Pu­cao po po­li­ci­ji pa se sa­krio u ku­ću kad je doš­lo po­ja­ča­nje

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Da­ni­jel Pre­rad

Jo­han Šik (59) i pri­je je pra­vio pro­ble­me, po­li­ci­ja je zna­la in­ter­ve­ni­ra­ti, ali ni­ka­da ni­je ova­ko eska­li­ra­lo, ka­žu za­bri­nu­ti su­sje­di da­ni­jel.pre­rad@ve­cer­nji.net Na­sre­ću bez ljud­skih žr­ta­va i oz­li­je­đe­nih za­vr­ši­lo je ju­če­raš­nje div­lja­nje 59-go­diš­njeg Pe­trinj­ca ko­je je pre­ki­nu­la in­ter­vent­na po­li­ci­ja. Jo­han Šik (59) za­pu­cao je u svo­jem dvo­ri­štu u Aj­dov­š­ćin­skoj uli­ci pre­ma po­li­cij­skoj op­hod­nji ko­ja je oko 12.15 sa­ti pris­ti­gla na nje­go­vu adre­su na te­me­lju do­ja­ve o na­sil­nič­kom po­na­ša­nju u obi­te­lji. Na­ime, ka­da su se po­li­caj­ci pri­bli­ži­li ku­ći na bro­ju 24, Šik je po­čeo pu­ca­ti iz auto­mat­ske pu­ške. Op­hod­nja se za­tim uda­lji­la od ku­će te po­zva­la po­moć, a ubr­zo je sti­gla in­ter­vent­na. Oni su vr­lo br­zo uhi­ti­li 59-go­diš­nja­ka. – Ni­je bi­lo ve­li­kog ot­po­ra jer se osum­nji­če­nik na­kon puc­nja­ve Fa­ce­bo­ok Grad Pe­tri­nja po­vu­kao u svo­ju ku­ću. Bio je pod vid­nim utje­ca­jem al­ko­ho­la – rek­la nam je glas­no­go­vor­ni­ca PU si­sač­ko-mos­la­vač­ke Iva Hra­ni­telj. Mu­ška­rac je pri­ve­den u po­li­cij­sku pos­ta­ju na obra­du, a ni­je mu pr­vi put da je ta­mo za­vr­šio. Na­ime, su­sje­di iz Aj­dov­š­ćin­ske uli­ce is­ti­ču da je i pri­je bi­lo pro­ble­ma s njim, kao i in­ter­ven­ci­ja po­li­ci­ja, no da si­tu­aci­ja ni­ka­da ni­je ova­ko eska­li­ra­la. Još ni­je ut­vr­đe­no je li Šik pu­cao u prav­cu po­li­ci­je ili u zrak, no si­gur­no da ovaj put ne­će pro­ći tek s pre­kr­šaj­nim pri­ja­va­ma.

Pri­ve­den u pos­ta­ju Jo­ha­na Ši­ka po­li­caj­ci su pri­ve­li. Još ni­je jas­no za što će ga te­re­ti­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.