‘Igra­li smo se s De­ni­som, ni­je bi­lo zna­ko­va zlos­tav­lja­nja’

Chi­ara je iš­la po do­mo­vi­ma i tra­ži­la gdje bi os­ta­vi­la si­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ro­ma­na Ko­va­če­vić Ba­ri­šić Chi­ara je po­ni­je­la igrač­ke pa se ma­li­šan igrao dok je ona raz­go­va­ra­la sa so­ci­jal­nim rad­ni­ci­ma. Os­tav­lja­la je do­jam maj­ke ko­ja su­ra­đu­je Dok je s dje­te­tom do­la­zi­la u pul­ski Cen­tar za so­ci­jal­nu skrb, Chi­ara Pa­šić po­ni­je­la je igrač­ke ko­je je po­tom is­tres­la na pod ka­ko bi se ma­li­šan nji­ma igrao dok je ona raz­go­va­ra­la sa so­ci­jal­nim rad­ni­ci­ma. Os­tav­lja­la je do­jam maj­ke ko­ja su­ra­đu­je. I so­ci­jal­ne rad­ni­ce igra­le su se s ma­le­nim De­ni­som Pa­ši­ćem, bio je pri­lič­no ži­vah­no di­je­te i so­ci­jal­nim rad­ni­ca­ma, ko­je ina­če ima­ju is­kus­tva u pre­poz­na­va­nju tak­vih po­ka­za­te­lja, ni­je po­ka­zi­vao ikak­ve zna­ko­ve zlos­tav­lja­nja.

Vi­đa­nje s kće­ri

Is­pri­ča­le su to pul­ske so­ci­jal­ne rad­ni­ce ti­mu za kriz­ne in­ter­ven­ci­je ko­ji je ona­mo upu­tio Sin­di­kat za­pos­le­ni­ka u dje­lat­nos­ti so­ci­jal­ne skr­bi na­kon stra­vič­nog uboj­stva tro­go­diš­njeg De­ni­sa Pa­ši­ća. Nje­go­va je maj­ka Chi­ara Pa­šić osum­nji­če­na da je za­jed­no s 14-go­diš­nja­ki­njom za­da­vi­la si­na i ba­ci­la ga u mo­re. Chi­ara Pa­šić Cen­tru se obra­ti­la pr­vi put 27. si­ječ­nja ove go­di­ne ra­di obvez­nog sa­vje­to­va­nja pri­je ra­zvo­da bra­ka. Do­bi­la je psi­ho­lo­šku po­moć kao žr­tva na­si­lja u bra­ku. Pri­tom je za­tra­ži­la i jed­no­krat­nu so­ci­jal­nu po­moć. Pul­ski cen­tar je u sklo­pu iz­vi­da kon­tak­ti­rao Cen­tar za so­ci­jal­ni rad Bi­hać, od ko­jeg, me­đu­tim, ni­su do­bi­li ni­kak­vu naz­na­ku ni o psi­hič­kim pro­ble­mi­ma maj­ke ni o even­tu­al­nom zlos­tav­lja­nju dje­te­ta. Bi­li su i u obi­telj­skom do­mu, ko­ji je na njih os­ta­vio do­jam ži­vo­ta na vr­lo pris­toj­noj ra­zi­ni. Pri­tom je ba­ka, maj­ka Chi­are Pa­šić, iz­ja­vi­la da će se i da­lje skr­bi­ti o svo­joj sta­ri­joj unu­ci, te da će kće­ri i unu­ku nas­ta­vi­ti fi­nan­cij­ski po­ma­ga­ti kao i do­tad. Rek­la je i da oni ži­ve u sta­nu ko­ji će Chi­ara pos­li­je dje­do­ve smr­ti nas­li­je­di­ti. Zbog to­ga je Chi­ari od­bi­je­na jed­no­krat­na nak­na­da, za ko­ju se pret­hod­nih da­na pi­sa­lo da ju je do­bi­la. Če­tr­na­est go­di­na ra­ni­je, 2003., Cen­tar je ba­ki dao skr­b­niš­tvo po služ­be­noj duž­nos­ti nad sta­ri­jom kće­ri C. Pa­šić jer ju je ona ro­di­la ma­lo­ljet­na. Pos­tu­pak skr­b­niš­tva po­no­vio se 2010. go­di­ne, maj­ka je ta­da nes­ta­la, od­nos­no, po­ka­za­lo se, otiš­la u BiH. Sa­da kad se vra­ti­la u Hr­vat­sku i ka­da se obi­telj naš­la po­nov­no u tret­ma­nu so­ci­jal­ne skr­bi, nje­zi­na sta­ri­ja kći je iz­ja­vi­la da že­li nas­ta­vi­ti ži­vje­ti s ba­kom jer su se zbog du­go­go­diš­njeg pro­to­ka vre­me­na i ne­vi­đa­nja od­no­si s maj­kom pre­ki­nu­li, no da že­li s maj­kom ima­ti re­do­vi­te su­sre­te. – So­ci­jal­na skrb ja­ko je osjet­lji­vo po­dru­čje, ali do­is­ta ni­je mo­gu­će sa­mo ta­ko pre­dvi­dje­ti da će se ne­ko­me po­mra­či­ti um i da će na­pra­vi­ti ne­što ta­ko pres­traš­no – ka­že Ja­dran­ka Ive­zić, pred­sjed­ni­ca Sin­di­ka­ta. Ka­že da u pul­skom cen­tru vla­da go­to­vo op­sad­no sta­nje i da su psov­ke, uvre­de i pri­jet­nje ko­je se s uli­ce do­ba­cu­ju za­pos­le­ni­ma čim net­ko otvo­ri vra­ta Cen­tra, straš­ne. Struč­ni nad­zor, ko­ji je naj­a­vi­la Ko­mo­ra so­ci­jal­nih rad­ni­ka, dat će pra­vu sli­ku ci­je­log slu­ča­ja, is­ti­če. Po njoj, pr­vo je i tre­ba­lo ići sa struč­nim, umjes­to s uprav­nim nad­zo­rom, ko­ji je hit­no na­lo­ži­la mi­nis­tri­ca Na­da Mur­ga­nić. Ipak, uprav­ni je nad­zor Mi­nis­tar­stva za de­mo­gra­fi­ju, obi­telj, mla­de i so­ci­jal­nu po­li­ti­ku ut­vr­dio da su po­či­nje­ni pro­pus­ti u ra­du i pos­tu­pa­nju struč­nih rad­ni­ka u pro­cje­ni ri­zič­nog po­na­ša­nja maj­ke Chi­are Pa­šić i da ni­su pra­vo­vre­me­no po­du­ze­li mje­re za­šti­te dje­te­ta. Mi­nis­tri­ca je to iz­ni­je­la pri­je tje­dan da­na. – Za­što on­da ne iz­a­đe s onim što je pro­pu­šte­no? – uz­vra­ća J. Ive­zić.

Iš­la u dje­čji dom?

Či­ni se, me­đu­tim, mo­gu­ćim da je C. Pa­šić i pri­je ne­ra­zum­nog či­na tra­ži­la na­či­na da se ri­je­ši si­na. In­for­ma­ci­ja ko­ju smo ču­li gla­si­la je da je bi­la u Dje­čjem do­mu Ru­ža Pe­tro­vić s na­mje­rom da on­dje os­ta­vi ma­log De­ni­sa. – Ni­je doš­la os­ta­vi­ti di­je­te – opo­vr­gla je rav­na­te­lji­ca Da­vor­ka Be­lo­še­vić, is­ti­ču­ći da vi­še o tom slu­ča­ju ne mo­že re­ći. Is­to­dob­no, ka­za­la je da ro­di­te­lji­ma ili srod­ni­ci­ma ko­ji se do­đu ras­pi­ti­va­ti o mo­guć­nos­ti smje­šta­ja dje­te­ta u dom,objas­ne pos­tu­pak i upu­te ih u cen­tar za so­ci­jal­nu skrb.

Rav­na­te­lji­ca Da­vor­ka Be­lo­še­vić: Ni­je doš­la os­ta­vi­ti di­je­te. Svi­ma objas­ni­mo pro­ce­du­ru Ba­ka je iz­ja­vi­la da će im po­ma­ga­ti i da će Chi­ara nas­li­je­di­ti stan, pa ni­je do­bi­la so­ci­jal­nu po­moć

Chi­ara Pa­šić pri­tvo­re­na je pod sum­njom da je ubi­la svog si­na De­ni­sa

Otac Re­šid Pa­šić u za­tvo­ru je jer je pre­tu­kao Chi­aru zbog pre­lju­ba

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.