‘Gu­bit­ni­ci’ iz HNS-a u svoj klub, mo­žda i u no­vu stran­ku

Pu­hov­ski: Za dvi­je-tri go­di­ne ta če­tvor­ka ima šan­se na iz­bo­ri­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Tea Ro­mić

Če­tve­ro HNS-ova­ca ko­ji su bi­li pro­tiv ko­ali­ci­je s HDZom ka­že da za to ni­su do­bi­li man­dat svo­jih bi­ra­ča i da im je važ­no sa­ču­va­ti čist obraz tea.ro­mic@ve­cer­nji.net Pos­to­ji u ži­vo­tu ne­što što je ja­ko važ­no: ime i pre­zi­me i obraz da mo­gu do­ći svu­da po­pi­ti ka­vu i ne osje­ća­ti se ne­la­god­no i lo­še, ko­men­ti­ra­la je ju­čer sa­bor­ska zas­tup­ni­ca HNS-a An­ka Mrak Ta­ri­taš od­lu­ku da ne po­dr­ži no­ve mi­nis­tre even­tu­al­ne za­jed­nič­ke vla­de HDZ-a i HNS-a. I dok nju, po­čas­nu pred­sjed­ni­cu HNS-a Ves­nu Pu­sić te zas­tup­ni­ke Na­du Tu­ri­nu Đu­rić i Go­ra­na Be­usa Ric­hem­ber­g­ha sma­tra­ju gu­bit­ni­ci­ma jer nji­ho­va stru­ja ni­je bi­la do­volj­no ja­ka da na stra­nač­kim ti­je­li­ma za­us­ta­vi otva­ra­nje pre­go­vo­ra s HDZ-om, oni dr­že ka­ko bi to bi­la pot­pu­no ne­pri­rod­na su­rad­nja za ko­ju ni­su do­bi­li man­dat svo­jih bi­ra­ča i za­to im je važ­no iz te pri­če iz­a­ći čis­ta obra­za.

Pu­sić ne ide u Že­ne­vu?

For­mal­no su i da­lje čla­no­vi stran­ke i ne pla­ni­ra­ju sa­mi pod­no­si­ti os­tav­ke, već če­ka­ju da ih stran­ka sa­ma iz­ba­ci. Pre­ma Sta­tu­tu HNS-a, gla­su­ju li pro­tiv od­lu­ke Sre­diš­njeg od­bo­ra stran­ke, zas­tup­ni­ci mo­gu oče­ki­va­ti iz­ba­ci­va­nje. An­ka Mrak Ta­ri­taš ta­ko je ju­čer rek­la ka­ko je iz­la­ze­ći sa sjed­ni­ce Sre­diš­njeg od­bo­ra stran­ke za so­bom za­tvo­ri­la vra­ta u HNS-u. – Ja ću, kad do­đu mi­nis­tri, gla­sa­ti pro­tiv i sa­mim ti­me pres­ta­je mo­je člans­tvo u HNS-u – ka­za­la je. Što na­kon to­ga, ova gru­pa ne ot­kri­va osim da će for­mi­ra­ti svoj za­jed­nič­ki sa­bor­ski klub, no nes­luž­be­no se mo­že ču­ti da raz­miš­lja­ju i o os­ni­va­nju no­ve stran­ke. Ka­žu nam ka­ko je još pre­ra­no za ne­ke ve­li­ke pla­no­ve. – Do­pus­ti­te da pres­pa­va­mo, do­pus­ti­te da du­bo­ko udah­ne­mo. Moj je man­dat osvo­jen na te­me­lju 20-ak ti­su­ća pre­fe­ren­ci­jal­nih gla­so­va, os­ta­jem u Sa­bo­ru kao ne­za­vis­na zas­tup­ni­ca – ko­men­ti­ra­la je Mrak Ta­ri­taš. Iz SDP-a je već sti­gao jav­ni po­ziv da im se pri­klju­če, ako ne u stran­ci, ba­rem u Klu­bu zas­tup­ni­ka, no ova se če­tvor­ka ne vi­di u toj pri­či. – Hva­la svi­ma ko­ji nas po­zi­va­ju, ni­je SDP je­di­ni, to zna­či da nas ci­je­ne, da ne­što do­bro ra­di­mo. Ni­smo sprem­ni na raz­go­vo­re tak­vo­ga ti­pa, mo­ra­mo od­go­vo­ri­ti na pi­ta­nja čla­no­va ko­ji nam se iz­be­zum­lje­ni jav­lja­ju. Još smo uvi­jek zas­tup­ni­ci HNS-a dok nas ne raz­ri­je­še, a on­da će­mo nas­ta­vi­ti dje­lo­va­ti kao ne­za­vis­ni zas­tup­ni­ci – na­gla­sio je Go­ran Be­us Ric­hem­ber­gh, no na di­rek­t­no pi­ta­nje raz­miš­lja­ju li o os­ni­va­nju stran­ke od­go­va­ra: “Po­la­ko”. Ves­na Pu­sić ta­ko­đer ka­že da je pre­ra­no za bi­lo kak­ve prog­no­ze što da­lje, ali svi su uvje­re­ni da će os­ta­ti za­jed­no jer, tvr­de, i da­lje di­je­le is­te vri­jed­nos­ti ko­je su ih okup­lja­le u HNS-u. U pr­vim pri­ča­ma ka­ko pos­to­ji op­ci­ja su­rad­nje HNS-a i HDZ-a spo­mi­nja­lo se ka­ko bi Pu­sić tre­ba­la do­bi­ti di­plo­mat­sko mjes­to u Že­ne­vi, no od to­ga oči­to ne­ma ni­če­ga. Zna se da je že­lje­la i mjes­to u Uje­di­nje­nim na­ro­di­ma, no bez jas­ne pot­po­re dr­ža­ve tak­ve se po­zi­ci­je te­ško do­bi­va­ju. Ana­li­ti­čar Žar­ko Pu­hov­ski sma­tra da po­li­tič­ka sud­bi­na ove če­tvor­ke ovi­si o tre­nut­ku ka­da će bi­ti iz­bo­ri.

Sin­drom Mi­la­na Ban­di­ća

– Ja i da­lje vje­ru­jem da će, čak i da se sa­da HDZ do­go­vo­ri s HNSom, iz­bo­ri bi­ti do kra­ja go­di­ne, i u tom slu­ča­ju vje­ru­jem da ova če­tvor­ka ne­ma šan­su jer se ne­će sti­ći or­ga­ni­zi­ra­ti. No, ako ko­jim ču­dom Vla­da HDZ-a i HNS-a po­tra­je dvi­je-tri go­di­ne, on­da im da­jem so­lid­ne šan­se na iz­bo­ri­ma – ka­že Pu­hov­ski. Una­toč do­brom re­zul­ta­tu An­ke Mrak Ta­ri­taš u Za­gre­bu na po­s­ljed­njim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma, ni­je si­gu­ran, ka­že, ho­će li se njoj do­go­di­ti “sin­drom Mi­la­na Ban­di­ća” – da ne mo­že iz­gu­bi­ti u Za­gre­bu, ali ni po­bi­je­di­ti na­ci­onal­no.

Ne pla­ni­ra­ju sa­mi pod­no­si­ti os­tav­ke, već če­ka­ju da ih, pre­ma sta­tu­tu, stran­ka iz­ba­ci Uvje­re­ni su da će os­ta­ti za­jed­no jer i da­lje di­je­le is­te vri­jed­nos­ti ko­je su ih okup­lja­le u HNS-u

Ves­na Pu­sić: Još je pre­ra­no za bi­lo kak­ve prog­no­ze o to­me što da­lje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.