U mi­grant­skoj kri­zi RH bi­la OK

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Slo­ve­ni­ja i Aus­tri­ja tu­že Hr­vat­sku zbog zah­tje­va za azil

U dva pred­me­ta ri­ječ je o kon­kret­nim slu­ča­je­vi­ma, ali Sud EU kroz njih će prav­no od­go­vo­ri­ti na di­le­mu ko­ja se ti­če svih slič­nih si­tu­aci­ja To­mis­lav Kras­nec Na­čin na ko­ji se Hr­vat­ska no­si­la s mi­grant­skom kri­zom 2015., toč­ni­je po­li­ti­ka Mi­la­no­vi­će­ve Vla­de ko­ja se svo­di­la na tak­ti­ku “sve ko­ji uđu na is­to­ku ša­lji da­lje što br­že pre­ma za­pa­du”, za­pra­vo je sa­svim u re­du i u skla­du s europ­skim pro­pi­si­ma, za­klju­či­la je ju­čer ne­za­vis­na od­vjet­ni­ca Su­da Eu­rop­ske uni­je u pred­me­tu u ko­jem su Slo­ve­ni­ja i Aus­tri­ja sma­tra­le da je Hr­vat­ska ta ko­ja je od­go­vor­na za raz­ma­tra­nje zah­tje­va za azil dr­žav­lja­na Si­ri­je i Af­ga­nis­ta­na. Ri­ječ je o dva pred­me­ta ko­ja se vo­de pred Su­dom Eu­rop­ske uni­je u Luk­sem­bur­gu. U pr­vom, Slo­ve­ni­ja sma­tra da je si­rij­ski dr­žav­lja­nin A. S. ušao u Hr­vat­sku “ne­za­ko­ni­to” u smis­lu Ured­be Du­blin III., a taj je Si­ri­jac os­po­ra­vao slo­ven­sku od­lu­ku tvr­de­ći da či­nje­ni­cu da su mu hr­vat­ska ti­je­la do­pus­ti­la da uđe u Re­pu­bli­ku Hr­vat­sku i nas­ta­vi pu­to­va­nje za­pad­no­bal­kan­skom ru­tom tre­ba tu­ma­či­ti kao da je A. S. za­ko­ni­to ušao u Hr­vat­sku. U dru­gom pred­me­tu, af­ga­nis­tan­ska obi­telj Ja­fa­ri pr­vo je uš­la u Eu­rop­sku uni­ju u Grč­koj, pa nas­ta­vi­la ru­tom i po­nov­no uš­la u EU u Hr­vat­skoj, ko­ja ih je tran­sfe­ri­ra­la da­lje, da bi ci­je­la obi­telj za­tra­ži­la azil u Aus­tri­ji. Aus­tri­ja ta­ko­đer tvr­di da je Hr­vat­ska od­go­vor­na za raz­ma­tra­nje zah­tje­va za azil obi­te­lji Ja­fa­ri. U ova dva pred­me­ta ra­di se o kon­kret­nim po­je­din­ci­ma, ali pre­su­da Su­da EU (ko­ja još ni­je do­ne­se­na) kroz njih će prav­no od­go­vo­ri­ti na pu­no ve­ću di­le­mu ko­ja se ti­če svih slič­nih si­tu­aci­ja s tra­ži­te­lji­ma azi­la ko­ji su proš­li ne­kom od mi­grant­skih ru­ta pre­ma Eu­rop­skoj uni­ji. Ne­za­vis­na od­vjet­ni­ca Su­da EU – či­je je miš­lje­nje iz­nim­no važ­no, ali ni­je pre­sud­no – ju­čer je za­klju­či­la da, su­prot­no ar­gu­men­ti­ma Slo­ve­ni­je i Aus­tri­je, Hr­vat­ska ni­je od­go­vor­na za raz­ma­tra­nje tak­vih zah­tje­va za azil. Za zah­tjev A. S. od­go­vor­na je Slo­ve­ni­ja, a za zah­tje­ve obi­te­lji Ja­fa­ri Aus­tri­ja. U tom miš­lje­nju pi­še da iz­raz “ne­za­ko­nit pre­la­zak” ne obu­hva­ća si­tu­aci­ju u ko­joj, zbog ma­sov­nog pri­lje­va lju­di ko­je tra­že me­đu­na­rod­nu za­šti­tu unu­tar EU, dr­ža­ve čla­ni­ce po­put Hr­vat­ske do­pu­šta­ju tim lju­di­ma da pri­je­đu vanj­sku gra­ni­cu EU i da­lje nas­ta­ve pu­to­va­nje do dru­gih dr­ža­va čla­ni­ca ra­di pod­no­še­nja zah­tje­va za azil.

Tak­ti­ka Vla­de Z. Mi­la­no­vi­ća “sve ko­ji uđu na is­to­ku ša­lji da­lje što br­že pre­ma za­pa­du” u skla­du je s europ­skim pro­pi­si­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.