Ma­ma Bi­ser­ka: O Dra­že­nu će se sni­ma­ti igra­ni film

To že­le Ame­ri­kan­ci, ali ja bih ra­di­je hr­vat­skog re­da­te­lja...

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­žen Braj­dić dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Ne­dav­no je mla­di Za­dra­nin svih svo­jih 16 me­da­lja os­ta­vio na Dra­že­no­vu gro­bu

U Is­tan­bu­lu sam upoz­na­la že­nu ko­ja je po­s­ljed­nja vi­dje­la Dra­že­na. Na­ža­lost, ne sje­ća se nje­go­vih po­s­ljed­njih tre­nu­ta­ka, ka­že Bi­ser­ka Pri­je 24 go­di­ne, na da­naš­nji dan, u 17 sa­ti i 20 mi­nu­ta, na kiš­noj nje­mač­koj auto­ces­ti, pres­ta­lo je ku­ca­ti sr­ce Dra­že­na Pe­tro­vi­ća. Golf ko­jim je tog da­na uprav­lja­la Dra­že­no­va dje­voj­ka Kla­ra Sza­lan­t­zy, nje­mač­ka ma­ne­ken­ka i ko­šar­ka­ši­ca, za­bio se u ka­mi­on ko­ji se pre­pri­je­čio na ces­ti.

Ja­ko sam tuž­na na ovaj dan

U tim fa­tal­nim tre­nu­ci­ma Dra­žen je spa­vao i, na­ža­lost, vi­še se ni­kad pro­bu­dio ni­je. Svi­ma na­ma taj je gu­bi­tak os­tao ure­zan du­bo­ko u ko­lek­tiv­no sje­ća­nje, a Dra­že­no­va maj­ka Bi­ser­ka ga i da­nas osje­ća sva­kod­nev­no, sve ove 24 go­di­ne. Da­ka­ko, naj­ve­ća praz­ni­na u nje­noj du­ši je na Dra­že­nov ro­đen­dan (22. lis­to­pa­da) i na dan ka­da smo ga svi ne­po­vrat­no iz­gu­bi­li (7. lip­nja). - Me­ne sva­ki Dra­že­nov ro­đen­dan po­ti­če da ne­što iz­da­mo ili da ne­što pro­mo­vi­ra­mo u Mu­ze­ju, a ovaj dan mi je dan pat­nje. Ne že­lim da se na taj dan ne­što no­vo do­ga­đa, ka­da znam da je on na taj dan oti­šao. Kao i obič­no, Bi­ser­ka će i da­nas naj­ve­ći dio da­na pro­ves­ti na Mi­ro­go­ju, po­red si­no­ve grob­ni­ce gdje će joj pri­la­zi­ti zna­ni i nez­na­ni. Jed­ni da bi joj i 24 go­di­ne pos­li­je iz­ra­zi­li su­ćut, a dru­gi da bi joj iz­ra­zi­li div­lje­nje što sve či­ni da sje­ća­nje na ko­šar­ka­škog Mo­zar­ta ni­ma­lo ne bli­je­di. Zbog nje­na enor­m­nog an­ga­žma­na sje­ća­nje na Dra­že­na ži­vi i da­nas. Uos­ta­lom, o Dra­že­nu do­ku­men­ta­rac sni­ma čak i jed­na tur­ska te­le­vi­zi­ja. - Na ne­dav­nom Fi­nal Fo­uru bi­la sam nji­hov gost, i oni su me upoz­na­li sa že­nom ko­ju sam sve ovo vri­je­me že­lje­la upoz­na­ti. To je ta­daš­nja ko­šar­ka­ši­ca Hi­lal Ede­bal, tre­ća oso­ba u tom auto­mo­bi­lu u ko­jem je Dra­žen stra­dao. A toj gos­po­đi ni­je bi­lo la­ko upoz­na­ti maj­ku ve­li­kog spor­ta­ša či­jim je po­s­ljed­njim tre­nu­ci­ma svje­do­či­la. - Rek­li su mi da se pri­bo­ja­va­la su­sres­ti me, no ka­da smo se upoz­na­le pot­pu­no se otvo­ri­la. Na­ža­lost, na­kon te ne­sre­će ima­la je tri ope­ra­ci­je na moz­gu pa se mno­gih stva­ri i ne sje­ća. Pi­ta­la sam ju ka­ko je Dra­žen bio ras­po­lo­žen, što je po­s­ljed­nje što je pri­čao, no ni­je se mo­gla sje­ti­ti. No, za­to se vir­tu­oz­nog i na­smi­ja­nog Dra­že­na sje­ća­mo svi ko­ji smo ga ikad gle­da­li na dje­lu pa je ta­ko, oči­to pu­tem vi­deo-za­pi­sa, sna­žan do­jam os­ta­vio i na jed­nog za­dar­skog ti­nej­dže­ra.

Do­ži­vio sport­sku ne­prav­du

- Taj deč­ko je do­ži­vio ne­ku sport­sku ne­prav­du na­kon če­ga je sa svih svo­jih 16 me­da­lja do­šao u Za­greb i os­ta­vio ih na Dra­že­no­vu gro­bu. Maj­ci je re­kao da ide k pri­ja­te­lju, a ona se us­pa­ni­ča­ri­la ka­da je vi­dje­la da ne­ma ni­ti jed­ne me­da­lje, no lak­nu­lo joj je ka­da ga je na­ve­čer vi­dje­la jer se is­ti dan vra­tio iz Za­gre­ba - is­pri­ča­la nam je Bi­ser­ka do­dav­ši: - Osim svo­jih me­da­lja, a naš­li smo ih još ba­rem 16, lju­di na gro­bu os­tav­lja­ju i pje­sme ko­je su sa­mi na­pi­sa­li, cr­te­že i što­šta dru­go­ga. Go­di­na­ma po­ku­ša­vam od­go­net­nu­ti za­što je to­me ta­ko, ali ne us­pi­je­vam. Za njih je oči­to Dra­žen bio pu­no vi­še od ko­šar­ka­ša pa će se valj­da za­to o nje­mu sni­ma­ti i igra­ni film.

Dra­žen Pe­tro­vić iz da­na kad je igrao za New Jer­sey Net­se

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.