ŠEST opas­nos­ti za Hr­vat­sku

U slu­ča­ju da pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić ne us­pi­je obra­ni­ti svo­ju Vla­du i pri­ku­pi­ti do­vo­ljan broj ru­ku zas­tup­ni­ka, nad Hr­vat­sku bi se na­dvio oblak pro­ble­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Da­vor Ivan­ko­vić da­vor.ivan­ko­vic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Opas­nost za kre­dit­ni rej­ting //Agro­kor bi os­tao bez za­šti­te Vla­de //Slab­lje­nje RH u spo­ru sa Slo­ve­ni­jom // Us­po­ra­va­nje pov­la­če­nja nov­ca iz EU // Zas­toj u na­tje­ča­ju za grad­nju Pe­lje­škog mos­ta // Ne­iz­vjes­na bu­duć­nost bor­be­ne eska­dri­le

Za­us­ta­vi­li bi se no­vi na­tje­ča­ji za iz­bor pred­sjed­ni­ka i čla­no­va upra­va dr­žav­nih po­du­ze­ća pa bi se po­no­vi­la Ore­ško­vi­će­va si­tu­aci­ja Što bi do­ni­je­la si­tu­aci­ja u ko­joj pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić ni na kak­ve “mi­ši­će” ne bi us­pio obra­ni­ti svo­ju Vla­du i pri­ku­pi­ti do­vo­ljan broj ru­ku sa­bor­skih zas­tup­ni­ka. Ras­pu­šta­njem Sa­bo­ra i or­ga­ni­za­ci­jom no­vih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra Hr­vat­ska bi uš­la u – no­vu po­li­tič­ku kri­zu. Ko­ja mo­že po­tra­ja­ti i 4 ili 5 mje­se­ci, mo­žda i po­la go­di­ne dok se po­nov­no ne ofor­mi Vla­da s par­la­men­tar­nom ve­ći­nom. Iskus­tva s funk­ci­oni­ra­njem tzv. teh­nič­kih Vla­da ima­mo, još su svje­ža i sje­ća­mo se ka­ko je opor­ba zduš­no kri­ti­zi­ra­la i blo­ki­ra­la sva­ki fi­nan­cij­ski važ­ni­ji as­pekt ra­da teh­nič­ke Vla­de Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća. S ob­zi­rom na ak­tu­al­nu po­li­tič­ku si­tu­aci­ju, jas­no je da bi opor­ba ima­la još ma­nje ra­zu­mi­je­va­nja za teh­nič­ko funk­ci­oni­ra­nje Plen­ko­vi­će­ve even­tu­al­ne teh­nič­ke Vla­de i nje­go­vih mi­nis­ta­ra. No to je po­li­tič­ki dio ove pri­če, ko­ji jest u pr­vom pla­nu, dok, ap­surd­no, u pr­vom pla­nu ni­su eko­nom­ske i stvar­ne druš­tve­ne po­s­lje­di­ce mo­gu­ćeg ras­pa­da još jed­ne u ni­zu hr­vat­skih vla­da.

Nes­ta­nak pot­po­re

Pad Vla­de i tek pu­ko teh­nič­ko odr­ža­va­nje “po­go­na” Vla­di­ne bi­ro­kra­ci­je na du­lje vri­je­me blo­ki­ra­lo bi ili ugro­zi­lo funk­ci­oni­ra­nje ne­ko­li­ko važ­nih ins­ti­tu­ci­ja i pro­je­ka­ta. Naj­ve­ćoj je opas­nos­ti iz­lo­žen Agro­kor, gdje je iz­van­red­ni (Vla­din) po­vje­re­nik An­te Ram­ljak ne­ka­ko us­pio za­us­ta­vi­ti taj pr­vi val ka­osa i stam­pe­da. Po­sao mu je sa­da ut­vr­di­ti sve traž­bi­ne te odr­ža­va­ti sus­tav sta­bil­nim. Izvor nje­go­ve mo­ći si­gur­no pro­iz­la­zi iz iz­rav­nog “nas­la­nja­nja” na osob­nost i auto­ri­tet pre­mi­je­ra Plen­ko­vi­ća i pot­pred­sjed­ni­ce Vla­de Mar­ti­ne Da­lić. Si­tu­aci­ja u Agro­ko­ru, svje­do­ci smo i pod ovak­vim uvje­ti­ma kak­ve-tak­ve kon­tro­le, ja­ko je osjet­lji­va i za za­klju­či­ti je da bi se, ka­da bi se Ram­lja­ku “iz­mak­nu­la” po­li­tič­ka za­šti­ta hr­vat­ske Vla­de, ja­ko po­ve­ća­la opas­nost da se u Agro­ko­ru pot­pu­no po­re­me­ti od­nos sna­ga iz­me­đu vje­rov­ni­ka i dr­ža­ve ko­ja tre­nu­tač­no nad­zi­re pro­ces. Vje­ro­jat­nost da bi se “nes­ta­nak” pot­po­re iz hr­vat­ske Vla­de po­vje­re­ni­ku Ram­lja­ku po­ten­ci­jal­no ja­ko lo­še odra­zio i na Agro­kor i na pi­ta­nje na­ci­onal­ne si­gur­nos­ti zbog enor­m­nog bro­ja po­ve­za­nih po­du­ze­ća i nji­ho­vih za­pos­le­ni­ka s Agro­ko­rom – iz­ra­zi­to je ve­li­ka. Pres­ta­nak funk­ci­oni­ra­nja Vla­de i pre­la­zak na uvje­te ra­da teh­nič­ke Vla­de iz­ra­zi­to bi po­gor­šao i ugro­zio po­zi­ci­je hr­vat­ske dr­ža­ve i na pla­nu hr­vat­sko-slo­ven­skih od­no­sa. Već se tjed­ni­ma naj­av­lju­je da će Me­đu­na­rod­ni sud usko­ro obja­vi­ti svo­ju ar­bi­tra­žu oko hr­vat­sko-slo­ven­skog gra­nič­nog spo­ra na mo­ru. Slo­ve­ni­ja je već naj­a­vi­la da će oš­tro re­agi­ra­ti na even­tu­al­no hr­vat­sko ne­pri­hva­ća­nje sta­va ar­bi­tra o gra­ni­ci bez ob­zi­ra na to što Hr­vat­ska upor­no tu­ma­či ka­ko je za nju ar­bi­tra­ža pro­pa­la stvar. U ovak­voj osjet­lji­voj si­tu­aci­ji, do­đe li do za­oš­tra­va­nja na lje­to, u uvje­ti­ma ras­pu­šte­nog par­la­men­ta i teh­nič­ke Vla­de jas­no je da će spo­sob­nost re­ak­ci­je Hr­vat­ske na ovu me­đu­na­rod­nu ugro­zu bi­ti ja­ko sma­nje­na. Ne­sma­nje­ni le­gi­ti­mi­tet zas­tu­pa­nja Hr­vat­ske ta­da bi ima­la even­tu­al­no još je­di­no hr­vat­ska pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić, što ne bi bi­lo do­volj­no jer tu za snaž­nu hr­vat­sku po­zi­ci­ju manj­ka još pot­po­ra Sa­bo­ra i Vla­de RH.

Sve bi bi­lo us­po­re­no

Blo­ka­da dr­žav­ne ad­mi­nis­tra­ci­je si­gur­no bi us­po­ri­la iona­ko spo­ro pov­la­če­nje nov­ca iz fon­do­va EU. U zad­nje vri­je­me ko­nač­no se po­če­lo či­ni­ti da je jed­na hr­vat­ska Vla­da na­po­kon po­če­la hva­ta­ti po­treb­nu di­na­mi­ku, a po­otva­ra­ni su i pro­gra­mi po ko­ji­ma se po­čeo pov­la­či­ti no­vac. Čim bi “nes­ta­lo” nad­zo­ra stvar­ne Vla­de, za pret­pos­ta­vi­ti je da bi ad­mi­nis­tra­ci­ja po­nov­no us­po­ri­la tem­po, po­go­to­vu što bi iz­os­ta­ja­li i pot­pi­si naj­od­go­vor­ni­jih. Ov­dje je važ­no na­ves­ti da je pri­ljev nov­ca iz EU ja­ko va­žan za rast hr­vat­skog BDP-a jer je taj no­vac bes­pla­tan, a dje­lu­je po­tom i kao druš­tve­ni mul­ti­pli­ka­tor, zna­či da se na je­dan euro iz fon­do­va EU “obr­ne” još 4 do 5 eura. Pro­cje­ne su da bi vi­še­mje­seč­na ru­pa blo­ki­ra­la u ovoj, a po­s­lje­dič­no i u 2018. mo­žda čak oko 2 mi­li­jar­de eura, dak­le no­vac ko­ji od­go­va­ra vri­jed­nos­ti 10 do 15% pro­ra­ču­na dr­ža­ve. Prem­da je Eu­rop­ska ko­mi­si­ja već de fac­to odo­bri­la grad­nju i pla­ća­nje 85% vri­jed­nos­ti inves­ti­ci­je u grad­nju Pe­lje­škog mos­ta, a Hr­vat­ske ces­te su mje­ro­dav­ne da u prin­ci­pu mo­gu sa­me do­ves­ti pos­tu­pak na­tje­ča­ja do kra­ja, ilu­zor­no bi bi­lo mis­li­ti da bi se za­vr­še­tak pos­tup­ka na­tje­ča­ja i iz­bo­ra iz­vo­đa­ča ra­do­va odvi­jao is­tim tem­pom kao ka­da bi u Za­gre­bu za­sje­da­la pra­va, a ne teh­nič­ka Vla­da. Pos­to­ji vje­ro­jat­nost da bi dr­žav­ni di­rek­to­ri ipak ra­di­je pri­če­ka­li do­la­zak ne­ke no­ve Vla­de ko­ja bi im ame­no­va­la po­sao, dak­le mo­glo bi se s pos­lom ma­lo i pri­če­ka­ti. Na­da­lje, opet bi se do­go­di­lo za­us­tav­lja­nje i blo­ki­ra­nje no­vih na­tje­ča­ja za iz­bor pred­sjed­ni­ka i čla­no­va upra­va dr­žav­nih po­du­ze­ća ko­ji su u ti­je­ku pa bi se po­no­vi­la si­tu­aci­ja iz vre­me­na Ore­ško­vi­će­ve Vla­de. Pot­pu­no je, me­đu­tim, iz­vjes­no da bi, ka­da bi mi­nis­tar obra­ne Da­mir Kr­sti­če­vić pos­tao tek “teh­nič­ki” i mi­nis­tar u od­la­sku, pot­pu­no sta­la ini­ci­ja­ti­va ko­ju on ta­ko od­luč­no gu­ra, a to je od­lu­ka o iz­bo­ru i kup­nji no­ve bor­be­ne eska­dri­le. Ta­man je us­pio za voj­ni, obram­be­ni i si­gur­nos­ti sek­tor pre­sud­ni do­ga­đaj do­bi­ti pot­po­ru i pre­mi­je­ra i do kra­ja 2017. tre­ba­lo je iz­a­bra­ti avi­on. Osim to­ga, pi­ta­nje je ho­će li Sa­bor sti­ći da­ti po­t­vr­du za ras­po­re­đi­va­nje na­ših voj­nih pos­troj­bi u sklo­pu NATO-ovih i UN-ovih ope­ra­ci­ja. Po­li­tič­ka nes­ta­bil­nost za­us­ta­vi­la bi opo­ra­vak kre­dit­nog rej­tin­ga dr­ža­ve pa mo­že­mo oče­ki­va­ti po­rast ka­ma­ta i ci­je­ne za­du­ži­va­nja za Hr­vat­sku.

Ras­pi­si­va­njem no­vih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra Hr­vat­ska ula­zi u – no­vu po­li­tič­ku kri­zu Do for­mi­ra­nja no­ve Vla­de s par­la­men­tar­nom ve­ći­nom mo­gu pro­ći mje­se­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.