Ko­nač­ni kraj beš­ćut­ne ma­ni­pu­la­ci­je smr­ću Dar­ka Pa­ji­či­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Re­na­ta Ra­šo­vić

UOsi­je­ku na Op­ćin­skom su­du u po­ne­dje­ljak je za­klju­če­na ras­pra­va o pri­vat­noj tuž­bi ko­ju je neg­daš­nji pr­vi čo­vjek MUP-a Ran­ko Os­to­jić pod­nio pro­tiv Ve­li­mi­ra Bu­jan­ca jer ga je u svo­joj emi­si­ji ope­to­va­no na­zi­vao Os­to­jom Ran­ko­vi­ćem. Su­dac mu je pri­tom dao za pra­vo pa vo­di­te­lja kaz­nio nov­ča­nom kaz­nom, no na stra­nu sa­da njih dvo­ji­ca. Spo­me­nu­to su­đe­nje pre­tvo­ri­lo se u is­tra­gu o smr­ti Dar­ka Pa­ji­či­ća, tra­gič­no pre­mi­nu­log vu­ko­var­skog bra­ni­te­lja o ko­jem je naj­ši­ra jav­nost doz­na­la u je­ku eska­la­ci­je ne­za­do­volj­stva di­je­la ve­te­ran­ske po­pu­la­ci­je okup­lje­ne oko Jo­si­će­va Sto­že­ra za obra­nu Vu­ko­va­ra, kao re­ak­ci­ja na pos­tav­lja­nje dvo­je­zič­nih plo­ča. U jed­nom od po­ku­ša­ja de­mon­ta­že u stu­de­nom 2013., na­oru­ža­nog ka­me­njem i s 3,48 pro­mi­la al­ko­ho­la u kr­vi svla­dao ga je po­li­cij­ski služ­be­nik, ko­jeg su čla­no­vi Sto­že­ra op­tu­ži­li za pre­ko­mjer­nu upo­tre­bu si­le i pri­tom uz sve­srd­nu po­moć upra­vo Bu­jan­če­ve “Bu­ji­ce” ras­pi­sa­li, ime­nom i pre­zi­me­nom, tje­ra­li­cu za po­li­caj­cem, zbog če­ga je du­že vri­je­me ži­vio pod da­no­noć­nom za­šti­tom. Od po­s­lje­di­ca sra­za Pa­ji­čić, neg­daš­nji ma­lo­ljet­ni hr­vat­ski bra­ni­telj i za­to­če­nik sr­p­skih lo­go­ra, za­vr­šio je na bol­nič­kom li­je­če­nju, no sa­mo šest da­na na­kon in­ci­den­ta ot­pu­šten je iz KBC Osijek – na vlas­ti­ti zah­tjev. Već dva­de­se­tak da­na kas­ni­je, 8. pro­sin­ca u dva uju­tro, za­te­kao se u ka­fi­ću “IT” u Vu­ko­va­ru gdje je zbog te­ške al­ko­ho­li­zi­ra­nos­ti (3,67 pro­mi­la) pao sa šan­ka i uda­rio gla­vom o pod. Vukovar je ma­la sre­di­na, saz­na­lo se br­zo o tom, a fo­to­gra­fi­ja ne­sret­nog Dar­ka ko­jem je na­kon pa­da ne­dos­ta­ja­lo po­la lu­ba­nje hi­tro se naš­la na pla­ka­ti­ma di­ljem Hr­vat­ske s nat­pi­som “Nit­ko ne sme da vas bi­je sem hr­vat­ske mi­li­ci­je”. Kao od­go­vor, u sre­di­štu MUP-a u Za­gre­bu pred no­vi­na­ri­ma je emi­ti­ra­na snim­ka vi­de­onad­zo­ra iz ka­fi­ća ko­ja ne­dvoj­be­no de­man­ti­ra iz­re­če­nu laž, ali uza­lud. Na ne­sre­ću tog du­bo­ko ne­sret­nog mla­dog čo­vje­ka, nje­go­va tra­ge­di­ja ko­in­ci­di­ra s po­li­tič­kom ka­lju­žom ko­ja je nas­ta­la ab­di­ka­ci­jom ta­daš­njeg gra­do­na­čel­ni­ka Želj­ka Sa­be pro­ka­za­nog za pod­mi­ći­va­nje HDZ-ove vi­jeć­ni­ce, na­kon če­ga je Vukovar uto­nuo u pe­ri­od iš­če­ki­va­nja iz­van­red­nih lo­kal­nih iz­bo­ra. Sve je češ­će pred ka­me­ra­ma vi­dje­ti mla­dog pred­sjed­ni­ka Klu­ba vi­jeć­ni­ka HDZ-a, do­tad ne­poz­na­tog Iva­na Pe­na­vu ko­ji u jav­nos­ti im­pu­ti­ra da te­ška Dar­ko­va oz­lje­da ide po­li­ci­ji na du­šu, prem­da bi kao Pa­ji­či­ćev šo­gor pr­vi tre­bao zna­ti da to ne od­go­va­ra is­ti­ni. Darko Pa­ji­čić pre­mi­nuo je toč­no dvi­je go­di­ne na­kon in­ci­den­ta s po­li­caj­cem, u Do­mu za sta­ri­je i ne­moć­ne, a na ne­tom okon­ča­nom su­đe­nju pro­tiv Bu­jan­ca iz­ne­sen je i na­laz ob­duk­ci­je dr. Mla­de­na Mar­ci­ki­ća ko­ji je kao uz­rok smr­ti oz­na­čio još je­dan u ni­zu te­ških pa­do­va, ovo­ga pu­ta s 3,07 pro­mi­la, uz na­po­me­nu da je oz­lje­da unu­tar tvr­de mo­žda­ne ovoj­ni­ce svje­ža i ne­ve­za­na s pri­jaš­njom či­me je, os­ta­je za vje­ro­va­ti, okon­čan niz ma­ni­pu­la­ci­ja tra­gič­nom smr­ću bra­ni­te­lja. Ivan Pe­na­va da­nas je gra­do­na­čel­nik, sa­vje­tu­je ga To­mis­lav Jo­sić, vlast u Vu­ko­va­ru pre­uze­li su “na­ši”, dvo­je­zič­ne plo­če vi­še ne sme­ta­ju ni­ko­me, pa ne­ma ni Sto­že­ra, kao ni Dar­ka Pa­ji­či­ća ko­ji je u zad­njoj pre­diz­bor­noj kam­pa­nji mo­gao na­po­s­ljet­ku pro­na­ći svoj mir.

Pe­na­va je gra­do­na­čel­nik, sa­vje­tu­je ga Jo­sić, ći­ri­li­ca vi­še ne sme­ta ni­ko­me, pa ne­sret­ni bra­ni­telj na­po­s­ljet­ku mo­že pro­na­ći svoj mir

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.