Hu­lji­će­va glaz­ba to­li­ko me odu­še­vi­la da sam je mo­ra­la pre­ni­je­ti na sli­kar­sko plat­no

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Iva Sti­li­no­vić Gra­ho­vac sce­na@ve­cernj.net ZA­GREB

Ova je pri­ča si­ner­gi­ja tre­nut­ka, glaz­be i sli­kar­stva i kom­ple­tan pro­ces za me­ne bio je pu­to­va­nje ko­jeg ću se uvi­jek sje­ća­ti – ka­že auto­ri­ca Iz­lož­ba dje­la split­ske umjet­ni­ce Ža­ne Ba­jić, in­s­pi­ri­ra­nih glaz­bom Ton­či­ja Hu­lji­ća ko­ju je skla­dao za Mak­si­ma Mr­vi­cu, otvo­re­na je u be­ograd­skoj Us­ta­no­vi kul­tu­re Gu­ar­ne­ri­us. Do­ga­đaj je or­ga­ni­zi­ran s ci­ljem kul­tur­nog po­ve­zi­va­nja Hr­vat­ske i Sr­bi­je te po­čet­ka plod­ne su­rad­nje iz­me­đu Be­ogra­da i Spli­ta kroz raz­mje­nu umjet­ni­ka svih sfe­ra kroz ko­je bi sva­ki grad pre­zen­ti­rao svoj iden­ti­tet. – Kad smo ra­di­li do­ku­men­tar­ni film “Hr­vat­ska rap­so­di­ja: Mak­sim Mr­vi­ca” re­da­te­lji­ce Bru­ne Ba­jić, na ko­jem sam ujed­no bi­la pro­du­cen­ti­ca, pr­vi put sam se su­sre­la s cje­lo­kup­nim opu­som Ton­či­je­ve glaz­be. Iz fil­ma sam doz­na­la da pos­to­ji i knji­ga ko­ja sa­dr­ži not­ni za­pis sva­ke sklad­be pod na­zi­vom “Mu­sic for Mak­sim” i ta­ko je po­če­la mo­ja sli­kar­ska avan­tu­ra uta­ba­na nji­ho­vom sta­zom – ka­že Ža­na do­da­ju­ći: – Sli­ka­nje in­s­pi­ri­ra­no glaz­bom i pri­je je bi­la mo­ja strast, ali u “Rap­so­di­ji” sam pro­naš­la po­seb­nu la­ko­ću i na­dah­nu­će ko­je je te­ško pre­ni­je­ti ri­je­či­ma. Ovaj cik­lus, na­kon što se za­vr­še i po­s­ljed­nje dvi­je sli­ke, na­mje­ra­vam po­seb­no nje­go­va­ti i odves­ti u broj­ne gra­do­ve – za­klju­ču­je. Au­to­ri­či­na dje­la os­ta­vi­la su sna­žan do­jam i na Ton­či­ja Hu­lji­ća: – Iz­ne­na­đen sam što su ove umjet­ni­ne uop­će nas­ta­le, a još vi­še što ih je ču­ve­ni Jo­van Ko­lun­dži­ja od­lu­čio pos­ta­vi­ti u svo­joj ga­le­ri­ji – po­nos­no je re­kao Ton­či Hu­ljić.

RAP­SO­DI­JA KOLORITA Split­ska umjet­ni­ca Ža­na Ba­jić u “Rap­so­di­ji” pri­ka­zu­je 15 umjet­nič­kih dje­la in­s­pi­ri­ra­nih glaz­bom poz­na­tog skla­da­te­lja.

SU­RAD­NI­CI I PRIJATELJI Sli­ka­ri­ca Ža­na Ba­jić (dru­ga zdes­na) u druš­tvu Bor­ne Ba­jić i brač­nog pa­ra Hu­ljić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.