Rad­ni­ci Zve­če­va odus­ta­li od no­vog štraj­ka, pro­ble­mi os­ta­li

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ve­de­ran Ba­len ve­dran.ba­len.@ve­cer­nji.net

To­ma­še­vić: Ako ne­ma­te za­li­he pro­izvo­da i si­ro­vi­na, ako ne­ma­te po­tra­ži­va­nja od ku­pa­ca, do­la­zi­mo do pi­ta­nja – gdje je no­vac? Na ra­čun Zve­če­va sjeo je no­vac za pla­će pa su rad­ni­ci po­že­ške tvor­ni­ce čo­ko­la­de i al­ko­hol­nih pi­ća ipak odus­ta­li od naj­av­lje­nog štraj­ka. Pod­sje­ti­mo, u Zve­če­vu se štraj­ka­lo i proš­log mje­se­ca zbog ne­is­pla­te pla­ća za ožu­jak. Ipak, u sri­je­du kas­no po­pod­ne sti­gla je po­t­vr­da ban­ke da je na ra­čun tvrt­ke upla­će­no 297 ti­su­ća ku­na, što je dos­tat­no za is­pla­tu pla­ća za tra­vanj i pre­os­ta­lim rad­ni­ci­ma. – Pre­zen­ti­ra­li smo rad­ni­ci­ma no­vo­nas­ta­lo sta­nje, na­kon če­ga smo do­ni­je­li od­lu­ku o nas­tav­ku ra­da i pro­izvod­nje. Pla­će bi ti­je­kom da­na tre­ba­le bi­ti na ra­ču­nu dje­lat­ni­ka – re­kao je Jo­sip Pla­skur, pred­sjed­nik Ne­za­vis­nog sin­di­ka­ta Zve­če­va. Upra­va tvrt­ke pri­je ne­ko­li­ko da­na pod­ni­je­la je pri­jed­log o otva­ra­nju pred­ste­čaj­nog pos­tup­ka, a za­gre­bač­ka bur­za obus­ta­vi­la je tr­go­va­nje di­oni­ca­ma tvrt­ke. Tr­go­vač­ki sud u Sla­von­skom Bro­du za pred­ste­čaj­nog upra­vi­te­lja ime­no­vao je Mi­la­na Na­ki­ća. On bi s upra­vom tre­bao raz­ra­di­ti plan pred­ste­čaj­ne na­god­be ka­ko bi tvrt­ka sta­ra 97 go­di­na nas­ta­vi­la ra­di­ti. Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma iz svib­nja, ra­čun Zve­če­va blo­ki­ran je zbog du­ga od 17 mi­li­ju­na ku­na, a pla­će Fi­na is­pla­ću­je pre­ma na­plat­nom re­du. Naj­vi­še za­bri­nja­va kre­dit­no za­du­že­nje od oko 120 mi­li­ju­na ku­na. Zve­če­vo je i je­dan od Agro­ko­ro­vih do­bav­lja­ča. Me­đu os­ta­lim, po­že­ška tvrt­ka du­gu­je Agro­ko­ru vi­še od 73 mi­li­ju­na ku­na. Taj je dug nas­tao raz­nim zaj­mo­vi­ma, ne­pla­će­nom si­ro­vi­nom i do­ka­pi­ta­li­za­ci­jom pri­je ne­ko­li­ko go­di­na, ka­da je Agro­kor pos­tao pri­vre­me­ni vlas­nik 20 pos­to di­oni­ca Zve­če­va. Naj­ve­ći vje­rov­ni­ci Zve­če­va upra­vo su Agro­ko­ro­ve kom­pa­ni­je. Is­to­dob­no, Agro­kor Zve­če­vu du­gu­je vr­lo ma­lo, go­to­vo ni­šta. – Mis­lim da je ov­dje pro­blem u lo­šem uprav­lja­nju. Ako ne­ma­te za­li­he go­to­vih pro­izvo­da i si­ro­vi­na, ako ne­ma­te po­tra­ži­va­nja od ku­pa­ca, on­da jed­nos­tav­nom ma­te­ma­ti­kom do­la­zi­mo do pi­ta­nja – gdje je no­vac? To vlas­nik mo­ra obraz­lo­ži­ti i svo­jim rad­ni­ci­ma. Me­đu­tim, čak i ako do­đe do ste­ča­ja, brend Zve­če­vo ne­će pro­pas­ti. Mo­ra­mo uči­ni­ti sve da op­s­ta­ne, pa ma­kar se iš­lo i u pro­mje­nu vlas­niš­tva – re­kao je po­že­ško-sla­von­ski žu­pan Alojz To­ma­še­vić.

Jo­sip Pla­skur, pred­stav­nik Ne­za­vis­nog sin­di­ka­ta Zve­če­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.