Za­tvor­ska ro­man­sa kri­jum­čar­ke ko­ka­ina i bo­san­skog gan­g­s­te­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (luc)

Biv­ši fo­to­mo­del slu­žio je kaz­nu za­tvo­ra u Pe­ruu zbog šver­ca ko­ka­ina vri­jed­nog 15 mi­li­ju­na ku­na, a ta­mo je upoz­na­la i Ha­mi­do­vi­ća Mic­ha­el­la McCol­lum, biv­ši mo­del, ko­ja je zbog kri­jum­ča­re­nja ko­ka­ina vri­jed­nog 15 mi­li­ju­na ku­na slu­ži­la kaz­nu za­tvo­ra u Pe­ruu, u ve­zi je s bo­san­skim gan­g­s­te­rom An­t­honyjem Ha­mi­do­vi­ćem po­ve­za­nim s jed­nom od naj­ve­ćih europ­skih afe­ra ve­za­nih za tr­go­vi­nu lju­di­ma i eks­plo­ata­ci­ju dje­ce. Par se upoz­nao na slu­že­nju kaz­ne u pe­ru­an­skom za­tvo­ru An­con, na­kon če­ga su za­po­če­li taj­nu ve­zu sas­ta­ju­ći se u di­je­lo­vi­ma za­tvo­ra s ma­njim mje­ra­ma si­gur­nos­ti, a ona se nas­ta­vi­la i na­kon što je Mic­ha­el­la na­pus­ti­la Li­mu i otiš­la u Ir­sku, pi­še Klix. ba. Mic­ha­el­la i Ha­mi­do­vić raz­mje­nji­va­li su SMS i vi­de­opo­ru­ke i pla­ni­ra­li se sas­ta­ti na­kon što on od­s­lu­ži kaz­nu kas­ni­je ove go­di­ne. Me­đu­tim, nji­hov plan mo­gla bi po­re­me­ti­ti po­li­ci­ja BiH ko­ja že­li pri­ves­ti Ha­mi­do­vi­ća ka­ko bi raz­go­va­ra­la s njim o ši­ro­ko ras­pros­tra­nje­noj mre­ži dže­pa­ra po uli­ca­ma europ­skih me­tro­po­la, s ko­jom je Ha­mi­do­vić po­ve­zan. McCol­lum bi se pre­ma pi­sa­nju bri­tan­skih ta­blo­ida ove go­di­ne tre­ba­la po­ja­vi­ti i u ce­le­brity Big Brot­he­ru.

Mic­ha­el­la McCol­lum tre­ba­la bi se uskoro po­ja­vi­ti u bri­tan­skom ce­le­brity Big Brot­he­ru

BINGO /23. ko­lo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.