Gr­mo­ja: Most je iz­ba­čen iz Vla­de zbog Ma­ri­ća, a HNS ga je pr­vi ru­šio

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Tea Ro­mić

HDZ-ovi zas­tup­ni­ci go­vo­ri­li su da je pres­la­ga­nje po­treb­no zbog sta­bil­nos­ti zem­lje, dok je opor­ba go­vo­ri­la o pri­je­va­ri bi­ra­ča tea.ro­mic@ve­cer­nji.net Dok su u Vla­di ju­čer tra­ja­li pre­go­vo­ri HDZ-a i HNS-a o sas­tav­lja­nju no­ve ve­ći­ne, Sa­bor je ras­prav­ljao o po­ve­ća­nju ro­dilj­skih nak­na­da i ro­di­telj­skih pot­po­ra. Iako su taj pri­jed­log uglav­nom po­dr­ža­li, us­t­vr­di­li su i da to ni­je do­volj­no za po­prav­lja­nje sve lo­ši­je de­mo­graf­ske sli­ke Hr­vat­ske. Ni ova ras­pra­va ni­je proš­la bez os­vr­ta na pres­la­ga­nje no­ve ve­ći­ne, od­nos­no pre­go­vo­re HDZ-a i HNS-a. – Ma­nje po­li­tič­ke tr­go­vi­ne, vi­še bri­ge o mla­dim obi­te­lji­ma – re­kao je SDP-ov Gor­dan Ma­ras ko­ji je kri­ti­zi­rao Vla­du jer joj je, ka­ko je tvr­dio, važ­ni­je ho­će li is­tr­go­va­ti 76 ili 77 ru­ku za no­vu ve­ći­nu ne­go po­ma­ga­ti gra­đa­ni­ma. Pres­la­ga­nje je bi­lo te­ma i po sa­bor­skim hod­ni­ci­ma, a ma­lo je tko s odo­bra­va­njem do­če­kao pri­ču o HNS-u kao no­vom part­ne­ru u Vla­di. HDZ-ovi zas­tup­ni­ci, bez pre­ve­li­kog odu­šev­lje­nja, go­vo­ri­li su da je to po­treb­no zbog sta­bil­nos­ti zem­lje, dok je opor­ba go­vo­ri­la o pri­je­va­ri bi­ra­ča. HNS-ov Mi­lo­rad Ba­ti­nić pak us­t­vr­dio je da ne­ma go­vo­ra o to­me, kao ni o to­me da se HNS pro­mi­je­nio. – Naš stav, po­li­tič­ka pa­ra­dig­ma, ni­je pro­mi­je­njen. Ni­smo uš­li gr­lom u ja­go­de, zna­mo ko­ji su nam ci­lje­vi, a pr­vi je – bo­lja Hr­vat­ska – ka­zao je Ba­ti­nić. S dru­ge stra­ne SDP-ov Ar­sen Ba­uk ma­lo se na­ša­lio s pet HNS-ova­ca ko­ji po­dr­ža­va­ju pres­la­ga­nje pa je pre­mjes­tio nji­ho­ve elek­tro­nič­ke kar­ti­ce ko­ji­ma gla­su­ju na mjes­to HSS-ova­ca, od­mah uz HDZ-ova mjes­ta, gdje je, ka­ko je ka­zao, mjes­to vla­da­ju­ćoj ve­ći­ni. SDP-ov­ci i mos­tov­ci pot­pi­si­va­li su se na HNS-ov zah­tjev za opo­ziv Vla­de. Na­ime, po­s­ljed­nji dan Sa­bo­ra pri­je stan­ke za lo­kal­ne iz­bo­re HNS je po­čeo pri- kup­lja­ti pot­pi­se za opo­ziv Vla­de, no ta­da nit­ko dru­gi ni­je že­lio da­ti pot­pis toj ini­ci­ja­ti­vi na­zi­va­ju­ći je “smok­vi­nim lis­tom”, što se da­nas, ko­men­ti­ra­ju zas­tup­ni­ci, po­ka­za­lo i toč­nim. Taj je pa­pir os­tao u Klu­bu SDP-a gdje im je do­ne­sen da na­kon HNS-ovih zas­tup­ni­ka i oni da­ju svo­je pot­pi­se pa su ju­čer od­lu­či­li “oži­vje­ti” tu ini­ci­ja­ti­vu. O pres­la­ga­nju se go­vo­ri­lo i u sa­bor­ni­ci ka­da je uju­tro ne­ko­li­ko zas­tup­ni­ka za­tra­ži­lo stan­ke ka­ko bi pro­go­vo­ri­li o to­me, ali i o kri­zi u Agro­ko­ru. Ta­ko je Mos­tov Ni­ko­la Gr­mo­ja pod­sje­tio da je pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić iz Vla­de “iz­ba­cio” Mos­to­ve mi­nis­tre op­tu­živ­ši ih za ne­ko­le­gi­jal­nost pre­ma mi­nis­tru fi­nan­ci­ja Zdrav­ku Ma­ri­ću, s ob­zi­rom na to da su bi­li za nje­go­vo ru­še­nje, a sa­da, na­gla­ša­va, po­zi­va u Vla­du HNS ko­ji je ru­še­nje Ma­ri­ća i ini­ci­rao, jed­na­ko kao i ru­še­nje mi­nis­tra obra­zo­va­nja Pa­ve Ba­ri­ši­ća. – I sa­da bi ga se odre­kao i dao mi­nis­tar­stvo HNS-u, to­li­ko o toj ko­le­gi­jal­nos­ti. Ovo je po­li­tič­ka tr­go­vi­na naj­go­re vr­ste, ni­kad vi­đe­na u Sa­bo­ru i dra­go mi je da je Most su­dje­lo­vao u tom ra­zot­kri­va­nju – za­klju­čio je Gr­mo­ja. SDP-ov Pe­đa Gr­bin po­zvao je Vla­du da pro­mi­je­ni lex Agro­kor ka­ko bi iz­bje­gao sve po­s­lje­di­ce štet­ne za dr­ža­vu, po­se­bi­ce tuž­be.

PATRIK MACEK/PIXSELL

HNS-ov­ci Pre­drag Štro­mar i Ma­ti­ja Po­sa­vec sti­žu na pre­go­vo­re s HDZ-om

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.