De­lo­ži­ra­ni jer su na na­go­vor Ži­vog zi­da uš­li u tu­đu zgra­du

U po­li­cij­skoj ma­ri­ci za­vr­ši­la su 74 ak­ti­vis­ta ko­ja su pru­ža­la ot­por

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Grad­ska@ve­cer­nji.net

Obi­te­lji An­to­lić-Štrok klju­če­ve sta­na svo­je­vre­me­no je pre­dao Ži­vi zid u do­go­vo­ru s vlas­ni­kom ko­ji je za­vr­šio u ste­ča­ju jer ni­je vra­ćao kre­dit Ana-Ma­ria Ke­ze­rić Vri­sak, ga­la­ma, su­ze i me­tež iz­mje­nji­va­li su se ju­čer na za­gre­bač­kom Čr­no­mer­cu dok je in­ter­vent­na po­li­ci­ja u “ma­ri­cu” iz­no­si­la gra­đa­ne i pro­s­vjed­ni­ke Ži­vog zi­da ko­ji su po­ku­ša­li spri­je­či­ti de­lo­ža­ci­ju pe­te­ro­čla­ne obi­te­lji An­to­lić-Štrok.

U si­ječ­nju od­go­di­li de­lo­ža­ci­ju

Na po­pri­štu do­ga­đa­ja bi­la je i Hit­na po­moć ko­ja je pru­ža­la po­moć lju­di­ma ko­ji­ma je poz­li­lo, a zbog jed­ne od naj­ma­sov­ni­jih ak­ci­ja Ži­vog zi­da po­li­ci­ja je za­kr­či­la i dio Čr­no­mer­ca. Zbog pru­ža­nja ot­po­ra u služ­be­ne pros­to­ri­je po­li­ci­ja je pri­ve­la 74 oso­be, dok su tro­ji­ca sa­bor­skih zas­tup­ni­ka – Bra­ni­mir Bu­njac, Ivan Vi­li­bor Sin­čić i Ivan Per­nar – zbog zas­tup­nič­kog imu­ni­te­ta tek uda­lje­na s mjes­ta de­lo­ža­ci­je. – Ak­ti­vis­ti su se ov­dje oku­pi­li da pru­že ot­por ka­tas­tro­fal­noj po­li­ti­ci de­lo­ža­ci­je. Dok ima­mo mi­li­jar­de praz­nih ne­kret­ni­na, ne sa­mo u Za­gre­bu ne­go i ci­je­loj Hr­vat­skoj, lju­di ko­ji­ma je ovo je­di­ni krov nad gla­vom ba­ca­ju se na uli­cu – ka­zao je ži­vo­zi­daš Ivan Vi­li­bor Sin­čić. Me­đu­tim, po­za­di­na pri­če po­ma­lo je dru­ga­či­ja. Upra­vo je Ži­vi zid pri­je tri go­di­ne po­zvao lju­de da se use­le u praz­nu zgra­du jer je tvrt­ka nje­zi­na suv­las­ni­ka Zvon­ka Pe­za­ra za­vr­ši­la u ste­ča­ju za­to što ni­je mo­gla vra­ća­ti kre­dit Za­gre­bač­koj ban­ci. Od­nos­no, ka­ko tvr­de vlas­ni­ci zgra­de, ban­ka je pres­ta­la iz­vr­ša­va­ti svo­je obve­ze, zbog če­ga su pod­ni­je­li i tuž­bu za ra­skid ugo­vo­ra. Pe­zar je za­to klju­če­ve 15-ak sta­no­va u do­go­vo­ru sa Ži­vim zi­dom pre­dao obi­te­lji­ma s dje­com ko­je u tom tre­nut­ku ni­su ima­le smje­štaj. Me­đu nji­ma su do ju­čer bi­li i Din­ka Štrok i Da­vor An­to­lić sa svo­je tro­je dje­ce od dvi­je, se­dam i de­vet go­di­na. – Ova­mo smo doš­li pri­je tri go­di­ne i po­ku­ša­li smo se do­go­vo­ri­ti s Elek­trom da pla­ća­mo ra­ču­ne, ali nit­ko s na­ma ni­je htio raz­go­va­ra­ti. Iz so­ci­jal­ne služ­be rek­li su nam da, ako do­đe do de­lo­ža­ci­je, mi mo­že­mo u pri­hva­ti­li­šte, a dje­ca pri­vre­me­no u dom. Ni­je to ta­ko straš­no, rek­li su, ali za me­ne je ite­ka­ko straš­no – ka­zao je Da­vor An­to­lić pri­je de­lo­ža­ci­je ko­ja je bi­la za­ka­za­na još za 31. si­ječ­nja, ali je bi­la od­go­đe­na.

Ne­iz­vjes­na sud­bi­na sta­na­ra

Zgra­da je na draž­bi pro­da­na za 5,5 mi­li­ju­na ku­na tvrt­ki Brod ne­kret­ni­ne či­ji vlas­nik Zlat­ko Lo­vrić ju­čer ni­je imao vre­me­na za raz­go­vor. Sud­bi­na Da­vo­ra An­to­li­ća i Din­ke Štrok ju­čer je bi­la ne­iz­vjes­na. – De­lo­ži­ra­nim obi­te­lji­ma nit­ko ni­je po­nu­dio smje­štaj i po­ku­ša­va­ju se sna­ći da ne za­vr­še na uli­ci. Ko­li­ko zna­mo, po­li­ci­ja je za­po­sje­la i dru­ge sta­no­ve, ne sa­mo onaj obi­te­lji An­to­lić, ia­ko na­lo­ge za to ni­smo vi­dje­li – ka­zao je Ti­ho­mir Lu­ka­nić iz Ži­vog zi­da.

SANJIN STRUKIĆ/ PIXSELL

Me­đu iz­ne­se­nim ak­ti­vis­ti­ma bi­li su i zas­tup­ni­ci Ži­vog zi­da Ivan Per­nar, Bra­ni­mir Bu­njac i Ivan Vi­li­bor Sin­čić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.