No­vi dom An­ge­li­ne Jo­lie vri­je­dan 24,5 mi­li­ju­na do­la­ra In­di­ra: Ja­ča sam no ikad

Pje­va­či­ca tvr­di da će i da­lje iz­vo­di­ti pje­sme Co­lo­ni­je

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Ja­na Ba­čić

Dok Bo­ris Đur­đe­vić pri­pre­ma sud­sku tuž­bu, In­di­ra sa svo­jim vjer­nim su­rad­ni­ci­ma ra­di na po­kre­ta­nju so­lo ka­ri­je­re sce­na@ve­cer­nji.net In­di­ra Le­vak ve­li­ka je rad­ni­ca i pr­šti po­zi­tiv­nom ener­gi­jom ja­če ne­go ika­da. Tre­nu­tač­no je fo­ku­si­ra­na is­klju­či­vo na sa­mos­tal­nu ka­ri­je­ru. Fa­no­vi­ma, ko­ji su joj ve­li­ka po­dr­ška, že­li is­pu­ni­ti sva oče­ki­va­nja i upra­vo je u stu­di­ju gdje ra­di na no­vim pje­sma­ma. Kon­cer­ti su do­go­vo­re­ni te će In­di­ra i da­lje pje­va­ti pje­sme ko­je svi vo­le – rek­la nam je Ines Pre­indl kao služ­be­ni PR In­di­re Le­vak na pi­ta­nje ka­ko In­di­ra ko­men­ti­ra naj­no­vi­je na­pi­se u me­di­ji­ma o su­ko­bu s Bo­ri­som Đur­đe­vi­ćem i ban­kro­tu Co­lo­ni­je. Na­ime, Co­lo­nia Pro­duk­ci­ja, tvrt­ka Bo­ri­sa Đur­đe­vi­ća ko­ji na­kon ras­pa­da gru­pe na­vod­no vi­še ne raz­go­va­ra s In­di­rom, blo­ki­ra­na je jer dr­ža­vi du­gu­je po­rez u iz­no­su od 383.097,39 ku­na.

Tko je ko­ga pre­va­rio

Na­vod­no In­di­rin sa­da već biv­ši ko­le­ga Bo­ris Đur­đe­vić pla­ni­ra tu­ži­ti pje­va­či­cu ako nas­ta­vi ko­ris­ti­ti nas­lo­ve Co­lo­ni­ji­nih hi­to­va za vrt­ni na­mje­štaj ko­ji di­zaj­ni­ra, a ko­je ko­ris­ti is­klju­či­vo iz mar­ke­tin­ških raz­lo­ga – ka­ko bi pri­vuk­la kup­ce. Osim to­ga, za­mje­ra joj, na­vod­no, i to što na sa­mos­tal­nim ga­ža­ma iz­vo­di nji­ho­ve hi­to­ve na ko­je kao autor sa­mo on po­la­že pra­va. Ta­ko je bi­lo i pro­tek­log vi­ken­da na jed­noj svad­bi u Za­gre­bu. U po­s­ljed­njem in­ter­v­juu In­di­ra je na­po­me­nu­la ka­ko ju je na sa­mos­tal­nu ka­ri­je­ru po­tak­nu­la že­lja za no­vom ener­gi­jom i iz­a­zo­vi­ma te “za­mor ma­te­ri­ja­la” u od­no­su s Đur­đe­vi­ćem. Na no­vim pje­sma­ma su­ra­đi­vat će s raz­li­či­tim auto­ri­ma, a pred­stav­ljat će ih pod ime­nom In­di­ra. Iza me­ne je 21 go­di­na pre­div­ne ka­ri­je­re i ti­su­će kon­ce­ra­ta. Svih tih go­di­na Bo­ris je pi­sao pje­sme ko­je sam ja us­pješ­no pre­no­si­la vjer­noj pu­bli­ci za­hva­lju­ju­ći svo­joj ener­gi­ji, eks­pre­si­ji i lju­ba­vi ko­ju sam im pru­ža­la kroz na­še pje­sme.

Tre­ba ima­ti lju­ba­vi i sna­ge

Tim pje­sma­ma da­la sam svoj pe­čat i po­tru­di­la se da pos­ta­nu hi­to­vi. Mo­ram priz­na­ti da mi je ovo bi­la naj­du­lja ve­za na da­lji­nu u ži­vo­tu. Ka­žem na da­lji­nu jer Bo­ris 19 go­di­na ni­je išao sa mnom na kon­cer­te. Čo­vjek se umo­rio od tem­pa na­kon dvi­je go­di­ne. Ni­je to za sva­ko­ga, tre­ba ima­ti tu sna­gu i lju­bav u se­bi ko­ju pre­no­si­mo pu­bli­ci – rek­la je In­di­ra i ti­me jas­no da­la do zna­nja sma­tra li da i da­lje ima pra­vo na iz­vo­đe­nje Co­lo­ni­ji­nih hi­to­va. Tom pri­li­kom os­vr­nu­la se i na ime pod ko­jim će ubu­du­će nas­tu­pa­ti. In­di­ra ili Co­lo­nia – to vam je is­to! Lju­di me i po uli­ci su­sre­ću pa vi­ču: ‘Co­lo­nia, hej, Co­lo­nia!’ To vam je mo­je dru­go ime!

An­ge­li­na Jo­lie 4. lip­nja pros­la­vi­la je 42. ro­đen­dan, a či­ni se da je pro­naš­la sa­vr­šen dar za se­be. Glu­mi­ca i hu­ma­ni­tar­ka u trav­nju je da­la po­nu­du za ku­ću ko­ja je ne­koć pri­pa­da­la le­gen­dar­nom re­da­te­lju Ce­ci­lu B. DeMil­leu i ko­ji je u njoj ži­vio do smr­ti 1959. go­di­ne. An­ge­li­ni­na po­nu­da na­vod­no je pri­hva­će­na, što zna­či da je no­vi dom ku­pi­la za re­kord­nih 24,5 mi­li­ju­na do­la­ra. Naj­skup­lja vi­la do­tad, kup­lje­na u Los Fe­li­zu, sta­ja­la je go­to­vo upo­la ma­nje. An­ge­li­ni­na no­va vi­la s ra­skoš­nim dvo­ri­štem, šest spa­va­ćih so­ba i de­set ku­pa­oni­ca pros­ti­re se na se­dam i pol ti­su­ća če­tvor­nih me­ta­ra.

To­mis­lav Je­lić Ka­me­ni ko­le­ga­ma je za­mje­rao što su u po­sao po­če­li pet­lja­ti svo­je lju­bav­ne part­ne­re

Da­ni sre­će: Bo­ris Đur­đe­vić, In­di­ra Le­vak i To­mis­lav Je­lić Ka­me­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.