$ / ku­na 6,578

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Li­di­ja Ki­se­ljak

Pr­vi vid­lji­vi pro­ble­mi po­že­ške tvor­ni­ce čo­ko­la­de nas­tu­pi­li su proš­li mje­sec na­kon što ni­je is­pla­će­na pla­ća za ožu­jak li­di­ja.ki­se­ljak@ve­cer­nji.net Po­že­ška pre­hram­be­na in­dus­tri­ja Zve­če­vo pod­ni­je­la je zah­tjev za po­kre­ta­nje pred­ste­čaj­ne na­god­be na Tr­go­vač­kom su­du u Sla­von­skom Bro­du. Bi­lo je to oče­ki­va­no još od lanj­skih na­ga­đa­nja o pro­ble­mi­ma, a po­se­bi­ce na­kon ne­dav­ne ne­is­pla­te pla­ća i blo­ka­de od 40 da­na. Ia­ko se od­mah po­ve­za­lo da je Zve­če­vo žr­tva Agro­ko­ra, si­tu­aci­ja je ipak dru­ga­či­ja, po­že­ška tvrt­ka ima obve­ze, me­đu os­ta­lim i pre­ma Agro­ko­ru, u iz­no­su od 70-ak mi­li­ju­na ku­na, dok je dug Agro­ko­ra pre­ma Zve­če­vu nez­na­tan.

Dr­ža­vi duž­ni 100 mi­li­ju­na kn

Naj­ve­ći vje­rov­ni­ci Zve­če­va upra­vo su Agro­ko­ro­ve kom­pa­ni­je. Kon­zu­mu Zve­če­vo du­gu­je 38 mi­li­ju­na ku­na, Agro­ko­ru 30 mi­li­ju­na, Vel­pro cen­tru 6,3 mi­li­ju­na i Žit­nja­ku 329 ti­su­ća ku­na. Agro­kor je i po­ma­gao Zve­če­vu pa se i zbog ne­pla­ća­nja po­zaj­mi­ce la­ni Agro­kor upi­sao u vlas­niš­tvo. Proš­li mje­sec rad­ni­ci su štraj­ka­li, ta­da je ve­ćem bro­ju rad­ni­ka is­pla­će­na pla­ća za ožu­jak, no jas­no je da pri­ljev ni­je bio do­vo­ljan da po­kri­je bu­du­će obve­ze. Pre­ma pro­cje­ni, tvrt­ka du­gu­je dr­ža­vi oko 100 mi­li­ju­na ku­na. Ana­li­ti­ča­ri ko­je smo pi­ta­li za ko­men­tar tvr­de da je pred­ste­čaj­na na­god­ba je­di­no tre­nu­tač­no rje­še­nje, jer do svje­žeg nov­ca Zve­če­vo ne mo­že do­ći, pa su res­truk­tu­ri­ra­nje i uma­nje­nje obve­ze je­di­na mo­guć­nost za spas. A ho­će li ga bi­ti, ovi­si i o to­me ho­će li bi­ti in­te­re­se­na­ta za kup­nju. Sa­mo ta­ko mo­gu osi­gu­ra­ti svje­ži no­vac, neo­p­ho­dan za po­nov­no ne­sme­ta­no po­kre­ta­nje pro­izvod­nje. Ia­ko kon­di­to­ri ni­su u fo­ku­su in­te­re­sa po­ten­ci­jal­nih ula­ga­ča, ka­da se ot­pi­še dio du­go­va, mo­žda net­ko na­đe in­te­res. Iska­zi­vao ga je već Tes­co za ko­ji Zve­če­vo pro­izvo­di rob­nu mar­ku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.