Do­la­skom mi­nis­tri­ce Div­jak od­la­ze i Vi­can i Bu­ljan Cu­lej

Bla­žen­ka Div­jak, ko­ju HNS pred­la­že za mi­nis­tri­cu, uži­va ve­li­ko po­vje­re­nje u obra­zov­nim kru­go­vi­ma, po­dr­ža­va­ju je i stu­den­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - ZAGREB La­na Ko­va­če­vić

Kurikularna reforma ne mo­že se pre­pus­ti­ti ni­ko­me bez na­tje­ča­ja, na­kon ko­jeg Po­vje­rens­tvo mi­nis­tar­stvu pred­la­že vo­di­te­lja Ka­da je ju­čer oko de­vet sa­ti pris­ti­gao u Vla­du, mi­nis­tar obra­zo­va­nja Pa­vo Ba­ri­šić ne­ras­po­lo­že­nje vi­še ni­je mo­gao skri­va­ti. Sve je iz­gled­ni­je: u po­li­tič­koj igri iz­mi­ca­nja mi­nis­tar­skih fo­te­lja, a u kon­tek­s­tu oču­va­nja Vla­de, os­ta­je bez mi­nis­tar­stva i ti­tu­le mi­nis­tra.

Zbu­nje­nost u mi­nis­tar­stvu

Odi­grao se za Ba­ri­ši­ća ne­po­že­ljan sce­na­rij baš on­da ka­da se mi­nis­tar po­na­dao ili ba­rem mo­gao po­na­da­ti da je bu­ra ko­joj je on u fo­ku­su pres­ta­la. Pre­ži­vio je, pod­sje­ti­mo, ma­ra­ton­sku sjed­ni­cu u ve­lja­či ove go­di­ne. Gla­so­va­lo se ta­da o nje­go­vu opo­zi­vu zbog pro­ziv­ki za pla­gi­jat. Spa­si­la su ga 72 zas­tup­ni­ka ta­daš­nje sa­bor­ske ve­ći­ne, a sa­da upra­vo dio onih ko­ji su po­di­gli ru­ku za nje­gov od­la­zak pot­pi­su­je mu kraj mi­nis­tar­skog sta­ža. Ba­ri­ši­ćev od­la­zak uvjet je HNS-a. Pla­gi­ja­to­re – go­vo­re ta­ko HNS-ov­ci ko­ji su pris­ta­li ru­ku pru­ži­ti HDZ-u – ne že­le u sek­to­ru obra­zo­va­nja, još ma­nje u obra­zo­va­noj re­for­mi. Zbu­nje­nost je ju­čer uju­tro vla­da­la u sje­di­štu mi­nis­tar­stva na Sve­ti­ca­ma. Tko ide, ide li, ka­da i ka­mo, pi­ta­nja su na ko­je nit­ko od za­pos­le­nih ni­je do­bio od­go­vor. Ni­su se, do­du­še, ni pos­tav­lja­la na­glas. Ni­je bi­lo ono­ga tko bi na njih od­go­vo­rio. Dan je za­pos­le­ni­ci­ma Mi­nis­tar­stva obra­zo­va­nja pro­te­kao bez ikak­vih in­for­ma­ci­ja. Pred­lo­že­na 50-go­diš­nja no­va mi­nis­tri­ca obra­zo­va­nja Bla­žen­ka Div­jak - ko­ju da­nas tre­ba po­t­vr­di­ti Sa­bor - u obra­zov­nim, ali i stu­dent­skim kru­go­vi­ma uži­va ve­li­ko po­vje­re­nje. U po­s­ljed­njih go­di­nu da­na ona se bo­ri­la za oču­va­nje dig­ni­te­ta Sve­uči­li­šta u Za­gre­bu, pro­ti­vi­la se pred­lo­že­nom kva­li­fi­ka­cij­skom ok­vi­ru ko­jim se stu­den­te struč­nih stu­di­ja de­gra­di­ra u od­no­su na one sve­uči­liš­nih, sta­la u za­šti­tu stu­de­na­ta Fi­lo­zof­skog fa­kul­te­ta i Hr­vat­skih stu­di­ja. Da­pa­če, bi­la je i u po­s­ljed­njoj pro­s­vjed­noj po­vor­ci za re­for­mu obra­zo­va­nja. A ta­mo su se odas­la­le jas­ne po­ru­ke, upra­vo one ko­je za­go­va­ra i sa­ma Div­jak – smje­na mi­nis­tra Ba­ri­ši­ća, ali i Di­ja­ne Vi­can, vo­di­te­lji­ce Po­seb­nog struč­nog po­vje­rens­tva. Ima na toj lis­ti još je­dan zah­tjev – ras­pi­si­va­nje no­vog na­tje­ča­ja za vo­di­te­lja i čla­no­ve ku­ri­ku­lar­ne re­for­me. Za­to u tom pres­la­ga­nju ni­je ugro­žen sa­mo mi­nis­tar Ba­ri­šić. Nje­go­vu sud­bi­nu mo­gla bi po­di­je­li­ti i Di­ja­na Vi­can, ali i Ja­smin­ka Bu­ljan Cu­lej ko­ja bro­ji tek dva tjed­na ot­ka­ko je ime­no­va­na vo­di­te­lji­com ku­ri­ku­lar­ne re­for­me. Da­pa­če, sud­bi­na Di­ja­ne Vi­can di­rek­t­no je u nad­lež­nos­ti pre­mi­je­ra An­dre­ja Plen­ko­vi­ća, a te­ško da bi mi­nis­tri­ca Div­jak pris­ta­la su­rad­nju nas­ta­vi­ti s Vi­can. Na­ime, Plen­ko­vić ime­nu­je pred­sjed­ni­ka, ali i čla­no­ve Po­seb­nog struč­nog po­vje­rens­tva, za­to je u po­s­ljed­nje vri­je­me is­ti­cao ka­ko je spo­me­nu­to Vla­di­no ti­je­lo ime­no­va­no da bi obu­hva­ti­lo sve po­li­tič­ke op­ci­je – nje­ga sa­da ne či­ne sa­mo HDZ-ovi već i pri­pad­ni­ci opor­be­nih stra­na­ka. No na ta­kav us­tu­pak HNS ne­će pris­ta­ti. Raz­log je jed­nos­ta­van – ta­da pos­to­ji mo­guć­nost da Div­jak HNS-u od­bi­je pre­uze­ti ulo­gu mi­nis­tri­ce obra­zo­va­nja. Smje­na Vi­can ne tra­ži se sa­mo zbog nje­zi­nih iz­ja­va da ni­je či­ta­la pla­no­ve ni is­klju­či­vo zbog za­mjer­ki na­kon ne­tran­s­pa­rent­nog pro­vo­đe­nja na­tje­ča­ja – već i za­to što upra­vo Po­seb­no struč­no po­vje­rens­tvo na či­jem je če­lu pro­vo­di na­tje­čaj za vo­di­te­lja ku­ri­ku­lar­ne re­for­me – oso­bu ko­ja bi tre­ba­la nas­ta­vi­ti rad na nas­tav­nim ma­te­ri­ja­li­ma svih pred­met­nih sa­dr­ža­ja u ško­la­ma. Iako u to­me na­tje­ča­ju za­vr­š­nu ri­ječ ima mi­nis­tar, ili pak, po no­vom, mi­nis­tri­ca, svo­ju od­lu­ku do­no­si upra­vo na te­me­lju pri­jed­lo­ga Po­seb­nog struč­nog po­vje­rens­tva. Za­to je i te­ško na­ga­đa­ti vra­ća li se u ku­ri­ku­lar­nu re­for­mu Bo­ris Jo­kić – jer to bi zna­či­lo da je vo­di­telj una­pri­jed oda­bran, bez na­tje­ča­ja, na što, ka­ko nes­luž­be­no doz­na­je­mo, ne­će pris­ta­ti ni sam Jo­kić. A na­tje­čaj će, pri­hva­te li se svi uvje­ti i Div­jak pre­uz­me mi­nis­tar­stvo, sva­ka­ko bi­ti ras­pi­san.

Ba­ri­šić na­trag na sve­uči­li­šte?

Ta­da se na nje­ga, ako to po­že­li, mo­že još jed­nom ja­vi­ti i Ja­smin­ka Bu­ljan Cu­lej, sa­daš­nja vo­di­te­lji­ca ku­ri­ku­lar­ne re­for­me ko­ja je vo­di­la ne­pot­pu­nu eks­pert­nu rad­nu sku­pi­nu – umjes­to dva­na­est iz­a­bra­nih čla­no­va na pr­vim sas­tan­ci­ma sje­di­lo je njih šes­te­ro. Da­pa­če, Vi­can je kao pred­sjed­ni­ca Po­seb­nog struč­nog po­vje­rens­tva, ne či­ta­ju­ći do­ku­men­te, do­pus­ti­la da za jed­nog čla­na te sku­pi­ne bu­de iz­a­bra­na i oso­ba ko­ja uop­će ne udo­vo­lja­va uvje­ti­ma na­tje­ča­ja i ko­ja on­da u ko­nač­ni­ci ni­je ni sje­di­la na pr­vim sas­tan­ci­ma eks­pert­ne rad­ne sku­pi­ne. Što je bi­lo s tim ime­no­va­njem, ni Vi­can ni Ba­ri­šić ni­ka­da ni­su objas­ni­li. Osim što su po­ru­či­li da rad po­lo­vič­ne sku­pi­ne ni­je pro­ble­ma­ti­čan i da je ci­je­li pro­ces iz­ve­den tran­s­pa­rent­no. A ko­je su op­ci­je mi­nis­tra Ba­ri­ši­ća ode li iz Mi­nis­tar­stva obra­zo­va­nja? Iako služ­be­nog od­go­vo­ra ne­ma, kao ni za Vi­can, Ba­ri­šić bi mo­gao ak­ti­vi­ra­ti svoj, tre­nu­tač­no za­mrz­nu­ti sta­tus na Sve­uči­li­štu u Spli­tu i vra­ti­ti se u ulo­gu fa­kul­tet­skog pro­fe­so­ra.

Ho­će li se Bo­ris Jo­kić po­nov­no pri­ja­vi­ti na na­tje­čaj za vo­di­te­lja ku­ri­ku­lar­ne re­for­me, bu­de li ras­pi­san, još se ne zna

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.