Ču­pić: Ne­ma ve­će sre­će od tre­nut­ka ka­da do­bi­ješ di­je­te

Li­no Čer­var po­t­vr­dio je da se Ivan Ču­pić vra­ća u dres hr­vat­ske re­pre­zen­ta­ci­je

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Mia Bed­naž sport@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Tre­ner nas je odveo na ve­če­ru, ali pra­va fe­šta bi­la je u Skop­lju. Li­je­po je da smo ma­ke­don­skom na­ro­du ma­lo uljep­ša­li ži­vot – ka­že Ču­pić Što bi bio ru­ko­met da ni­je Hr­va­ta… Luka Cin­drić u po­s­ljed­njim je se­kun­da­ma odveo ma­ke­don­ski Var­dar u fi­na­le, a Ivan Ču­pić u zad­njim je tre­nu­ci­ma za­ku­cao za ti­tu­lu klup­skog pr­va­ka Eu­ro­pe, Var­da­ru i Ma­ke­do­ni­ji pr­va u po­vi­jes­ti, Ču­pi­ću već dru­ga za­re­dom. Ne­vje­ri­ca na li­ci­ma PSGo­vih igra­ča, lu­di­lo na tri­bi­na­ma, u no­vi­nar­skim lo­ža­ma, na uli­ca­ma Skop­lja i pred ma­lim ekra­ni­ma obo­ža­va­te­lja ru­ko­me­ta di­ljem ju­go­is­toč­ne Eu­ro­pe. – Od­lič­no, osje­ćam se od­lič­no! Kroz gla­vu mi je proš­lo sve, a opet ne pro­đe ti pu­no. Znao sam sa­mo da smo osvo­ji­li Li­gu pr­va­ka – ka­zao je još pod doj­mom Ivan Ču­pić pri po­vrat­ku za Skop­lje. – Mi ne raz­miš­lja­mo je li za­bio Cr­no­go­rac, Ma­ke­do­nac ili Hr­vat. Eki­pa je po­bi­je­di­la, ne po­je­di­nac. Sve je to zas­lu­ga mom­ča­di – odu­šev­lje­no je ko­men­ti­rao. – Mi smo iz­me­đu nas bi­li ti­hi fa­vo­ri­ti. Ni­smo igra­li naj­ljep­ši ru­ko­met, ali ima­li smo ka­rak­ter i igra­li smo sr­cem. Zna­li smo da još ni­smo odi­gra­li svo­ju naj­bo­lju utak­mi­cu. Ni­smo ni­šta po­seb­no sla­vi­li. Stan­dard­no. Šef nas je vo­dio na ve­če­ru u res­to­ran, je­li smo, pi­li. Pra­va nas je fe­šta če­ka­la u Skop­lju, od­la­zak pred­sjed­ni­ku, pre­mi­je­ru, do­ček na tr­gu. Mis­lim da će u Skop­lju pro­gla­si­ti ne­rad­ni dan – na­ša­lio se Ču­pi te do­dao: – Makedonija je jed­na ma­la zem­lja, nji­ma je ru­ko­met sve. Dra­go mi je zbog klu­ba. To je pro­jekt na ko­je­mu se ra­di zad­njih pet go­di­na i ulo­že­no je mno­go nov­ca. Ima­mo i ja­ko do­bru žen­sku eki­pu ko­ja je ta­ko­đer igra­la fi­na­le Li­ge pr­va­ka. Ali po­seb­no mi je dra­go zbog ma­ke­don­skog na­ro­da. Da su zbog nas ba­rem na pet mi­nu­ta za­bo­ra­vi­li svo­je sva­kod­nev­ne bri­ge i pro­ble­me.

Vo­lim hra­nu u Skop­lju

Te­ško mu je pao ras­ta­nak od Ki­el­cea pri­je go­di­nu da­na. Ali imao je osje­ćaj da je doš­lo Var­da­ro­vo vri­je­me i ta­ko je ma­ke­don­ski pr­vo­li­gaš uz Igo­ra Ka­ra­či­ća i Lu­ku Cin­dri­ća do­bio još jed­no hr­vat­sko po­ja­ča­nje. In­tu­ici­ja ga ni­je pre­va­ri­la. Ki­el­ce je sa­mo me­đu naj­bo­ljih 16, a Var­dar je pr­vak. – On­dje smo ži­vje­li če­ti­ri go­di­ne. Ima­li smo pri­ja­te­lje ko­ji su nam pos­ta­li obi­te­lji, ta­mo smo bi­li do­ma. Ali u klu­bu su se po­če­le mi­je­nja­ti ne­ke stva­ri, što se vi­di i po ovo­go­diš­njim re­zul­ta­ti­ma. Doš­lo je vri­je­me za moj osob­ni na­pre­dak. Ni­je se bi­lo te­ško pri­vik­nu­ti na Skop­lje. Druš­tvo je slič­no kao i u Za­gre­bu. Ima­ju su­per hra­nu, vo­le sjes­ti, po­jes­ti, po­pi­ti. Ma sve sam pro­bao ia­ko zbog spor­ta ne bih baš smio pre­vi­še jes­ti. Naj­vi­še mi se svi­đa što je uvi­jek li­je­po to­plo i ima pu­no sun­ca. Imam osje­ćaj da je kraj se­zo­ne sve bli­že i bli­ži se go­diš­nji s obi­te­lji pa mi je lak­še. Naj­me, u Skop­lju ži­vi sam. Od OI u Ri­ju nje­go­ve cu­re su u Za­gre­bu, a on igra za Var­dar. Vi­đa­ju se kad god do­bi­je slo­bod­ne da­ne. Ima če­ti­ri kće­ri, Bar­ba­ru (10), Ivu (4), Ni­ku (1), a ne­dav­no je pos­tao po­nos­ni otac još jed­ne cu­ri­ce, ma­le Ma­re.

Po­nes­ta­je ide­je za ime­na

– Baš sam u jed­nom tre­nut­ku po­mis­lio: „Da ba­rem ne­ma tog Fi­nal4” – kroz smi­jeh je pro­ko­men­ti­rao i taj ve­li­ki spek­takl ba­cio u dru­gi plan. – Ma ni­šta se ne mo­že mje­ri­ti s osje­ća­jem kad do­bi­ješ di­je­te. Kad se ro­di­la, do­bio sam tri slo­bod­na da­na, da bar je bi­lo vi­še. Že­na Ne­ra i ja za­jed­no smiš­lja­mo ime­na, ali la­ga­no nam po­nes­ta­je ide­ja. U Ma­ke­do­ni­ji su zav­la­da­li po­li­tič­ki pri­je­po­ri iz­me­đu Ma­ke­do­na­ca i Al­ban­ca, a po­li­tič­ki pro­ble­mi odra­zi­li su se i na sta­nje na uli­ca­ma. Čes­to se iz­vje­šta­va o ne­re­di­ma. – Obi­telj je ne­ko­li­ko pu­ta zva­la iz Hr­vat­ske pa sam ih mo­rao umi­ri­va­ti da je sve u re­du. Is­kre­no, me­ne to ni­je po­go­di­lo. Vje­ru­jem da je Ma­ke­don­ci­ma to važ­na te­ma, ali me­ni se sva­ki dan odvi­ja pot­pu­no nor­mal­no, tre­nin­zi, pu­to­va­nja, ru­čak, po­ne­ka ka­vi­ca – po­jas­nio je Ivan. Ma­ke­don­ci slo­ve kao ve­li­ki obo­ža­va­te­lji ru­ko­me­ta i va­tre­ni na­vi­ja­či, bi­lo da igra re­pre­zen­ta­ci­ja ili ne­ki od nji­ho­vih klu­bo­va. No i Po­lja­ci ima­ju jak ru­ko­met­ni po- gon. Gdje mu se at­mo­sfe­ra vi­še do­pa­la? – Su­per je i u Ma­ke­do­ni­ji. Je­di­no što je Ki­el­ce ma­nji grad pa se sve vr­tje­lo sa­mo oko ru­ko­me­ta, eufo­ri­ja je ve­ća. To bih us­po­re­dio kao od­nos Za­greb – Split. Za­greb je ve­lik grad i tu ima sve­ga. A u Spli­tu pos­to­ji sa­mo no­go­met. E, ta­ko je i s ru­ko­me­tom u Skop­lju i Ki­el­ceu. Ia­ko su na­vi­ja­či fe­no­me­nal­ni i u jed­nom i u dru­gom gra­du, sve je is­to, a opet i raz­li­či­to. Kao i proš­le go­di­ne ka­da je sla­vio s polj­skim Ki­el­ce­om, i ove go­di­ne se na tro­nu u Köl­nu di­za­la hr­vat­ska zas­ta­va, ka­ko nam je i obe­ćao pri­je pu­ta za Fi­nal4. – Bez hr­vat­ske zas­ta­ve ne mo­že, za Hr­vat­sku je sva­ka­ko bo­lje da nas je na pos­to­lju bi­lo tro­je ne­go da je sa­mo je­dan. Ma­lo nas je, mo­ra­mo po­ka­za­ti da nas ima. Ru­ko­met se stal­no di­že i ra­zvi­ja. Odjed­nom, ni­ot­ku­da u vr­hu ima­mo jed­nu Nor­ve­šku, Slo­ve­ni­ju, a una­zad dvi­je go­di­ne Nje­mač­ku ko­je jed­no se­dam ili osam go­di­na ni­je bi­lo nig­dje. A re­ci­mo od 2003. i Por­tu­ga­la, kad je po­čeo ve­li­ki ru­ko­met­ni po­hod pri­jaš­nje ge­ne­ra­ci­je, u zad­njih 14 do 15 go­di­na Hr­vat­ska je sus­tav­no u sa­mom ru­ko­met­nom vr­hu – re­kao je po­vrat­nik u re­pre­zen­ta­ci­ju.

Obi­telj se upla­ši­la na­kon ne­re­da u Skop­lju, ali ja sam ih smi­rio, ži­vim ov­dje sa­svim nor­mal­no

Na­kon Ki­el­cea i u dre­su Var­da­ra je pos­tao pr­vak Eu­ro­pe uz sjaj­nu igru na za­vr­š­nom tu­ri­ru

Slav­lje ru­ko­me­ta­ša Var­da­ra na­kon po­bje­de pro­tiv PSG-a u fi­na­lu Li­ge pr­va­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.