Naj­ve­će ova­ci­je za mo­der­ni ba­let maj­sto­ra iz Ru­si­je

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Bo­ja­na Ra­do­vić

Dru­gi put ove se­zo­ne vi­dje­li smo ne­ke od naj­ve­ćih ba­let­nih umjet­ni­ka Ru­si­je, ali i ču­li ru­ski pre­pjev slav­nog hi­ta “New York, New York” bo­ja­na.ra­do­vic@ve­cer­nji.net Ru­ska ba­let­na ško­la i nje­zi­ni naj­ve­ći umjet­ni­ci svu­da u svi­je­tu slo­ve kao naj­ve­ći auto­ri­tet za kla­sič­ni ba­let, pr­vens­tve­no zbog sa­vr­še­ne ples­ne teh­ni­ke, ko­ja je re­zul­tat oz­bilj­nog ško­lo­va­nja, mno­gi tvr­de i dri­la, ko­je ple­sa­či pro­la­ze. No, to sa­vr­šens­tvo pro­iz­la­zi i iz ve­li­kog bro­ja dje­ce ko­ja že­le ple­sa­ti ba­let i či­nje­ni­ce da na audi­ci­ja­ma za ško­lo­va­nje do­is­ta pro­la­ze oni naj­ta­len­ti­ra­ni­ji. Ka­ko to do­is­ta iz­gle­da, ima­li smo, dru­gi put ove se­zo­ne, pri­li­ke vi­dje­ti na sce­ni za­gre­bač­kog HNK ko­ja je ugos­ti­la ne­ke od naj­ve­ćih ru­skih ple­sa­ča, po­put: Je­ka­te­ri­ne Osmol­ki­ne, Alek­san­dra Ser­ge­je­va, Iva­na Zaj­ce­va, Al­le Bo­ča­ro­ve... An­dri­an Fa­de­jev, rav­na­telj Dr­žav­nog aka­dem­skog ba­let­nog ka­za­li­šta Le­oni­da Ja­kob­so­na, ko­ji je sas­ta­vio pro­gram za dvi­je ve­če­ri “Zvi­jez­de san­k­t­pe­ter­bur­škog ba­le­ta, ope­re i mju­zik­la” u Za­gre­bu, od­lu­čio je do­ka­za­ti i ka­ko ti ple­sa­či uz kla­si­ku sa­vr­še­no iz­vo­de i mo­der­ni ba­let te su upra­vo ti di­je­lo­vi Ga­la kon­cer­ta iz­a­zva­li naj­ve­će ova­ci­je pu­bli­ke. U pje­va­nim di­je­lo­vi­ma ga­la ve­če­ri ču­li smo ne­ke od oper­nih, ali i ever­gre­en hi­to­va. Sva­ka­ko je bio eg­zo­ti­čan ru­ski pre­pjev slav­nog hi­ta “New York, New York”, ko­ji je iz­ve­la Ma­na­na Go­gi­tid­ze, a u ko­jem se ime gra­da o ko­jem se pje­va uop­će na spo­mi­nje.

Je­ka­te­ri­na Osmol­ki­na i Alek­san­dar Ser­ge­jev

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.