas­ti na lo­kal­noj ra­zi­ni tad je bio se­dam pos­to.

Tre­ći krug u Sta­rom Gra­du

Na iz­bo­ri­ma 2009. taj je udio pak bio pet pos­to. Na ovim iz­bo­ri­ma gra­do­na­čel­ni­cu su od ukup­no 128 gra­do­va, ra­ču­na­ju­ći i Za­greb ko­ji ima sta­tus i žu­pa­ni­je, do­bi­li: Zla­tar – Ja­sen­ka Au­gu­štan Pen­tek (SDP), Si­sak – Kris­ti­na Ikić Ba­ni­ček (SDP), Ozalj – Gor­da­na Lip­ši­nić (HDZ), Va­ra­ždin­ske To­pli­ce – Dra­gi­ca Rat­ko­vić (HDZ), Ma­li Lo­šinj – Ana Ku­čić (HDZ), Pa­krac – Ana­ma­ri­ja Bla­že­vić (HDZ), Ple­ter­ni­ca – An­to­ni­ja Jo­zić (HDZ), Vo­di­ce – Nel­ka To­mić (HDZ), Ilok – Ma­ri­na Bu­di­mir (ne­za­vis­na), Ko­mi­ža – Ton­ka Iv­če­vić (SDP), Sinj – Kris­ti­na Kri­ža­nac (ne­za­vis­na) i Su­pe­tar – Iva­na Mar­ko­vić (SDP). Mo­gu­će je da će i Sta­ri Grad do­bi­ti gra­do­na­čel­ni­cu, ako u tre­ćem kru­gu iz­bo­ra u tom gra­du po­bi­je­di Mi­ha­ela Pe­trić ko­ja je u dru­gom kru­gu do­bi­la jed­nak broj gla­so­va kao i njen pro­tu­kan­di­dat An­to­nio Škar­pa. U 11 od ukup­no 20 žu­pa­ni­ja ni­je­dan grad ni­je osvo­ji­la že­na, a pri to­me u tri žu­pa­ni­je na­kon ovih iz­bo­ra ne­ma ni­jed­ne na­čel­ni­ce op­ći­ne – Lič­ko-senj­skoj, Vi­ro­vi­tič­ko-po­drav­skoj i Bje­lo­var­sko-bi­lo­gor­skoj. I tu se vi­di po­mak na­bo­lje u od­no­su na iz­bo­re 2013. go­di­ne kad je uz te tri u klu­bu is­klju­či­vo mu­ških žu­pa­ni­ja bi­la i Du­bro­vač­ko-ne­re­tvan­ska ko­ja sad ima dvi­je na­čel­ni­ce op­ći­na. Naj­vi­še gra­do­na­čel­ni­ca ima Split­sko-dal­ma- tin­ska žu­pa­ni­ja, njih tri – Ko­mi­ža, Sinj i Su­pe­tar, a mo­gu­će je da do­bi­je i če­t­vr­tu na­kon po­nov­lje­nih iz­bo­ra u Sta­rom Gra­du. Naj­vi­še pak na­čel­ni­ca op­ći­na je u Za­gre­bač­koj žu­pa­ni­ji i to u Gra­de­cu, Ja­kov­lju, Ma­ri­ji Go­ri­ci, Puš­ći i Ra­kov­cu. Naj­vi­še gra­do­na­čel­ni­ca ima HDZ – šest, SDP ih ima če­ti­ri, a dvi­je su ne­za­vis­ne. HDZ ima i naj­vi­še na­čel­ni­ca op­ći­na – 13, a 10 op­ći­na će vo­di­ti ne­za­vis­ne na­čel­ni­ce. SDP-ov­ke će vo­di­ti se­dam op­ći­na, a čla­ni­ce HSS-a tri. HNS i IDS ima­ju po jed­nu na­čel­ni­cu. Ak­ti­vis­ti­ca za ljud­ska pra­va i biv­ša čel­ni­ca udru­ge B.a.B.e. Sa­nja Sar­nav­ka ka­že da na­kon du­go go­di­na čis­te ka­tas­tro­fe što se ti­če zas­tup­lje­nos­ti že­na u lo­kal­noj po­li­ti­ci na­po­kon ima­mo ne­ki po­mak na­bo­lje. Ona sma­tra da ma­li broj že­na na mjes­ti­ma gra­do­na­čel­ni­ca, na­čel­ni­ca i žu­pa­ni­ca po­ka­zu­je svu ap­surd­nost po­li­ti­ke kod nas. – Da smo nor­mal­na zem­lja, lo­gič­no bi bi­lo da se u po­li­ti­ci za­po­či­nje i kod nas s lo­kal­nih ra­zi­na. No to je kod nas pu­no te­že jer smo pa­tri­jar­hal­na sre­di­na u ko­joj prev­la­da­va stav da že­na tre­ba ku­ha­ti, spre­ma­ti i ba­vi­ti se ku­ćan­skim pos­lo­vi­ma, a ne ba­vi­ti se po­li­ti­kom – objaš­nja­va Sar­nav­ka. Ap­surd je, do­da­je, to što ima­mo ma­lo že­na u lo­kal­noj vlas­ti, a s dru­ge stra­ne ima­mo že­nu pred­sjed­ni­cu dr­ža­ve.

Že­ne ko­ji­ma se ma­ni­pu­li­ra

– No ipak se kre­će­mo k bo­ljem pa ta­ko smo doš­li do to­ga da se po­li­ti­ča­ri sad obra­ća­ju i bi­ra­či­ca­ma i gle­da­te­lji­ca­ma, a ne sa­mo bi­ra­či­ma i gle­da­te­lji­ma – ka­že Sar­nav­ka. Ona pri­mje­ću­je i da se čes­to gu­ra­ju u po­li­ti­ku že­ne ko­ji­ma se mo­že ma­ni­pu­li­ra­ti i ko­je će bi­ti za­do­volj­ne sa­mim ti­me što ima­ju ne­ku funk­ci­ju pa ta­ko, ve­li, ni­su ni sve že­ne kva­li­tet­ne po­li­ti­čar­ke, kao što to ni­su ni svi mu­škar­ci. Hr­vat­ska je pak, s ob­zi­rom na ova­ko skrom­nu zas­tup­lje­nost že­na u po­li­ti­ci, još da­le­ko od to­ga da nam ne bu­de uop­će važ­no tko je ko­jeg spo­la.

Sa­nja Sar­nav­ka: Ni­su ni sve že­ne kva­li­tet­ne po­li­ti­čar­ke, kao što to ni­su ni svi mu­škar­ci Split­sko-dal­ma­tin­ska žu­pa­ni­ja ima naj­vi­še gra­do­na­čel­ni­ca – tri, a mo­žda do­bi­je i če­t­vr­tu

Kris­ti­na Ikić Ba­ni­ček (SDP) dru­gi je put po­bi­je­di­la na iz­bo­ri­ma u Si­sku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.