Uče­ni­ci di­zaj­ni­ra­li mo­der­nu odje­ću za bi­cik­lis­te ko­ja im spa­ša­va ži­vo­te

Vecernji list - Hrvatska - - 0-24 - Ivi­ca Be­ti

Ka­pu­lja­če na ka­ba­ni­ca­ma sma­nju­ju vid­lji­vost s boč­nih i sa straž­nje stra­ne pa je u ško­li osmiš­ljen druk­či­ji sis­tem ste­za­nja ivi­ca.be­ti@ve­cer­nji.net – Do­bi­li smo od men­to­ri­ce Ane De­to­ni i gru­pe bi­cik­lis­ta za­da­tak da di­zaj­ni­ra­mo odje­ću ko­ja je funk­ci­onal­na, es­tet­ski priv­lač­na i u ko­joj je bi­cik­list vid­ljiv u lo­šim vre­men­skim uvje­ti­ma. Ka­ko sam i sa­ma stal­no na bi­cik­lu, zna­la sam toč­no što mi tre­ba! Kre­ira­la sam odje­ću od čvr­š­ćeg ma­te­ri­ja­la od onog ko­ji se ina­če ko­ris­ti za ka­ba­ni­ce i do­da­la ele­men­te ko­ji bi pe­le­ri­nu, ka­ba­ni­cu i ga­ma­še za no­ge dr­ža­li na mjes­tu, a da je bi­cik­lis­tu omo­gu­će­na naj­ve­ća mo­gu­ća vid­lji­vost – tu­ma­či nam Je­le­na Bri­ški, ma­tu­ran­ti­ca Sred­nje stru­kov­ne ško­le Va­ra­ždin, ko­ja je s pri­ja­te­lji­ma iz sad već biv­šeg za­vr­š­nog raz­re­da osmiš­lja­va­la za­štit­nu odje­ću za bi­cik­lis­te ko­ja će se uskoro na­ći na uli­ca­ma. Uče­ni­ci i nji­ho­vi men­to­ri u škol­skoj su ra­di­oni­ci iz­ra­di­li pro­to­ti­po­ve ka­ba­ni­ce s ka­pu­lja­čom, jak­ne, pr­s­lu­ke, ga­ma­še (nav­la­ke za no­ge) i nav­la­ke za ruk­sa­ke s re­flek­ti­ra­ju­ćim di­je­lo­vi­ma. Pa­zi­li su na sva­ki de­talj jer zna­ju, is­ti­ču, da ta odje­ća spa­ša­va ži­vo­te. – Poz­na­to je da ka­pu­lja­če na ka­ba­ni­ca­ma sma­nju­ju vid­lji­vost s boč­nih i sa straž­nje stra­ne pa sam se od­lu­či­la za ma­lo druk­či­ji sis­tem ste­za­nja ka­pu­lja­če. Uglav­nom, na pr­vom mjes­tu bi­la mi je funk­ci­onal­nost, a on­da sam kas­ni­je u to uk­lo­pi­la es­te­ti­ku – do­da­je J. Bri­ški, ko­ja pla­ni­ra jed­nog da­na ra­zvi­ti svoj brend sport­ske odje­će. Iz­ra­da re­flek­ti­ra­ju­će odje­će za bi­cik­lis­te dio je pro­jek­ta “Sja­jim u mra­ku” na ko­jem su­ra­đu­ju Sin­di­kat bi­cik­lis­ta, udru­ga Va­ra­ždin­ski bi­cik­lis­ti i Sred­nja stru­kov­na ško­la, uz MUP i nje­gov Na­ci­onal­ni pro­gram si­gur­nos­ti ces­tov­nog pro­me­ta, pre­ko ko­jeg se i fi­nan­ci­ra. Cilj je po­ve­ća­ti si­gur­nost bi­cik­lis­ta i pje­ša­ka u pro­me­tu u uvje­ti­ma sla­bi­je vid­lji­vos­ti na sje­ve­ru Hr­vat­ske. – Ovo je ne­što druk­či­ji di­zajn od kla­sič­nih pr­s­lu­ka ko­je mla­di, ali i sta­ri­ji, baš ne vo­le no­si­ti. Po­seb­nost je što su ga ma­tu­ran­ti di­zaj­ni­ra­li pre­ma ono­me što bi sa­mi ra­do no­si­li. Pri­la­go­di­li su di­zajn se­bi. Odje­ća je od vo­do­ne­pro­pus­nog ma­te­ri­ja­la do­ma­ćih pro­izvo­đa­ča – ka­že vo­di­te­lji­ca pro­izvod­nje u škol­skoj ra­di­oni­ci Da­ni­ca Rad­ma­no­vić, ko­ja je pri­je ra­di­la u Vi­šoj tek­s­til­noj ško­li. Dje­cu, na­po­mi­nje, tre­ba po­ti­ca­ti, a čim vi­še ra­de, do­bi­va­ju i vi­še do­brih ide­ja. Uče­ni­ci su ra­di­li pod men­tor­stvom pro­fe­so­ri­ca Ane De­to­ni i Du­nje Do­bra­nić Šte­fan. Rav­na­telj Dra­žen Koš­ćak ka­že da je pu­no po­zor­nos­ti po­sve­će­no boč­nim oz­na­ka­ma na ru­ka­ma i no­ga­ma ka­ko bi su­di­oni­ci u pro­me­tu bi­li vid­lji­vi­ji za vri­je­me ki­še i ma­gle. – Pr­vi doj­mo­vi i re­ak­ci­je ja­ko su do­bri – za­do­vo­ljan je. Oče­ku­je da odje­ću, na­kon što ško­la odra­di svoj dio do kra­ja, net­ko poč­ne i pro­izvo­di­ti za tr­ži­šte. Oče­ku­je se da ih i MUP pre­uz­me za svo­je pre­ven­tiv­ne ak­ci­je.

Iz­ra­da ka­ba­ni­ca, pr­s­lu­ka, jak­ni, nav­la­ka za no­ge dio je pro­jek­ta “Sja­jim u mra­ku”

U kam­pu, ko­ji će ko­šta­ti osam mi­li­ju­na eura, tre­ni­rat će 500 mla­dih po­laz­ni­ka ško­le no­go­me­ta

Pod bud­nim okom Uče­ni­ci su ra­di­li pod men­tor­stvom pro­fe­so­ri­ca Ane De­to­ni i Du­nje Do­bra­nić Šte­fan

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.