Trump uhi­tio špi­jun­ku jer ot­kri­va taj­ne o Ru­si­ma

Re­ality Le­igh Win­ner me­di­ji­ma je ot­kri­la na ko­ji su na­čin ru­ski oba­vje­štaj­ci po­de­ša­va­li gla­sač­ke ure­đa­je u SAD-u

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ber­nard Ka­ra­kaš

Pre­ma stro­go po­vjer­lji­vom iz­vje­šta­ju, ru­ska je oba­vje­štaj­na služ­ba GRU pro­dr­la u tvrt­ku ko­je odr­ža­va gla­sač­ke ure­đa­je u SAD-u Dva­de­set­pe­to­go­diš­nja ame­rič­ka oba­vje­štaj­ka i su­rad­ni­ca NSA Re­ality Le­igh Win­ner uhi­će­na je pod op­tuž­bom ka­ko je me­di­ji­ma do­ja­vi­la po­dat­ke o ru­skom ha­ki­ra­nju i uple­ta­nju u iz­bor­ni pro­ces ti­je­kom po­s­ljed­njih ame­rič­kih pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra. Ova ame­rič­ka ra­ču­nal­na struč­nja­ki­nja, ko­ja je do pri­je go­di­nu da­na bi­la pri­pad­ni­ca rat­nog zra­ko­plov­s­tva oda­la je vi­so­ko kla­si­fi­ci­ra­ne taj­ne do­ku­men­te, i pre­da­la ih por­ta­lu In­ter­cept. Za raz­li­ku od Edwar­da Snowde­na, či­ja su ot­kri­ća pro­ka­za­la pris­lu­ški­va­nje ame­rič­kih dr­žav­lja­na i sis­te­mat­sko pra­će­nje oso­ba di­ljem svi­je­ta, Le­igh Win­ne­ro­va “do­ja­va” po­ka­za­la je mo­del dje­lo­va­nja ru­skih ha­ke­ra.

Po­sred­no ha­ki­ra­nje

Pre­ma do­ku­men­ti­ma NSA ko­je je ona dos­ta­vi­la me­di­ji­ma, po­ka­zu­je se ka­ko je ru­ska voj­na oba­vje­štaj­na služ­ba GRU ti­je­kom lis­to­pa­da i stu­de­nog 2016., u je­ku za­vr­š­ni­ce pre­diz­bor­ne pred­sjed­nič­ka kam­pa­nje iz­ve­la ci­je­li niz ci­lja­nih ra­ču­nal­nih na­pa­da na VR Sys­tems, tvrt­ku s Flo­ri­de ko­ja pro­izvo­di pro­gra­me za gla­sač­ke stro­je­ve di­ljem zem­lje. Pro­biv­ši ne­ko­li­ko ra­ču­nal­nih pro­fi­la VR Sys­tem­sa, ha­ke­ri GRU-a po­kre­nu­li su pre­ko njih skri­ve­ne ra­ču­nal­ne na­pa­de pro­tiv 122 duž­nos­ni­ka ame­rič­kog dr­žav­nog iz­bor­nog po­vje­rens­tva, po­ku­ša­va­ju­ći ih “na­vu­ći” da na svo­ja ra­ču­na­la pos­ta­ve Word do­ku­men­te u ko­ji­ma su se na­la­zi­li vi­ru­si. Ovi vi­ru­si do­pu­šta­li bi ha­ke­ri­ma GRU pot­pu­nu taj­nu kon­tro­lu ra­ču­na­la ko­je su in­fi­ci­ra­li. Ru­ski bi oba­vje­štaj­ci ima­li pot­pu­ni uvid, ali i mo­guć­nost mi­je­nja­nja svih do­ku­me­na­ta ko­ji bi se on­dje na­la­zi­li. Ujed­no, ula­skom u sus­tav VR Sys­tem­sa, ru­ski su ha­ke­ri po­sred­no mo­gli “po­de­si­ti” gla­sač­ke stro­je­ve ko­ji bi po­tom mo­gli bi­lje­ži­ti re­zul­ta­te u ko­rist jed­nog ili dru­gog kan­di­da­ta. Na­ime, ia­ko gla­sač­ki stro­je­vi ni­su spo­je­ni na mre­žu, i ni­je ih mo­gu­će po­sred­no “pro­bi­ti” ni ha­ki­ra­ti, ra­ču­nal­ni teh­ni­ča­ri VR Sys­tem­sa ne­po­sred­no pri­je iz­bo­ra os­vje­ža­va­li su pro­gra­me na ovim ure­đa­ji­ma. Ako bi to ra­di­li ra­ču­na­li­ma ko­ja su bi­la za­ra­že­na GRU-ovim vi­ru­si­ma, bez nji­ho­va bi zna­nja po­de­si­li gla­sač­ke stro­je­ve da za ne­ko­li­ko pos­to­ta­ka “po­de­ša­va­ju” re­zul­ta­te gla­sa­nja u ko­rist jed­nog od kan­di­da­ta. Oba­me ili Trum­pa, već pre­ma že­lji GRU-a, od­nos­no Krem­lja.

Ne­ma ve­ze s po­li­ti­kom

Ot­kri­će da je ru­ska oba­vje­štaj­na služ­ba utje­ca­la na iz­bo­re pri­lič­no je ne­ugod­na za pred­sjed­ni­ka Trum­pa či­ja je ad­mi­nis­tra­ci­ja već na­če­ta zbog na­vod­nih ve­za i sas­ta­na­ka duž­nos­ni­ka s ru­skim di­plo­ma­ti­ma. Uzi­ma­ju­ći u ob­zir ka­ko je re­zul­tat gla­so­va­nja na iz­bo­ri­ma bio pri­lič­no “ti­je­san” sva­ka even­tu­al­na ne­pra­vil­nost or­kes­tri­ra­na iz Mo­sk­ve mo­gla bi ima­ti du­go­roč­ne po­s­ljed­ni­ce po sa­mu ad­mi­nis­tra­ci­ju. Upra­vo zbog to­ga, Bi­je­la ku­ća dr­ži ka­ko je po­tez mla­de oba­vje­štaj­ke bio pr­vens­tve­no po­li­tič­ki mo­ti­vi­ran, ka­ko bi se dis­kre­di­ti­rao pred­sjed­nik Do­nald Trump. – Re­ality je vr­lo stras­tve­na i po­sve­će­na svom pos­lu, ali ni­kad ni­je bi­la ak­tiv­na u po­li­ti­ci ni­ti zas­tu­pa ijed­nu stra­nu. Ne znam us­tva­ri ni za što ju op­tu­žu­ju – us­t­vr­di­la je nje­zi­na maj­ka Da­ily Be­as­tu sa­mo ne­ko­li­ko sa­ti na­kon što je oba­vje­štaj­ka uhi­će­na. U ovo­me tre­nut­ku ni­je pot­pu­no jas­no ko­li­ka i kak­va joj kaz­na pri­je­ti, no pre­ma po­da­ci­ma ko­je od­vjet­niš­tvo ima, pri­je ma­nje od mje­sec da­na is­pi­sa­la je i dos­ta­vi­la me­di­ji­ma do­ku­men­te na ko­ji­ma je bi­la oz­na­ka Stro­go po­vjer­lji­vo. Kao su­rad­ni­ca NSA, bi­la je oba­vez­na ču­va­ti taj­ne po­dat­ke ko­ji­ma je ima­la pris­tup, pa se nje­zin čin mo­že tu­ma­či­ti kao špi­jun­ski čin ili dje­lo ve­le­iz­da­je. Is­tra­ga još uvi­jek tra­je pa će de­ta­lji op­tuž­ni­ce i ono­ga što se Re­ality Le­igh Win­ner stav­lja na te­ret tek bi­ti obje­lo­da­nje­ni. U sva­kom slu­ča­ju, pri­lič­no je iz­gled­no da će Bi­je­la ku­ća pa­ž­lji­vo pra­ti­ti ra­zvoj do­ga­đa­ja jer sva­ko po­ve­zi­va­nje Trum­pa i nje­go­vih ključ­nih lju­di s Ru­si­jom ne­što je što bi mo­glo ugro­zi­ti sta­bil­nost ad­mi­nis­tra­ci­je i do­ves­ti do opo­zi­va.

Me­ta su bi­li teh­ni­ča­ri VR Sys­tem­sa, ali i čla­no­vi ame­rič­ke dr­žav­ne iz­bor­ne ko­mi­si­je ko­ji su pra­ti­li iz­bo­re

Po­ve­za­nost ad­mi­nis­tra­ci­je s Ru­si­jom vr­lo je ška­klji­vo pi­ta­nje za Do­nal­da Trum­pa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.