Agro­ko­ru roll-up od 480 mi­li­ju­na eura uz 4 pos­to ka­ma­ta, Ru­si tra­ži­li za­bra­nu

Do­ma­će ban­ke i za­pad­ni fon­do­vi odo­bra­va­ju no­vi kre­dit. U aran­žman uklju­če­ni i do­bav­lja­či s 50 mi­li­ju­na eura za is­po­ru­če­nu ro­bu. Ru­si ni­su dio aran­žma­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Li­di­ja Ki­se­ljak

Sber­bank ne že­li roll-up mo­del pa je od Tr­go­vač­kog su­da tra­žio iz­ri­ca­nje za­bra­ne ugo­vo­ra o fi­nan­ci­ra­njum no sud je to od­bio Vje­rov­nič­ko vi­je­će Agro­ko­ra odo­bri­lo je ugo­va­ra­nje kre­di­ta s do­ma­ćim ban­ka­ma i za­pad­nim fon­do­vi­ma u iz­no­su od 480 mi­li­ju­na eura, a u taj iz­nos ula­zi i kre­dit od 80 mi­li­ju­na eura odo­bren od­mah na­kon do­la­ska iz­van­red­ne upra­ve u Agro­kor u trav­nju. Kre­dit će se odo­bri­ti uz roll-up uvjet, ka­ma­tu od če­ti­ri pos­to i rok od 15 mje­se­ci, po­čev­ši od 10. trav­nja, uz mo­guć­nost pro­du­lje­nja na do­dat­na 24 mje­se­ca. Do­go­vo­re­no je i da u iz­no­su od 50 mi­li­ju­na eura za dos­tav­lje­nu ro­bu i do­bav­lja­či bu­du uklju­če­ni u aran­žman. Ka­ko je ri­ječ o roll-upu, Agro­ko­ru u ko­nač­ni­ci kre­dit­ni aran­žman iz­no­si 1,06 mi­li­jar­di eura. Ru­ske Sber­bank i VTB ban­ka ni­su pri­hva­ti­le ugo­va­ra­nje kre­di­ta upra­vo zbog roll-upa. Sber­bank je u sri­je­du pod­nio na Tr­go­vač­kom su­du u Za­gre­bu pri­jed­log za iz­ri­ca­nje za­bra­ne Agro­ko­ru i iz­van­red­nom po­vje­re­ni­ku skla­pa­nja no­vih ugo­vo­ra o fi­nan­ci­ra­nju. Tr­go­vač­ki sud zah­tjev je od­bio.

Mo­žda se Ru­si pre­do­mis­le

Pr­vu tran­ša kre­di­ta od 100 mi­li­ju­na eura mo­go bi od­mah pus­ti­ti fond Knig­h­t­he­ad Ca­pi­tal Ma­na­ge­ment. No, upis kre­di­ta bit će mo­guć do kra­ja mje­se­ca i otvo­ren za sve po­ten­ci­jal­ne kre­di­to­re s ko­ji­ma se već raz­go­va­ra­lo. Ta­ko da pos­to­ji mo­guć­nost da se ru­ske ban­ke pre­do­mis­le, iako za­sad to ni­je iz­gled­no. Od odo­bre­nog iz­no­sa, 150 mi­li­ju­na eura bit će us­mje­re­no za sta­ri dug do­bav­lja­či­ma, a u pot­pu­nos­ti će bi­ti pod­mi­re­ni du­go­vi ma­lih po­ljo­pri­vred­ni­ka i OPG-ova – oko 35 mi­li­ju­na eura. Ako u ko­nač­ni­ci ne bu­de in­te­re­sa svih kre­di­to­ra da da­ju 480 mi­li­ju­na eura kre­di­ta, taj će no­vac da­ti Za­gre­bač­ka ban­ka i Knig­h­t­he­ad Ca­pi­tal Ma­na­ge­ment. – Sa­da ula­zi­mo u mir­ni­ju fa­zu, pla­tit će­mo du­go­ve i sprem­ni ući u se­zo­nu – re­kao je iz­van­red­ni po­vje­re­nik An­te Ram­ljak. Kroz roll-up mo­del vje­rov­ni­ci­ma se priz­na­je tzv. su­per se­ni­or sta­tus, tj. pri­ori­tet na­pla­te sta­rog du­ga u is­tom iz­no­su u ko­jem je odo­bren no­vi kre­dit. Sta­ri kre­di­ti od­no­se se na one odo­bre­ne pri­je 10. trav­nja, od­nos­no do­la­ska po­vje­re­ni­ka. Ru­ska ban­ka sma­tra da je roll-up mo­del u su­prot­nos­ti s Lex Agro­ko­rom te da će nje­go­va pro­ved­ba ima­ti za po­s­lje­di­cu ras­po­la­ga­nje imo­vi­nom Agro­ko­ra na šte­tu os­ta­lih vje­rov­ni­ka, uklju­ču­ju­ći RH. – Na­ša je že­lja osi­gu­ra­ti da se pos­tu­pak iz­van­red­ne upra­ve u Agro­ko­ru pro­ve­de u pu­nom su­gla­sju sa za­ko­ni­ma i uz naj­vi­šu mo­gu­ću ko­rist za sve uklju­če­ne stra­ne – iz­ja­vi­li su u Sber­bank. Već ra­ni­je su po­ru­či­li da im ne od­go­va­ra roll-up jer ni­je pra­ved­no da se pri­mi­je­ni za ban­ke i fon­do­ve. Za­pad­ni fon­do­vi su, na­ime, ot­ku­pi­li dug od pri­jaš­njih vlas­ni­ka Agro­ko­ro­vih obvez­ni­ca po­čet­kom go­di­ne po ni­skim ci­je­na­ma (oko 30 cen­ti za euro), a vra­tio bi im se u ci­je­lom iz­no­su u ko­jem su no­vac po­su­di­li. Ta­ko­đer, tvr­di­li su da je čak i pr­vot­ni pla­ni­ra­ni iz­nos kre­di­ta od 220 mi­li­ju­na eura pre­vi­sok.

Rok za pri­ja­vu traž­bi­na

Pre­ma pla­nu, to je po­s­ljed­nje kre­dit­no za­du­že­nje Agro­ko­ra jer usko­ro bi se kom­pa­ni­je kon­cer­na tre­ba­le fi­nan­ci­ra­ti iz pos­lo­va­nja. To bi tre­bao omo­gu­ći­ti ovaj tje­dan ime­no­va­ni ope­ra­tiv­ni tim. Ner­vo­za, ko­ju pod­gri­ja­va i po­li­tič­ka si­tu­aci­ja, što na do­ma­ćem te­re­nu, što zbog mo­gu­ćeg za­te­za­nja od­no­sa s Ru­si­ma, ne ide u pri­log pro­ce­su u Agro­ko­ru. Sve su i glas­ni­ji in­te­re­si po­je­di­na­ca. Ta­ko su se ogla­si­li i mi­ro­vin­ski fon­do­vi ko­ji su di­oni­ča­ri u Le­du i Jam­ni­ci i tra­že za­jed­no s dru­gim ins­ti­tu­ci­onal­nim ula­ga­či­ma ski­da­nje jam­s­ta­va s tih tvrt­ki. Ka­žu da za to pos­to­ji prav­no upo­ri­šte, no ne­ki dru­gi su­di­oni­ci tr­ži­šta sma­tra­ju da ni­je ta­ko te da bi pri­je mi­ro­vin­ska druš­tva mo­gla bi­ti ta ko­ja će pla­ti­ti od­šte­tu fon­do­vi­ma jer su ima­li svo­je pred­stav­ni­ke u Agro­ko­ro­vim tvrt­ka­ma ko­je su po­dr­ža­le jam­s­tva. Su­tra je rok za pri­ja­vu traž­bi­na svih vje­rov­ni­ka, na­kon če­ga će se zna­ti i to­čan iz­nos obve­za. Pre­ma ne­dav­nom iz­ra­ču­nu re­vi­zo­ra dug Agro­ko­ra je 40,3 mi­li­jar­de ku­na, a ko­na­čan iz­nos ne bi tre­bao ja­ko od­stu­pi­ti od tog iz­ra­ču­na. Na­kon to­ga ut­vr­đi­vat će se imo­vi­na pa po­če­ti s res­truk­tu­ri­ra­njem.

Pr­vih 100 mi­li­ju­na eura mo­gao bi od­mah pus­ti­ti fond Knig­h­t­he­ad Ca­pi­tal Ma­na­ge­ment Ut­vr­đi­va­nje du­ga i po­tom imo­vi­ne, a on­da će se po­če­ti s pla­nom res­truk­tu­ri­ra­nja

No­vi tim An­te Ram­lja­ka tre­bao bi osi­gu­ra­ti dalj­nje fi­nan­ci­ra­nje iz pos­lo­va­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.