KURIKULARNA REFORMA TRE­BA NACIONALNI KONSENZUS

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Kurikularna reforma pos­ta­la je jed­na od glav­nih te­ma u Hr­vat­skoj. I to je ja­ko do­bro jer smo se po­če­li na­po­kon ba­vi­ti ključ­nim pro­ble­mi­ma druš­tva, a obra­zo­va­nje je si­gur­no je­dan od njih. Dje­ca u ško­la­ma pre­op­te­re­će­na su ne­po­treb­nim gra­di­vom, ono što uče do­brim di­je­lom ne­će ko­ris­ti­ti u ži­vo­tu pa je tra­že­nje od njih da na­bu­ba­ju tak­ve stva­ri ap­so­lut­no be­smis­le­no. Cilj ku­ri­ku­lar­ne re­for­me je obra­zo­va­nje ko­je će dje­cu os­po­so­bi­ti za su­vre­me­ni ži­vot, svi­jet ra­da i nas­ta­vak obra­zo­va­nja. Sa­daš­nji mo­del obra­zo­va­nja to im za­si­gur­no ne mo­že da­ti. Pri­mje­ri­ce, ži­vi­mo u di­gi­tal­nom do­bu, a kod nas in­for­ma­ti­ka još ni­je obvez­ni pred­met u os­nov­nim ško­la­ma? No lo­še je u ci­je­loj toj pri­či o ku­ri­ku­lar­noj re­for­mi u ko­ju smo na­po­kon kre­nu­li to što se i uz nju ve­žu ide­olo­ške po­dje­le, ko­je su ap­so­lut­no ne­pri­hvat­lji­ve i ko­ji­ma ni­je mjes­to u ta­ko bit­noj stva­ri kao što je obra­zo­va­nje na­še dje­ce. Na­ža­lost, zbog tih ide­olo­gi­ja ima­li smo već dva pu­ta pro­s­vje­de zbog ku­ri­ku­lar­ne re­for­me. Jed­na je vlast za­po­če­la tu re­for­mu po svo­me, dru­ga ju je nas­ta­vi­la po svo­me i eto nam su­ko­ba. Po­s­lje­di­ca je to­ga da još uvi­jek ne­ma­mo to bo­lje, re­for­mi­ra­no obra­zo­va­nje. Ključ­no je sto­ga da se, bez ob­zi­ra na to tko je na vlas­ti, pos­tig­ne nacionalni konsenzus o ku­ri­ku­lar­noj re­for­mi ko­ja mo­ra bi­ti li­še­na bi­lo kak­ve ide­olo­gi­je. Bi­lo tko da je na vlas­ti mo­ra po­zva­ti za is­ti stol bi­lo ko­ga tko je u opor­bi ka­ko bi se do­go­vo­ri­li da na­po­kon do­bi­je­mo mo­der­no obra­zo­va­nje, da dje­cu uči­mo bit­nim i ko­ris­nim stva­ri­ma ko­je će im bi­ti po­treb­ne u ži­vo­tu. Svi po­li­ti­ča­ri u Hr­vat­skoj obe­ća­va­ju za­poš­lja­va­nje, gos­po­dar­ski rast, bo­lji ži­vot­ni stan­dard, za­us­tav­lja­nje is­e­lja­va­nja... A ni­šta od to­ga ni­je mo­gu­će bez, me­đu os­ta­lim, kva­li­tet­nog zna­nja ko­je će dje­ca stje­ca­ti u ško­li. Sto­ga, po­li­ti­ča­ri ko­ji sva­ki svoj po­tez oprav­da­va­ju in­te­re­som Hr­vat­ske, sad ima­ju pri­li­ku do­ka­za­ti da im je za­is­ta sta­lo do ove zem­lje ta­ko da iz ku­ri­ku­lar­ne re­for­me iz­ba­ce ide­olo­ške po­dje­le, pos­tig­nu konsenzus i na­po­kon je poč­nu pri­mje­nji­va­ti.

Ide­olo­škim po­dje­la­ma ap­so­lut­no ni­je mjes­to u ras­pra­va­ma o obra­zo­va­nju na­še dje­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.