Či­lić se­dam go­di­na če­ka po­bje­du nad Wawrin­kom

Wi­lan­der: Tvr­dim da je Či­lić opa­san za sva­ko­ga tko mu se na­đe na pu­tu. Već ima Grand Slam nas­lov, a kad ima­te to u ruk­sa­ku ne bo­ji­te se ni­ko­ga

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - An­ton Fi­lić an­ton.fi­lic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

U skla­du s me­đu­sob­nim omje­rom po­bje­da i po­ra­za (11:2 za Wawrin­ku) i kla­di­oni­ce su pos­ta­vi­le svo­je te­ča­je­ve: 1.45 pre­ma 2.50

Če­t­vr­t­fi­nal­ni me­če­vi su oni ko­ji uglav­nom di­je­le us­pjeh od ne­us­pje­ha, a če­t­vr­t­fi­na­le na Grand Slam tur­ni­ri­ma do­is­ta je ona raz­djel­ni­ca ko­ja di­je­li ve­li­ke od naj­ve­ćih igra­ča. Je­dan ta­kav meč igra da­nas i naš naj­bo­lji te­ni­sač Ma­rin Či­lić, i to – pr­vi put – na Ro­land Gar­ro­su. Me­đu­gor­cu je to de­ve­ti Grand Slam če­t­vr­t­fi­na­le, a u pret­hod­nih osam češ­će je gu­bio ne­go po­bje­đi­vao. Za­pra­vo, po­bi­je­dio je u tri: 2010. na Aus­tra­li­an Ope­nu (Rod­dick), 2014. na US Ope­nu (Ber­dych, Ma­rin je osvo­jio nas­lov) i 2015. na US Ope­nu (Tson­ga). Bez po­lu­fi­na­la je os­ta­jao 2009. na US Ope­nu (Del Po­tro), 2012. na US Ope­nu (Mur­ray), 2014. u Wim­ble­do­nu (Đo­ko­vić), 2015. u Wim­ble­do­nu (Đo­ko­vić) i 2016. ta­ko­đer u Wim­ble­do­nu (Fe­de­rer). Či­li­ćev su­par­nik u Ro­land Gar­ro- Ne­mam do­bar omjer s njim, ali odi­gra­li smo ne­ko­li­ko ne­iz­vjes­nih me­če­va, pa vje­ru­jem da imam šan­se za po­bje­du

MA­RIN ČI­LIĆ

uo­či dvo­bo­ja s Wawrin­kom su bit će 32-go­diš­nji Švi­ca­rac Sta­nis­las Wawrin­ka, tre­ći te­ni­sač svi­je­ta, u Hr­vat­skoj poz­nat i kao deč­ko na­še mla­de te­ni­sa­či­ce Don­ne Ve­kić. Ma­rin ne­ma baš do­bra is­kus­tva sa Sta­nom, u 13 me­če­va iz­gu­bio je 11 pu­ta i sa­mo dva pu­ta po­bi­je­dio. Či­lić na po­bje­du nad Wawrin­kom če­ka se­dam go­di­na, obje svo­je po­bje­de pos­ti­gao je 2010. go­di­ne (u Chen­na­iju i na Aus­tra­li­an Ope­nu).

S Jo­na­som na tre­će mjes­to

– Wawrin­ka je po­s­ljed­njih go­di­na na Ro­land Gar­ro­su uvi­jek u sjaj­noj for­mi. Vje­ru­jem da mu je to je­dan od naj­dra­žih tur­ni­ra, a pro­tiv nje­ga ne­mam naj­bo­lji omjer. Ipak, u po­s­ljed­njih go­di­nu da­na ne­ko­li­ko je na­ših me­če­va bi­lo ne­iz­vjes­no, pa vje­ru­jem da imam do­bre šan­se za po­bje­du. Na­rav­no, oče­ku­jem da ću nas­ta­vi­ti u tom rit­mu, na vi­so­koj ra­zi­ni, i vje­ru­jem u svo­je mo­guć­nos­ti. Spre­man sam da­ti sve od se­be, što je i lo­gič­no s ob­zi­rom na vi­sok ulog – ka­že Či­lić ko­ji bi u slu­ča­ju po­bje­de nad Švi­car­cem pre­te­kao Ra­oni­ća na ATP lis­ti i do­šao na šes­to mjes­to (po­no­vio bi naj­bo­lji pla­sman) pri­ti­ska­ju­ći Fe­de­re­ra na pe­tom. Na pi­ta­nje ka­ko pro­vo­di slo­bo­dan dan uo­či važ­nog dvo­bo­ja, Ma­rin je od­go­vo­rio: – Uo­bi­ča­je­no. Na dan od­mo­ra ide­mo vjež­ba­ti u je­dan te­ni­ski cen­tar po­kraj Ro­land Gar­ro­sa ka­ko bi­smo iz­bje­gli gu­žvu. Oko sat, sat i 15 tre­ni­rat ću te­nis, po­tom ma­lo vjež­ba­ti u te­re­ta­ni. Os­ta­li dio da­na ću se re­lak­si­ra­ti. Kla­di­oni­ce su pos­ta­vi­le te­ča­je­ve u skla­du s nji­ho­vim omje­rom po­bje­da i po­ra­za. Wawrin­ka je fa­vo­rit (1.45), Či­lić pos­tra­nik (2.50). Ia­ko mis­li­mo da ta po­zi­ci­ja od­go­va­ra na­šem te­ni­sa­ču, to ne zna­či da će on ma­nje že­lje­ti tu po­bje­du i za nju se ma­nje bo­ri­ti. I te­ni­ski struč­nja­ci pred­nost da­ju Wawrin­ki, ali Ma­ri­no­ve do­mi­nant­ne igre – na R. Gar­ro­su ove go­di­ne još ni­je iz­gu­bio ni set – tje­ra­ju ih da bu­du oprez­ni. Ta­ko se Mats Wi­lan­der, Eu­ros­por­tov struč­ni ko­men­ta­tor, po­tru­dio da iz pr­ve ru­ke do­đe do što vi­še in­for­ma­ci­ja: – Raz­go­va­rao sam s Ma­ri­no­vim tre­ne­rom Jo­na­som Björ­k­ma­nom i re­kao mi je da je nje­gov uče­nik pun sa­mo­po­uz­da­nja, svjes­tan da ove se­zo­ne igra naj­bo­lje na zem­lji. I do­is­ta, od osva­ja­nja tur­ni­ra u Is­tan­bu­lu Či­lić do­ka­zu­je da do­bro igra na zem­lji i tvr­dim da je opa­san za sva­ko­ga tko mu se na­đe na pu­tu. Već je osvo­jio Grand Slam nas­lov (na US Ope­nu 2014., nap. a.), a kad to ima­te u ruk­sa­ku, ne bo­ji­te se ni­ko­ga – ka­že Wi­lan­der za ko­je­ga Či­li­ćev ula­zak me­đu osam naj­bo­ljih u Pa­ri­zu ni­je iz­ne­na­đe­nje. – Da­pa­če, me­ni je čud­no da Či­lić ne do­đe do če­t­vr­t­fi­na­la na sva­kom Grand Slam tur­ni­ru. Jer on je ja­ko do­bar te­ni­sač, so­lid­no

sto­ji na te­re­nu, ima od­li­čan ser­vis i do­is­ta do­bar bek­hend. Sja­jan je spor­taš i ne­ma raz­lo­ga da se ne bo­ri za nas­lov na sva­kom Grand Slam tur­ni­ru. Uvje­ren sam da će mu rad s Jo­na­som po­mo­ći da bu­de još bo­lji. Björ­k­man ga pla­ni­ra do­ves­ti sa sa­daš­nje 7.-8. na 3.-4. po­zi­ci­ju na ATP lis­ti. Kad se jed­nom na­đe­te ta­ko vi­so­ko, pu­ni ste sa­mo­po­uz­da­nja i sprem­ni bo­ri­ti se za no­vi Grand Slam nas­lov – pro­cje­nju­je Wi­lan­der, ali i do­da­je:

Ma­rin pod ma­njim pri­ti­skom

– S dru­ge stra­ne, Wawrin­ka je u Pa­ri­zu ove go­di­ne sa sva­kim udar­cem sve bo­lji i bo­lji. Osvo­jio je taj tur­nir 2015. i do­ka­zao da mu le­ži pod­lo­ga. Ako za­igra ka­ko zna, mo­gao bi bi­ti pre­brz za Ma­ri­na. Či­lić mo­že po­bi­je­di­ti Wawrin­ku sa­mo bu­de li igrao naj­bo­lje što mo­že, bu­de li u me­ču sto pos­to i tje­les­no i men­tal­no – na­po­me­nuo je 52-go­diš­nji Šve­đa­nin ko­ji je i sam osvo­jio se­dam Grand Slam nas­lo­va i zna što go­vo­ri. – Za Či­li­ća je do­bro da se ni­je pre­vi­še umo­rio u pret­hod­nim me­če­vi­ma, u igri s An­der­so­nom po­go­to­vo jer mu je on pre­dao. Osim to­ga, Ma­rin ni­je pod pri­ti­skom pod kak­vim su Na­dal, Đo­ko­vić i Mur­ray, da mo­ra osvo­ji­ti nas­lov – za­klju­čio je Wi­lan­der. S ma­nje ili vi­še pri­ti­ska, Či­lić ima sjaj­nu pri­li­ku da od­lič­nu ovo­go­diš­nju zem­lja­nu se­zo­nu okru­ni ula­skom u po­lu­fi­na­le Ro­land Gar­ro­sa. A kad se ode ta­ko da­le­ko, on­da je sve mo­gu­će...

Dan uo­či me­ča Či­lić je la­ga­no tre­ni­rao u cen­tru po­kraj Ro­land Gar­ro­sa da bi iz­bje­gao gu­žvu

G. JELAVIĆ/PIXSELL

Ljep­še po­lo­vi­ce dvo­ji­ce su­par­ni­ka – Don­na Ve­kić (Sta­no­va) i Kris­ti­na Mil­ko­vić (Ma­ri­no­va)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.