Ne­is­pa­va­ne oso­be ma­nje su priv­lač­ne dru­gim lju­di­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (H) (luc)

Ana­li­za je po­ka­za­la da se ne­is­pa­va­ni lju­di ne či­ne na­ro­či­to po­pu­lar­ni­ma. Is­pi­ta­ni­ci­ma su iz­gle­da­li ne­priv­lač­no i nez­dra­vo Ve­ći­na nas do­bro zna da ne­is­pa­va­nost do­no­si po­doč­nja­ke i bli­je­do li­ce. Ali ma­njak sna mo­že re­zul­ti­ra­ti i ti­me da će nas dru­gi lju­di po­če­ti iz­bje­ga­va­ti, po­ka­za­lo je is­tra­ži­va­nje. Znans­tve­ni­ci sa šved­skog Ka­ro­lin­ska Ins­ti­tu­eta stu­di­jom su po­ka­za­li da će se lju­di ma­nje htje­ti dru­ži­ti s oso­ba­ma ko­je im se či­ne ne­is­pa­va­ni­ma. Po­zva­li su 25 lju­di na fo­to­gra­fi­ra­nje, jed­nom na­kon dvi­je no­ći s osam sa­ti sna i dru­gi pu­ta na­kon dvi­je no­ći s pros­pa­va­na sa­mo če­ti­ri sa­ta. Vi­še od 120 is­pi­ta­ni­ka po­tom je pre­gle­da­lo fo­to­gra­fi­je i od­go­vo­ri­lo na pi­ta­nja ko­li­ko im se priv­lač­no i zdra­vo či­ne lju­di na fo­to­gra­fi­ja­ma. Ana­li­za je po­ka­za­la da se ne­is­pa­va­ni lju­di ne či­ne na­ro­či­to po­pu­lar­nim. Iz­gle­da­li su im ne­priv­lač­no i nez­dra­vo. Znat­na ve­ći­na is­pi­ta­ni­ka ra­di­je bi pro­ve­la vri­je­me s oso­ba­ma ko­je iz­gle­da­ju od­mor­no. Re­zul­ta­ti su objav­lje­ni u ča­so­pi­su Royal So­ci­ety Open Sci­en­ce. Ni­nje u ve­ći­ni slu­ča­je­va po­ve­zu­je­mo s Ja­pa­nom i ta­moš­njom tra­di­ci­jom rat­ni­ka sa­kri­ve­nih iza cr­ne ma­ske ko­ji vje­što ba­ra­ta­ju smr­to­nos­nim oruž­ji­ma po­put ka­ta­na, šu­ri­ke­na ili nun­ča­ka. No sa­da su se drev­ne vje­šti­ne ja­pan­skih rat­ni­ka u cr­nom po­če­le pri­mje­nji­va­ti i u Ira­nu, i to me­đu ta­moš­njim že­na­ma. Ka­ko pi­še Da­ily Ma­il, čak če­ti­ri ti­su­će iran­skih dje­vo­ja­ka tre­ni­ra­ju ni­njut­su u pus­ti­nji ka­ko bi pos­ta­le ni­nja rat­ni­ce. Da­ily Ma­il pi­še ka­ko tra­di­ci­ja tre­ni­ra­nja ovih bo­ri­lač­kih vje­šti­na me­đu dje­voj­ka­ma u Ira­nu pos­to­ji još od 1989. go­di­ne ka­da je os­no­van pr­vi žen­ski ni­nja klub, a po­pu­lar­nost iz go­di­ne u go­di­nu ras­te. Ins­truk­to­ri­ca u klu­bu Fa­ti­ma Mu­amer objaš­nja­va da se za­pra­vo ra­di o “ku­no­ic­hi­ma” jer je ni­nja na­ziv za mu­škog rat­ni­ka. Gdje će toč­no ove dje­voj­ke pri­mje­nji­va­ti svo­je vje­šti­ne vi­tla­nja ma­čem i ba­ca­nja šu­ri­ke­na, za­sad se ne zna.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.