U si­voj zo­ni pla­ća­nje kuć­nih po­pra­va­ka, da­di­lja, fri­ze­ra...

Is­tra­ži­va­nje ko­je je za kar­ti­ča­ra pro­veo Eko­nom­ski ins­ti­tut po­ka­za­lo je da 73% gra­đa­na sma­tra da bi jav­ne us­lu­ge tre­ba­lo pla­ća­ti kar­ti­com

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - va­len­ti­na.wi­es­ner-mi­jic@ve­cer­nji.net Va­len­ti­na Wi­es­ner Mi­jić

Go­to­vi­na se naj­vi­še ko­ris­ti za pla­ća­nje ma­lih obrt­nič­kih i osob­nih us­lu­ga, po­pra­va­ka i ser­vi­sa; go­to­vo u sto­pos­tot­nom iz­no­su ta­ko se pod­mi­ru­ju tro­ško­vi kuć­nih maj­sto­ra, u 77% slu­ča­je­va us­lu­ge fri­ze­ra, pe­di­ke­ra i koz­me­ti­ča­ra te vi­še od po­lo­vi­ne us­lu­ga pos­to­la­ra, kro­ja­ča, op­ti­ča­ra i slič­nih za­na­ta. Upra­vo je to “si­va” zo­na eko­no­mi­je ko­ja za­obi­la­zi po­re­ze. Po­ka­za­lo je to is­tra­ži­va­nje o po­ve­za­nos­ti elek­tro­nič­kog pla­ća­nja i suz­bi­ja­nja si­ve eko­no­mi­je ko­je je za kar­ti­čar­sku ku­ću Vi­su pro­veo Eko­nom­ski ins­ti­tut te kao kri­tič­ne toč­ke de­tek­ti­rao i pla­ća­nje vo­ća i po­vr­ća na tr­ž­ni­ca­ma, iz­dat­ke za sport i za­ba­vu, al­ter­na­tiv­nu me­di­ci­nu, tak­si-us­lu­ge i naj­am apart­ma­na. Go­to­vi­nom, prem­da ne i mi­mo ra­ču­na, pla­ća se i u ka­fi­ći­ma, slas­ti­čar­ni­ca­ma, pe­kar­ni­ca­ma i res­to­ra­ni­ma br­ze hra­ne. Udio go­to­vin­skih pla­ća­nja u Hr­vat­skoj još uvi­jek je pri­lič­no ve­lik, uz­me li se u ob­zir da tri če­t­vr­ti­ne (76,8%) gra­đa­na ko­ris­ti kar­ti­ce, a 53% kar­ti­ce i sus­ta­ve elek­tro­nič­kog pla­ća­nja. Čak 73% is­pi­ta­ni­ka sma­tra da bi se sve jav­ne us­lu­ge tre­ba­le pla­ća­ti kar­ti­ca­ma ili elek­tro­nič­ki. – Cilj je do 2020. omo­gu­ći­ti pri­hvat be­skon­tak­t­nih kar­ti­ca na svim Vi­si­nim pro­daj­nim mjes­ti­ma u Eu­ro­pi. Ka­ko bi­smo dos­ti­gli bez­go­to­vin­sko druš­tvo, nuž­na je kva­li­tet­na pri­pre­ma i uklju­če­nje svih seg­me­na­ta druš­tva i gos­po­dar­stva u Hr­vat­skoj. Uvje­re­ni smo da će­mo, uz pot­po­ru fi­nan­cij­skih i Vla­di­nih ins­ti­tu­ci­ja, po­tro­ša­či­ma omo­gu­ći­ti da u sva­koj pri­li­ci pla­ća­ju elek­tro­nič­kim pu­tem – re­kao je Da­vor Kr­šul, Vi­sin me­na­džer za Hr­vat­sku, na pred­stav­lja­nju re­zul­ta­ta stu­di­je. Udio si­ve eko­no­mi­je u hr­vat­skom je BDP-u 27,7% i mno­gi sma­tra­ju da se mo­že suz­bi­ti bez­go­to­vin­skim pla­ća­njem. No, is­to­dob­no bi tre­ba­lo re­gu­li­ra­ti i mo­guć­nost zlo­po­ra­be ko­ri­šte­nja pri­vat­nih po­da­ta­ka o po­tro­šač­kim na­vi­ka­ma gra­đa­na.

Da­vor Kr­šul Vi­sin me­na­džer za Hr­vat­sku: cilj nam je bez­go­to­vin­sko druš­tvo i pot­pun pri­hvat be­skon­tak­t­nih kar­ti­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.