Kamp na Pam­pa­su mo­že se po­če­ti gra­di­ti

Vecernji list - Hrvatska - - 0-24 - Su­za­na Le­pan Šte­fan­čić

Vi­so­ko pro­cje­ni­telj­sko po­vje­rens­tvo rek­lo je da je od­lu­ka o pro­da­ji zem­lji­šta za­ko­ni­ta. Do­na­ci­ju bi tre­ba­la da­ti i ma­đar­ska vla­da su­za­na.le­pan-ste­fan­cic@ve­cer­nji.net Ko­nač­no “ze­le­no svje­tlo” za grad­nju kam­pa Ško­le no­go­me­ta NK Osi­je­ka na osječ­kom Pam­pa­su sti­glo je u uto­rak od Vi­so­kog pro­cje­ni­telj­skog po­vje­rens­tva iz Za­gre­ba. – Do­bi­li smo nji­ho­vo miš­lje­nje da je Grad­sko vi­je­će Osi­je­ka do­ni­je­lo za­ko­ni­tu od­lu­ku u ve­zi pro­da­je zem­lji­šta na Pam­pa­su. Ri­ječ je o 15 hek­ta­ra ko­je Grad pro­da­je Ško­li no­go­me­ta NK Osi­je­ka, a za po­tre­be Omla­din­ske ško­le. Ci­je­na je 2 mi­li­ju­na i 11 ti­su­ća ku­na – obja­vio je osječ­ki gra­do­na­čel­nik Ivan Vr­kić. Grad­nja kam­pa inves­ti­ci­ja je, do­dao je, od čak osam mi­li­ju­na eura, a tre­ni­rat će u nje­mu 500 mla­dih po­laz­ni­ka ško­le no­go­me­ta. Za­nim­lji­vo je pak ka­ko bi 3,3 mi­li­ju­na eura tre­ba­la do­ni­ra­ti Vla­da ma­đar- skog pre­mi­je­ra Vik­to­ra Or­ba­na. Ka­men spo­ti­ca­nja bi­la je, pod­sje­ti­mo, ci­je­na zem­lji­šta. Iz­ra­đe­ne su čak tri pro­cje­ne vri­jed­nos­ti – pr­va je iz­no­si­la 6,6 mi­li­ju­na ku­na, dru­ga 9,1 mi­li­ju­na, a tre­ća – sa­mo 877.000 ku­na. – Tre­ću je pro­cje­nu grad­sko pro­cje­ni­telj­sko po­vje­rens­tvo pri­hva­ti­lo, ali ni­smo htje­li do­ni­je­ti ko­nač­nu od­lu­ku dok to ne pro­vje­ri­mo s Vi­so­kim pro­cje­ni­telj­skim po­vje­rens­tvom iz Mi­nis­tar­stva gra­di­telj­stva. Sa­da mo­že­mo pot­pi­sa­ti za­ko­nit ugo­vor i stvo­ri­ti uvje­te za iz­grad­nju kam­pa sa sta­di­onom za 3000 gle­da­te­lja i de­vet te­re­na. Na­ža­lost, du­go smo če­ka­li, na­da­mo se da inves­ti­tor ni­je odus­tao – objas­nio je Vr­kić. Gra­do­na­čel­nik je za­hva­lio grad­skim vi­jeć­ni­ci­ma ko­ji su, na­kon svih tih pro­cje­na, “ima­li hra­bros­ti do­ni­je­ti od­lu­ku o pro­da­ji”. – To je stra­ni no­vac ko­ji do­la­zi u naš grad i uči­nit ću sve da na nje­mu ra­de do­ma­ći lju­di. Pr­va fa­za je grad­nja kam­pa, a dru­ga je ru­še­nje sta­ro­ga sta­di­ona i grad­nja no­vo­ga na sta­roj lo­ka­ci­ji – re­kao je Vr­kić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.