Ima li onih 60 % ko­mot­nih pra­vo gla­sa na­kon iz­bo­ra?

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize - La­dis­lav Ma­te­ić či­ta­telj iz Za­gre­ba

Ima u mo­me kvar­tu je­dan čo­vjek ko­ji pre­ka­pa po kon­tej­ne­ri­ma i sa­kup­lja plas­tič­ne bo­ce. Sret­nem ga go­to­vo sva­ki dan, poz­dra­vi­mo se, i ona­ko u pro­la­zu iz­mi­je­ni­mo ne­ko­li­ko re­če­ni­ca. Ne sje­ćam se da je ne­ka­da bio lo­še vo­lje, na­pro­tiv. Sreo sam ga i dan pos­li­je iz­bo­ra, i či­ni mi se da ga ni­ka­da ni­sam vi­dio ta­ko do­bro ras­po­lo­že­nog. Na mo­je pi­ta­nje što je raz­log nje­go­vom do­brom ras­po­lo­že­nju, re­kao je – pa po­bi­je­dio je Ban­dić. On je­di­ni bri­ne o si­ro­ti­nji. Ni­sam se upus­tio u ras­pra­vu o Ban­di­ću, i ni­sam objaš­nja­vao mo­me znan­cu za­što je mo­je miš­lje­nje o Ban­di­ću pot­pu­no su­prot­no od nje­go­vog. Ni­sam ni­ti že­lio, a si­gur­no ne bi us­pio ra­zu­vje­ri­ti ga. On će i da­lje sa­kup­lja­ti plas­tič­ne bo­ce iz kon­tej­ne­ra, bez ob­zi­ra na či­nje­ni­cu da je Ban­dić po­no­vo iz­a­bran za gra­do­na­čel­ni­ka. Jer, Ban­dić će sret­ne li ga neg­dje na uli­ci, pri­ći mu, ru­ko­va­ti se s njim – i što mu vi­še tre­ba. Ni­ka­da i ni­je imao ni­šta vi­še - za­mis­li­te gra­do­na­čel­nik se spus­tio me­đu gra­đa­ne, ru­ku­je se s nji­ma, ku­ha im, pi­je s nji­ma ka­vu, pe­re uli­ce, i što još sve ne. Stva­ra do­jam da di­je­li sud­bi­nu tih lju­di, i oni ga ne pi­ta­ju za raz­na po­go­do­va­nja ro­đa­ci­ma i znan­ci­ma, ne pi­ta­ju ga o pos­lo­va­nju gra­da, o za­du­že­nos­ti, o pre­pla­ći­va­nju obje­ka­ta ko­je je fi­nan­ci­rao Grad, o čud­nom od­no­su Gra­da i Hol­din­ga, o... On se ru­ko­vao s nji­ma, On je do­šao u nji­ho­vu blat­nu uli­cu, On je ku­po­vao na nji­ho­vom štan­du, On je... Do­bro je to na­pi­sao Ma­rin­ko Ju­ra­sić (VL, 5. 6. 2017.): “Mi­lan Ban­dić je dok­tor po­li­tič­kog za­na­ta”. Baš ta­ko - dok­tor za­na­ta. Na­dri­li­ječ­nik, ko­ji svo­jim pa­ci­jen­ti­ma da­je vi­ta­min­ske pre­pa­ra­te, i uvje­ra­va ih da im je od to­ga mno­go bo­lje. Ni­je im bo­lje, ali to je li­ječ­nik ko­ji do­la­zi u kuć­ne po­sje­te, raz­go­va­ra s lju­di­ma, i oni mu vje­ru­ju. On je nji­ma asfal­ti­rao uli­cu, i njih ni­je bri­ga ko­li­ko je pre­pla­ćen pro­čis­tač vo­da. On je nji­ma uveo vo­du i ni­je ih bri­ga što se do­go­di­lo s li­me­nim ka­za­li­štem. On je bio kum nji­ho­vom dje­te­tu i njih ni­je bri­ga što je vri­jed­no grad­sko zem­lji­šte, s ne­kim znan­cem za­mi­je­nio za bez­vri­jed­no pri­vat­no. E sad, na bi­ra­li­šta je iz­aš­lo ne­što pre­ko 40 pos­to gra­đa­na s pra­vom gla­sa, i pi­tam se za­što pre­os­ta­lih 60 pos­to do­pu­šta da ma­nji­na do­no­si od­lu­ku ko­ja se ti­če i te ve­ći­ne? Da­nas pri­ča­mo o to­me ka­ko auto­bu­si­ma iz Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne do­la­ze gla­sa­či ko­ji do­bi­va­ju no­vac da bi ne­ko­me da­li svoj glas. Mo­žda, ali ko­li­ko bi to auto­bu­sa tre­ba­lo do­ći da na­dok­na­de 60 pos­to onih ko­ji ni­su iz­aš­li na iz­bo­re. Tre­ba li se vi­še lju­ti­ti na one ko­ji­ma ni­je bi­lo te­ško do­ći na gla­sa­nje iz Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne, ili na one ko­ji­ma je bi­lo te­ško spus­ti­ti se ste­pe­ni­ca­ma s tre­ćeg ka­ta do gla­sač­kog mjes­ta. Či­ni mi se da tih 60 pos­to svo­ju ko­mo­ci­ju po­ku­ša­va­ju pri­kri­ti na na­čin – ma bu­da­le ne ku­že da su svi oni is­ti, lo­po­vi i pre­va­ran­ti, iona­ko ne­ma­mo za ko­ga gla­sa­ti. Mi pa­met­ni os­tat će­mo kod ku­će i baš nas bri­ga tko će bi­ti iz­a­bran, jer ni­šta se ne­će pro­mi­je­ni­ti. Priz­na­jem, te­ško se, ba­rem dje­lo­mič­no, ne slo­ži­ti s tak­vim miš­lje­njem. Ja sve­jed­no vje­ru­jem da me­đu na­ma pos­to­je lju­di ko­ji­ma se mo­že vje­ro­va­ti. Da me­đu na­ma ima onih ko­ji bi htje­li od Hr­vat­ske na­pra­vi­ti ure­đe­nu dr­ža­vu, u ko­joj se zna tko što tre­ba ra­di­ti i da za to od­go­va­ra. Ne­ka­ko mi se či­ni da tak­vih lju­di, ba­rem za sa­da, ne­ma do­volj­no ni u HDZ-u, ni­ti u SDP-u. Po­tra­ži­mo ih on­da, me­đu na­ma su. Za pro­na­la­že­nje tak­vih lju­di ne znam bo­lji na­čin od iz­bo­ra. Iza­be­ri­mo ih.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.