Za tra­ge­di­ju kriv ne­mar ili ne­sret­na slu­čaj­nost

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Snje­za­na.bi­cak@ve­cer­nji.net

Kol­nik je bio pre­kri­ven le­dom. Sig­na­li­za­ci­ja na ces­ti ni­je ra­di­la. Sol ni­je bi­la po­si­pa­na po ces­ti. Tko će od­go­va­ra­ti za ne­sre­ću? Snje­ža­na Bi­čak Zbog pot­pu­no za­le­đe­nog kol­ni­ka na vi­ja­duk­tu Kr­pa­ni na auto­ces­ti Za­greb – Split če­tve­ro lju­di po­gi­nu­lo je u ne­sre­ći tog 30. stu­de­nog 2013. U su­da­ru je su­dje­lo­va­lo 16 vo­zi­la. Na­kon go­to­vo če­ti­ri go­di­ne za­vr­šio je do­kaz­ni pos­tu­pak na kar­lo­vač­kom Žu­pa­nij­skom su­du. Pred sut­ki­njom San­dom Jan­ko­vić čak je dvi­je ti­su­će stra­ni­ca spi­sa s do­ka­zi­ma, objaš­nje­ni­ma, za­ključ­ci­ma vje­šta­ka, svje­do­če­nji­ma. Tu­ži­telj­stvo od­go­vor­nim za tra­ge­di­ju sma­tra­ju Ivu Klan­ca jer ni­je na­re­dio pre­ven­tiv­no po­si­pa­nje di­je­la di­oni­ce za ko­ju je bio nad­le­žan, ia­ko je po me­te­oro­lo­škim po­da­ci­ma pos­to­ja­la opas­nost od po­le­di­ce. Jed­na­ko su od­go­vor­ni, sma­tra tu­ži­telj­stvo, i Ja­kov Pe­ri­sić, Lo­vro Ša­bić, Ka­zi­mir Slu­žek kao dje­lat­ni­ci i od­go­vor­ne oso­be, te tvrt­ka HAC ONC jer su pro­pus­ti­ma skri­vi­li tra­ge­di­ju. Me­te­oro­lo­ška sta­ni­ca na vi­ja­duk­tu Kr­pa­ni ni­je ra­di­la vi­še mje­se­ci, ia­ko je po za­ko­nu kvar mo­rao od­mah bi­ti po­prav­ljen, a kob­no­ga da­na ni­je ra­dio ni in­fo­por­tal pred tu­ne­lom Kr­pa­ni ko­ji bi vo­za­če mo­gao upo­zo­ri­ti na po­le­di­cu. Obra­ne tvr­de da su op­ho­dar i os­ta­li po­du­ze­li sve u ok­vi­ru svo­jih ov­las­ti, ali da le­de­nu ki­šu nit­ko ni­je mo­gao pre­dvi­dje­ti.

PO­LI­CI­JA: Mar­ti­na Ro­gek (26) i nje­zi­na kći (2) pro­na­đe­ne su u Nje­mač­koj ži­ve i zdra­ve. U Nje­mač­koj bo­ra­ve s Mar­ti­ni­nim part­ne­rom

Dje­lat­ni­ci HAC ONC-a uhi­će­ni su de­se­tak da­na pos­li­je ne­sre­će

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.