Me­đi­mur­ci u Sve­tom Mar­ti­nu do­če­ka­li va­tre­ne ova­ci­ja­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (td)

U in­s­pi­ra­tiv­nom, ugod­nom oz­ra­čju va­tre­ni su vjež­ba­nje odra­di­li re­lak­sa­cij­ski, pri­uštiv­ši pu­bli­ci do­živ­ljaj za pam­će­nje Praz­nik no­go­me­ta u ovom di­je­lu Me­đi­mur­ja, uz pri­sus­tvo ču­ve­nih sve­to­mar­tin­skih ma­žo­ret­ki­nja, uz tre­šta­nje do­mo­ljub­nih bud­ni­ca s raz­gla­sa, na bes­pri­je­kor­no ure­đe­nom trav­nja­ku lo­kal­nog NK Po­let, do­go­dio se po za­vr­šet­ku tre­nin­ga va­tre­nih, ka­da su sto­ti­ne obo­ža­va­te­lja na­ših no­go­met­nih ce­le­brityja uše­ta­le u te­ren i pet­na­es­tak mi­nu­ta dru­ži­le se s lju­bim­ci­ma na­ci­je. Au­to­gra­mi, sel­fi­ji, za­gr­lja­ji, po­ru­ke po­dr­ške... dir­lji­va ma­ni­fes­ta­ci­ja pri­vr­že­nos­ti Me­đi­mu­ra­ca spram me­ga­zvi­jez­da eu­rop­skog no­go­me­ta; Su­ba­ši­ća, Pe­ri­ši­ća, Bro­zo­vi­ća, Ba­de­lja, Vi­de, Lo­vre­na i os­ta­lih re­pre­zen­ta­ti­va­ca, me­đu ko­ji­ma ovom zgo­dom ni­je bi­lo fi­na­lis­ta Li­ge pr­va­ka Man­džu­ki­ća, Mo­dri­ća i Ko­va­či­ća. Mario se u po­ne­dje­ljak na­ve­čer pri­klju­čio su­igra­či­ma, dok su Luka i Ma­teo do­bi­li od iz­bor­ni­ka još je­dan slo­bo­dan dan te će pr­vi put u Sve­tom Mar­ti­nu tre­ni­ra­ti tek u sri­je­du, ka­da će tre­ning po­nov­no bi­ti otvo­ren za jav­nost. Me­đi­mur­ci su se svoj­ski po­tru­di­li osi­gu­ra­ti na­ci­onal­noj mom­ča­di vr­hun­ske uvje­te za tre­ning pa je pro­mi­je­njen trav­njak i da­nas do­is­ta iz­gle­da kao – pra­vi te­pih. U taj pro­jekt lo­kal­ni je no­go­met­ni klub Po­let, po­du­prt tvrt­kom Pro­ming i uz do­pri­nos To­pli­ca Sve­ti Mar­tin, ulo­žio iz­me­đu 600 i 700 ti­su­ća ku­na. To je ula­ga­nje u bu­duć­nost jer am­bi­ci­oz­ni Me­đi­mur­ci že­le du­go­roč­no bi­ti part­ner Hr­vat­skog no­go­met­nog sa­ve­za. – Do­la­zak hr­vat­ske no­go­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je pu­no zna­či za pro­mo­ci­ju na­še op­ći­ne, ali on je i na­gra­da za trud i sred­stva ko­ja je NK Po­let ulo­žio – ka­zao nam je na­čel­nik op­ći­ne Sve­ti Mar­tin na Muri, 37-go­diš­nji Dra­žen Čr­n­čec.

Me­đi­mur­ci su se tru­di­li na sve na­či­ne ugo­di­ti re­pre­zen­ta­tiv­ci­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.