Stran­ku pre­uzi­ma­ju gu­bit­ni­ci s po­li­ti­kom mrž­nje pre­ma HDZ-u

A la­ni se Vla­hu­šić za­la­gao za ko­ali­ci­ju HDZ-SDP!

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­rin­ko Ju­ra­sić ZAGREB

To je ilus­tra­ci­ja sta­nja u HNS-u. Sta­re sna­ge ide­olo­gi­zi­ra­nog HNS-a sve na­de ipak po­la­žu u gu­bit­ni­cu iz­bo­ra u Za­gre­bu Još pri­je sa­mo tje­dan da­na Da­rio Če­po, nes­tra­nač­ki kan­di­dat za za­mje­ni­ka An­ke Mrak-Ta­ri­taš, uvje­ra­vao je jav­nost da nju gla­sa­či “ne do­živ­lja­va­ju kao kan­di­dat­ki­nju HNS-a”. I tek što je pre­tr­pje­la po­raz, Go­ran Be­us Ric­hem­ber­gh objav­lju­je dra­ma­ti­čan apel na svom Fa­ce­bo­oku: “Ras­plet do­ga­đa­ja u pr­vi plan sa­da stav­lja An­ku Mrak-Ta­ri­taš kao oso­bu ko­ja je spo­sob­na i na ne­ki na­čin po­zva­na da pre­uz­me vo­đe­nje HNS-a u naj­o­sjet­lji­vi­jem i naj­zah­tjev­ni­jem tre­nut­ku za stran­ku, kao no­va li­de­ri­ca gra­đan­skog cen­tra”. To je ilus­tra­ci­ja sta­nja u HNS-u.

Vla­hu­šić i po­li­tič­ka čast

Sta­re sna­ge ide­olo­gi­zi­ra­nog HNS-a sve na­de po­la­žu u, ia­ko gu­bit­ni­cu iz­bo­ra u Za­gre­bu, ipak do­bit­ni­cu. Oči­gled­no je da se taj dio HNS-a dao za­ves­ti miš­lju ka­ko taj po­li­tič­ki ka­pi­tal tre­ba is­ko­ris­ti­ti za­bo­rav­lja­ju­ći na če­mu se te­me­lji do­bar dio po­dr­ške ko­ji je do­bi­la Mrak-Ta­ri­taš i da “pro­tu­ban­di­ćev­ske” po­li­tič­ke po­ru­ke na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma ne­ma­ju baš ni­kak­vog zna­ča­ja te da sa­svim si­gur­no ni stran­ka, a ni Mrak-Ta­ri­taš ni pri­bliž­no ne bi mo­gli po­no­vi­ti ta­kav us­pjeh. Uos­ta­lom, pi­ta­nje je i je li Mrak-Ta­ri­taš iz­gu­bi­la iz­bo­re u Za­gre­bu zbog Vr­do­lja­ko­va “pi­ti­jev­skog” tvi­ta ili mo­žda baš zbog nje­zi­ne is­klju­či­vos­ti ko­ja je za­sme­ta­la di­je­lu bi­ra­ča: “Ako moj HNS ode u ko­ali­ci­ju s HDZ-om, ja od­la­zim iz stran­ke”. Već se i Zo­ran Mi­la­no­vić uvje­rio da se iz­bo­ri vi­še ne do­bi­va­ju na “an­ti­ha­de­ze­ov­šti­ni”. Vi­še to ni­je “onaj HDZ”. I sa­ma Mrak-Ta­ri­taš pri­je go­di­nu da­na ni­je bi­la ta­ko re­zo­lut­na ka­da je nje­zin stra­nač­ki ko­le­ga, i još je­dan ve­li­ki in­di­rek­t­ni gu­bit­nik ovih lo­kal­nih iz­bo­ra, An­dro Vla­hu­šić na N1 te­le­vi­zi­ji go­vo­rio o to­mu ka­ko nam je po­treb­na pot­pu­na pro­fe­si­ona­li­za­ci­ja druš­tva i ve­li­ka osmo­go­diš­nja ko­ali­ci­ja SDP-a i HDZ-a. Ta­da je u svo­me sti­lu du­ho­vi­to do­met­nu­la ka­ko gra­do­na­čel­nik Vla­hu­šić ima pra­vo na stav kao što svat­ko ima pra­vo na stav o za­vr­šet­ku no­go­met­ne utak­mi­ce. Ono što je pri­je go­di­nu da­na nu­dio ko­ali­cij­skom part­ne­ru kao spa­so­nos­no rje­še­nje za Hr­vat­sku, Vla­hu­šić da­nas vidi kao po­li­tič­ki “ha­ra­ki­ri” za HNS go­vo­re­ći o važ­nos­ti oču­va­nja svje­to­na­zo­ra kao da je ri­ječ o pre­kr­šta­va­nju. A što se to do­go­di­lo u tih go­di­nu da­na da je Vla­hu­šić po­sve pro­mi­je­nio stav? HDZ ga je de­tro­ni­zi­rao pa in­di­rek­t­no i po­bi­je­dio na iz­bo­ri­ma. I baš mu sa­da tre­ba vje­ro­va­ti, a ne dok je pod sva­ku ci­je­nu i kao osu­đe­nik na­umio bi­ti na vlas­ti, da je ko­nač­no spoz­nao važ­nost po­li­tič­ke čas­ti. Re­če­ni­cu ko­ju je sla­vo­do­bit­no iz­go­vo­rio na­kon dra­ma­tič­ne sjed­ni­ce Pred­sjed­niš­tva za N1 te­le­vi­zi­ju pris­toj­na i de­mo­krat­ska Hr­vat­ska ko­ja po­štu­je prav­nu dr­ža­vu oče­ki­va­la je dav­no pri­je: “Ne mo­ra­te bi­ti na vlas­ti, po­li­ti­ka mo­ra bi­ti čas­na”. Pre­ma in­saj­der­skim iz­vje­šta­ji­ma s Pred­sjed­niš­tva HNS-a, do pre­okre­ta na te­mu HNS-ova su­di­oniš­tva u Plen­ko­vi­će­voj vla­di do­veo je is­tup po­čas­ne pred­sjed­ni­ce HNS-a, za ko­ju je bi­lo ko­ji oblik su­rad­nje HNS-a s HDZ-om du­bo­ko osob­no pi­ta­nje jer je ona kao žes­to­ka pro­tiv­ni­ca HDZ-a na to­mu iz­gra­di­la ci­je­lu svo­ju po­li­tič­ku ka­ri­je­ru i, objek­tiv­no, s ti­me bi se njoj uru­šio sav po­li­tič­ki svi­jet. I Ves­na Pu­sić za svo­je po­li­tič­ke gu­bit­ke, a oso­bi­to ve­za­no za ne­ime­no­va­nje u UN-u, HDZ do­živ­lja­va kao glav­nog kriv­ca, prem­da je i bez to­ga svim svo­jim po­li­tič­kim bi­ćem u su­ko­bu in­te­re­sa da bi ra­ci­onal­no go­vo­ri­la o po­s­lje­di­ca­ma (ne)su­rad­nje HNS-a s HDZ-om. Ivan Vr­do­ljak pre­pus­tio je vod­stvo stran­ke osob­nim gu­bit­nič­kim ins­tin­k­ti­ma ne­ko­li­ci­ne HNS-ova­ca u tre­nut­ku kad se od nje­ga tra­ži­lo da po­ka­že svo­je li­der­ske spo­sob­nos­ti.

Ra­di­mir Ča­čić li­ku­je

Vr­do­lja­ka je iz­bje­ga­va­nje ra­sko­la u HNS-u na­tje­ra­lo na pov­la­če­nje, osim ako ono ni­je bi­lo stra­te­ško pre­pu­šta­ju­ći te­ret od­lu­ke Sre­diš­njem od­bo­ru HNS-a. Ali, ra­skol se ova­ko ili ona­ko do­go­dio! Do­volj­no je vi­dje­ti Ra­di­mi­ra Ča­či­ća ka­ko li­ku­je jer su nje­go­vi “sa­vje­ti” uro­di­li plo­dom. Ni pri­je tje­dan da­na iz­vans­tra­nač­ki ne­su­đe­ni za­mje­nik Mrak-Ta­ri­taš re­kao je za Vr­do­lja­ka da je za Zagreb ne­važ­na oso­ba. Je li mo­gu­će da će per­s­pek­tiv­nog po­li­ti­ča­ra ko­ji je pre­ten­di­rao da bu­de li­der opor­be iz igre iz­ba­ci­ti čla­ni­ca ko­ja je ma­mi­la bi­ra­če pri­čom da se ne osje­ća di­je­lom HNS-a. Ni­je li i to on­da bi­la pri­je­va­ra bi­ra­ča?

Vr­do­ljak se po­vu­kao da ne bi iz­a­zvao ra­skol u HNS-u, ali ra­skol se već do­go­dio Vla­hu­šić je ko­nač­no re­kao: “Ne mo­ra­te bi­ti na vlas­ti, po­li­ti­ka mo­ra bi­ti čas­na”

Ves­na Pu­sić “pre­su­di­la” je za HNS prem­da je pi­ta­nje su­rad­nje s HDZ-om za nju i du­bo­ko osob­no pi­ta­nje jer je na žes­to­kom pro­tiv­lje­nju HDZ-u gra­di­la ka­ri­je­ru

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.