Lo­vren će sve uči­ni­ti da ga Ča­čić vra­ti u pr­vih 11

De­jan već go­to­vo tri go­di­ne ni­je nas­tu­pio u kva­li­fi­ka­cij­skoj utak­mi­ci

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - To­mis­lav Da­so­vić to­mis­lav.da­so­vic@ve­cer­nji.net SVE­TI MAR­TIN NA MURI

Lo­vren je u svo­joj 15. go­di­ni osvo­jio Sir Alexa Fer­gu­so­na, a da­nas ga ima Jür­gen Klopp za tjed­nu pla­ću od 844 ti­su­će ku­na Iz­bor­nik An­te Ča­čić kroz jed­nu je re­če­ni­cu dao nas­lu­ti­ti da bi obra­na re­pre­zen­ta­ci­je u ne­dje­lju na Is­lan­du mo­gla do­ži­vje­ti jed­nu ve­li­ku pro­mje­nu, na­da­mo se – na­bo­lje. – De­jan Lo­vren igrač je na ko­je­ga se u sva­kom tre­nut­ku mo­že ra­ču­na­ti – ka­zao je Ča­čić, od ko­je­ga se oče­ku­je da u ne­dje­lju na­po- kon vra­ti Lo­vre­na ka­mo po lo­gi­ci stva­ri i pri­pa­da, u pr­vih 11 hr­vat­ske no­go­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je. Dr­ži li se Ča­čić svo­ga na­če­la, da za na­ci­onal­nu mom­čad uvi­jek igra­ju naj­bo­lji, on­da oko Lo­vre­na ne bi tre­ba­lo bi­ti dvoj­be, pod uvje­tom da iz­bor­nik An­te ni­je zlo­pam­ti­lo i da su njih dvo­ji­ca po­čis­ti­li sve re­po­ve iz proš­los­ti.

Do­la­zi no­vi Lo­vren

– Pod­sje­ća­mo, Lo­vren ni­je bio u ka­dru re­pre­zen­ta­ci­je za ak­ci­je u ožuj­ku, pro­tiv Ukra­ji­ne i Es­to­ni­je, ka­da su u Ue­fi­nu ter­mi­nu bi­la an­ga­ži­ra­na čak 23 no­go­me­ta­ša Li­ver­po­ola, a proš­le su go­to­vo tri go­di­ne ot­kad je De­jan u koc­kas­tom dre­su po­s­ljed­nji put po­čeo kva­li­fi­ka­cij­sku utak­mi­cu, pro­tiv Mal­te (9. ruj­na 2014.), kod iz­bor­ni­ka Ni­ke Ko­va­ča. Kod Ča­či­ća ima sa­mo je­dan nas­tup, u pri­ja­telj­skoj pro­tiv Iz­ra­ela, na­kon ko­jeg su se pri­vre­me­no ra­ziš­li. Zbog pri­vat­nih pro­ble­ma ko­je je imao no­go­me­taš Li­ver­po­ola. Sa­da do­la­zi kao no­vi Lo­vren. Pod­sje­ti­mo li i ka­ko se Hr­vat­ska bez Lo­vre­na u tom raz­dob­lju bez te­ško­ća pla­si­ra­la na EP u Fran­cu­sku, pa on­da ta­mo no­ka­uti­ra­la Tur­sku i Špa­njol­sku, a sa­da su­ve­re­no ko­ra­ča pre­ma SP-u u Ru­si­ji, ne­iz­bjež­no se mo­ra­mo za­pi­ta­ti – što će Ča­čić uop­će do­bi­ti s De­ja­nom? I ko­li­ki je u ovak­vim okol­nos­ti­ma, po­kraj obram­be­nog be­to­na od Vi­de i Mi­tro­vi­ća, Lo­vre­nov mo­tiv? – Ča­čić u Lo­vre­nu do­bi­va kva­li­tet­nog igra­ča, u či­ji mo­tiv igra­nja za re­pre­zen­ta­ci­ju uop­će ne tre­ba sum­nja­ti – ka­zao nam je ne­ka­daš­nji Lo­vre­nov tre­ner u Di­na­mo­vim ka­de­ti­ma Želj­ko Adžić. Bit će mo­ti­vi­ran ia­ko se po­ka­za­lo da obra­na bez nje­ga ne škri­pi i ia­ko je kod Ča­či­ća iz­gu­bio ne­ka­daš­nju po­zi­ci­ju.

Ne bi­ra su­par­ni­ke

– Lo­vren je ta­kav ka­rak­ter igra­ča da nje­ga ni­šta ne mo­že de­mo­ti­vi­ra­ti. On je tip ko­ji će na tre­nin­gu po­gi­nu­ti da bi se iz­bo­rio za svo­ju po­zi­ci­ju. Da ni­je ta­kav, ne bi us­pio u Lyo­nu i Li­ver­po­olu, u klu­bo­vi­ma u ko­ji­ma bi ne­ki bi­li sret­ni sa­mo i da sje­de na klu­pi. De­jan je ona vr­sta igra­ča ko­je­mu je sve­jed­no igra li pro­tiv Ve­li­ke Go­ri­ce ili Bra­zi­la – do­da­je Adžić. Pri­sje­tio se aneg­do­te iz 2004. ka­da su Di­na­mo­vi klin­ci na Old Traf­for­du igra­li pro­tiv Man­c­hes­ter Uni­te­da na Ni­ke Pre­mi­er ku­pu. – Na utak­mi­ci su bi­li Bob­by Char­l­ton i Alex Fer­gu­son. Mo­ja su­pru­ga uoči­la je da su to­li­ko kon­cen­tri­ra­no pra­ti­li utak­mi­cu da uop­će ni­su raz­go­va­ra­li. I ka­da su nas doš­li poz­dra­vi­ti pos­li­je utak­mi­ce, Sir Alex stis­nuo mi je ru­ku i ka­zao: “Broj 5 bio je naj­bo-

Lo­vren je upra­vo ne­dav­no pro­du­ljio ugo­vor s Li­ver­po­olom za 5,9 mil. eura go­diš­nje Ia­ko Ča­či­će­va obra­na ne škri­pi bez Lo­vre­na, on se si­gur­no ni­je vra­tio da sje­di na klu­pi

lji”. Bio je to De­jan Lo­vren – na­gla­sio je zna­ko­vi­to Adžić. Lo­vre­no­va na­ju­vjer­lji­vi­ja re­fe­ren­ci­ja za po­vra­tak u pr­vih 11 va­tre­nih nje­go­va je blis­ta­va se­zo­na u Li­ver­po­olu, u ko­je­mu je s pro­sječ­nom ocje­nom 7,13 bio šes­ti naj­bo­lje oci­je­nje­ni igrač, iza Co­utin­ha, Fir­mi­na, Ma­nea, Hen­der­so­na i Mil­ne­ra, a bo­lji od Ka­me­run­ca Ma­ti­pa, En­gle­za Lal­la­ne, Ni­jem­ca Ca­na, Ni­zo­zem­ca Wij­nal­du­ma, En­gle­za Clynae, Bel­gij­ca Mig­no­le­ta... U sta­tis­ti­ci do­bi­ve­nih zrač­nih dvo­bo­ja Lo­vren je s pro­sje­kom od 3,6 na 17. mjes­tu Pre­mi­jer­ne li­ge, is­pred pu­no ra­zvi­ka­ni­jih le­te­ćih tvr­đa­va, po­put Kos­ci­el­nyja, Fel­la­ini­ja, Ver­ton­g­he­na, Ja­gi­el­ke, Ibra­hi­mo­vi­ća, Pog­be... Na kra­ju mo­žda ne­važ­no, ali sva­ka­ko in­tri­gant­no: ima li Ča­čić pra­vo za­ne­ma­ri­ti no­go­me­ta­ša ko­ji je upra­vo pro­du­ljio ugo­vor s Li­ver­po­olom za ci­fru od ko­je bo­li gla­va: 5,9 mi­li­ju­na eura go­diš­nje (pre­ma en­gle­skim me­di­ji­ma)! Ta­ko se tvr­di da De­jan Lo­vren u Li­ver­po­olu igra za čak sto ti­su­ća fun­ta tjed­no ili 115 ti­su­ća eura, ili, ako ho­će­te – 844.000 ku­na! Za us­po­red­bu, ure­đe­nje kom­plet­nog trav­nja­ka s dre­na­žom na igra­li­štu Po­le­ta u Sve­tom Mar­ti­nu na Muri ko­šta­lo je ma­nje od De­ja­no­ve tjed­ne pla­će, iz­me­đu 600 i 700 ti­su­ća ku­na. Mo­že­mo i ova­ko: De­jan Lo­vren u Li­ver­po­olu za dva tjed­na za­ra­di 230.000 eura, a iz­bor­nik An­te Ča­čić kod Šu­ke­ra ima 250.000 eura – go­diš­nje! En­gle­zi tvr­de da mi­li­ju­naš Lo­vren sa­da već spa­da me­đu pet naj­bo­lje pla­će­nih bra­ni­ča Pre­mi­jer­ne li­ge, iza Da­vi­da Lu­iza, Ota­men­di­ja i Kom­panyja (138.000 eura tjed­no) te još uvi­jek ne­do­dir­lji­vog Joh­na Ter­ryja (172.000).

SJAJ­NA SE­ZO­NA IZA LO­VRE­NA Na­ju­vjer­lji­vi­ja re­fe­ren­ci­ja za po­vra­tak u pr­vih 11 va­tre­nih nje­go­va je se­zo­na u Li­ver­po­olu, u ko­je­mu je s pro­sječ­nom ocje­nom 7,13 bio šes­ti naj­bo­lje oci­je­nje­ni igrač

De­jan Lo­vren sa svo­jom dje­com na trav­nja­ku kul­t­nog An­fi­el­da na kra­ju no­go­met­ne se­zo­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.