Nit­ko no­vi­na­ma ni­je po­sve­ći­vao to­li­ko paž­nje kao Pa­ve­li­ćev re­žim

No­va knji­ga Me­di­ji i pro­midž­ba u NDH opi­su­je na­rav us­ta­ške pro­pa­gan­de

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Zo­ran Vi­tas

Us­ta­ški je re­žim uki­nuo sve do­ta­daš­nje me­di­je te us­pos­ta­vio mre­žu no­vih obli­ko­va­nih kao sred­stva os­tva­re­nja svo­jih ci­lje­va zo­ran.vi­tas@ve­cer­nji.net U sa­mo 300 pri­mje­ra­ka iz­dao je Hr­vat­ski ins­ti­tut za povijest u sklo­pu svo­je Bi­bli­ote­ke Hr­vat­ska po­vjes­ni­ca knji­gu Me­di­ji i pro­midž­ba u Ne­za­vis­noj Dr­ža­vi Hr­vat­skoj. Čak i za po­vjes­ni­ča­ra po stru­ci kao što je to autor knji­ge dr. sc. Mario Ja­reb neo­bič­no je to te­me­lji­to dje­lo. Na go­to­vo ti­su­ću stra­ni­ca ot­kri­va­mo na ko­ji je na­čin funk­ci­oni­rao me­dij­sko-pro­pa­gan­d­ni apa­rat pro­pa­le us­ta­ške dr­ža­ve. A on je bio, ka­ko svje­do­či ovo iz­nim­no bo­ga­to ilus­tri­ra­no iz­da­nje, vr­lo am­bi­ci­ozan. Ni­ka­da do ta­da, ka­že autor, ni­je ni­jed­na dr­žav­na tvo­re­vi­na na ovom pros­to­ru to­li­ko po­zor­nos­ti po­sve­ći­va­la me­di­ji­ma. Cilj se mo­že pret­pos­ta­vi­ti: pro­mi­ca­nje ide­je i ci­lje­va vlas­ti i us­ta­škog po­kre­ta te suz­bi­ja­nje nji­ma ne­po­ćud­nih ili ne­pri­ja­telj­skih dje­lo­va­nja. I to od pr­vog da­na. Us­ta­ški je re­žim uki­nuo sve do­ta­daš­nje me­di­je te us­pos­ta­vio mre­žu no­vih, ko­ji su bi­li sred­stva os­tva­re­nja nji­ho­vih ci­lje­va. Jas­no je da tak­vi me­di­ji ni­su mo­gli ima­ti slo­bo­de, po­go­to­vo za­to što su ne­pres­ta­no bi­li pod kon­tro­lom jed­nog dr­žav­nog ti­je­la bez ob­zi­ra na to što je ono vi­še pu­ta mi­je­nja­lo ime. U tak­vim okol­nos­ti­ma gu­bi se i li­ni­ja raz­dva­ja­nja iz­me­đu lis­to­va na­mi­je­nje­nih člans­tvu us­ta­škog po­kre­ta te onih za ši­ru či­ta­lač­ku po­pu­la­ci­ju. No da su me­di­ji do­bar uči­telj po­vi­jes­ti, svje­do­či i pri­mjer Hr­vat­skog do­mo­bra­na. Taj je list bio glav­no voj­no gla­si­lo ko­je ni u jed­nom svo­jem bro­ju ni­je pro­pu­šta­lo is­ti­ca­ti Slav­ka Kva­ter­ni­ka kao ču­va­ra NDH iz če­ga se da­la iš­či­ta­ti i svo­je­vr­s­na kon­ku­ren­ci­ja An­ti Pa­ve­li­ću. Na­kon nji­ho­va raz­la­za Kva­ter­nik nes­ta­je sa stra­ni­ca lis­ta kao da ga ni­ka­da ni­je ni bi­lo.

Nes­ta­nak Kva­ter­ni­ka

Me­di­ji su u NDH ima­li iz­u­zet­no ve­li­ku nak­la­du, naj­ve­ći list, Hr­vat­ski na­rod, pro­da­vao se u 55.000 pri­mje­ra­ka po bro­ju. S dru­ge stra­ne iz­da­nja Nak­la­de Eu­ro­pa pro­da­va­la su se po ci­je­loj Eu­ro­pi, ne sa­mo u zem­lja­ma Tre­ćeg Re­ic­ha. Hr­vat­sko no­vi­nar­sko druš­tvo pos­to­ja­lo je i ta­da, no slu­ži­lo je sa­mo da bi se us­pos­ta­vio stro­gi nad­zor nad čla­no­vi­ma. Ka­kav je sa­dr­žaj bio, ne tre­ba po­ga­đa­ti. Rim­ski ugo­vo­ri oprav­da­va­ju se ni­kad ve­ćom “Po­glav­ni­ko­vom Hr­vat­skom”, Ži­do­vi su uprav­lja­či tri­ju na­vod­nih ve­li­kih opas­nos­ti za ma­le narode: ka­pi­ta­liz­ma, slo­bod­nog zi­dar­stva i bolj­še­viz­ma. Na­kon te­ških pro­go­na Sr­ba pro­mo­vi­ra se no­va i pri­hvat­lji­va Pra­vos­lav­na cr­k­va, dok se SPC i da­lje pri­ka­zu­je kao zla po­ja­va. Jas­no je da o zlo­či­ni­ma sna­ga NDH ne­ma ri­je­či, ali apos­tro­fi­ra­ju se zlo­či­ni su­par­nič­kih sna­ga. Hr­va­te ko­ji pre­la­ze par­ti­za­ni­ma pred­stav­lja se za­ve­de­ni­ma i ma­nji­nom.

Is­lam uz bok ka­to­li­čans­tvu

Za­nim­lji­vo, vje­ra za­dr­ža­va svoj sta­tus u me­di­ji­ma, ali se uz ka­to­li­čans­tvo u jed­na­koj mje­ri zas­tu­pa i is­lam. Ta­ko­đer, ne­po­želj­no je is­ti­ca­nje re­gi­onal­ne pri­pad­nos­ti, je­di­no se Bos­na i Her­ce­go­vi­na is­ti­če sre­diš­njim po­dru­čjem no­ve dr­ža­ve. U NDH naj­vi­še je pro­fi­ti­rao ra­dio či­ju je mre­žu re­žim nas­to­jao što vi­še oja­ča­ti gle­da­ju­ći ga kao vr­lo efi­kas­no sred­stvo pro­midž­be. Film do­živ­lja­va pra­vi pro­cvat pa iz prak­tič­no ne­pos­to­je­će pro­izvod­nje nas­ta­je ci­je­li opus, nor­mal­no, na­mi­je­njen re­žim­skoj pro­pa­gan­di.

Hr­vat­sko no­vi­nar­sko druš­tvo slu­ži­lo je tek stro­gom nad­zo­ru svo­jih čla­no­va

Mario Ja­reb is­po­ru­čio je neo­bič­no te­me­ljit pre­gled me­dij­ske sce­ne NDH, ti­skan u sa­mo 300 pri­mje­ra­ka

ARHIVA HIP

Iz­la­zi­la su broj­na iz­da­nja za us­ta­še i nji­ho­ve sim­pa­ti­ze­re, ali i za “obi­čan na­rod”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.