Oni su in­s­pi­ri­ra­li Tol­ki­ena za vi­le­nja­ke

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

Eu­ro­azij­ski Ava­ri (poz­na­ti i pod ime­nom Obri) no­mad­ski su na­rod po­dri­je­tlom iz sre­diš­nje Azi­je, a uz njih pos­to­ji i dru­ga gru­pa – kav­ka­ski Ava­ri, ži­te­lji da­naš­njeg Da­ges­ta­na. Pre­ma ki­ne­skim iz­vo­ri­ma, oko 400. go­di­ne os­no­van je sa­vez ple­me­na Dzut – Dzut, naj­vje­ro­jat­ni­je me­đu Uj­gu­ri­ma ko­je su u Bi­zan­tu na­zi­va­li Ogo­ri­ma. Ov­la­da­li su zem­ljom hun­skog ple­me­na Sa­bi­ra ot­ku­da se jed­na gru­pa oko 460. go­di­ne po­kre­nu­la pre­ma Kas­pij­skom i Cr­nom mo­ru. Ta­da se pr­vi put po­jav­lju­je ime Ava­ri u eu­rop­skoj po­vi­jes­ti. Ava­ri se po­nov­no po­jav­lju­ju 557. go­di­ne ka­da nu­de po­moć Bi­zan­tu u bor­bi pro­tiv dru­gih bar­bar­skih ple­me­na. Car Jus­ti­ni­jan ih pla­ća za bor­bu pro­tiv Bu­ga­ra ko­ji su učes­ta­lo upa­da­li u bi­zant­ske te­ri­to­ri­je. Po­što po­bje­đu­ju Bu­ga­re na ri­je­ci Do­nu, pro­di­ru na uš­će ri­je­ke Du­nav, gdje pod­či­nja­va­ju se­bi Sla­ve­ne. Ba­jan, os­ni­vač avar­ske dr­ža­ve, 567. go­di­ne pre­la­zi Kar­pa­te i u sa­ve­zu s Lan­go­bar­di­ma uni­šta­va Ge­pi­de i za­uzi­ma po­dru­čja is­toč­no od Du­na­va. Ka­da su Lan­go­bar­di na­pus­ti­li Pa­no­ni­ju, Ava­ri os­ta­ju je­di­ni gos­po­da­ri ovog po­dru­čja i ši­re svo­ju vlast pre­ma Dal­ma­ci­ji, ali i pre­ma Če­škoj i Al­pa­ma. Ia­ko su bi­lo ma­lo­broj­ni, vr­lo su br­zo pod­či­ni­li sva sla­ven­ska ple­me­na ko­ja su se tu naš­la. Uz po­vre­me­ne upa­de u Fur­la­ni­ju i u Fra­nač­ku Dr­ža­vu, Ava­ri su uglav­nom naj­ve­ći pro­blem pred­stav­lja­li Bi­zan­tu, pa su pod Ba­ja­nom ov­la­da­li bi­zant­skim upo­ri­šti­ma u Pa­no­ni­ji, Sir­mi­jem i Sin­gi­du­nu­mom, a učes­ta­lo su upa­da­li pre­ko sta­rih rim­skih pu­to­va i u Dal­ma­ci­ju. Nji­hov naj­ve­ći pot­hvat je bio ne­us­pje­li na­pad na Ca­ri­grad 626. go­di­ne, u ko­jem su, osim Ava­ra, su­dje­lo­va­li i Sla­ve­ni i Ge­pi­di, na­kon če­ga su po­bi­je­đe­ni s ve­li­kim gu­bi­ci­ma. Po­ra­zom kod Ca­ri­gra­da i po­či­nje pres­ta­nak nji­ho­ve mo­ći, ali se u Pa­no­ni­ji us­pi­je­va­ju sa­ču­va­ti još dva idu­ća sto­lje­ća, sve do 796. go­di­ne ka­da Kar­lo Ve­li­ki ulazi u Pa­no­ni­ju i uni­šta­va Ava­re, ko­ji pos­li­je to­ga i za­uvi­jek nes­ta­ju. Ava­ri su bi­li or­ga­ni­zi­ra­ni po ro­do­vi­ma i ple­me­ni­ma na či­jem su se če­lu na­la­zi­li tar­ha­ni. Na če­lu vi­še ro­do­va i ple­me­na na­la­zio se ka­gan, a u rat­nim po­ho­di­ma uz nje­ga je pos­to­jao još i ju­gur, kao pr­vi za­po­vjed­nik. Ava­ri su ima­li br­ze ko­nje i bi­li su od­lič­ni ja­ha­či, a povijest knji­žev­nos­ti bi­lje­ži ka­ko su oni pos­lu­ži­li kao in­s­pi­ra­ci­ja Tol­ki­enu za vi­le­nja­ke u re­mek­dje­lu “Gos­po­dar

pr­ste­na”.

NJE­MAČ­KA ITALIJA AUSTRIJA SLOVENIJA HR­VAT­SKA BiH MA­ĐAR­SKA CRNA GORA SRBIJA MAKEDONIJA ALBANIJA RUMUNJSKA BUGARSKA GRČKA do­se­zi avar­skih osva­ja­nja

Za­ljub­lje­ni u ko­nje Ava­ri su bi­li vr­lo ve­za­ni uz ko­nje, a uz ne­ke vi­še čas­ni­ke po­ka­pa­ni su i nji­ho­vi ko­nji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.