NO­VI POLITIČKI BRAK VRATIT ĆE LIJEVE BIRAČE SDP-u

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Lju­bi­ca Ga­ta­rić

Ka­me­le­on­ski po­tez HNS-a i Iva­na Vr­do­lja­ka osi­gu­rat će An­dre­ju Plen­ko­vi­ću po­treb­nu ve­ći­nu, no na du­ge bi sta­ze pre­tr­ča­va­nje u pro­tiv­nič­ki ta­bor mo­glo ko­ris­ti­ti nje­go­vu do­ju­če­raš­njem po­li­tič­kom part­ne­ru SDP-u. Uza sve ka­drov­ske ne­vo­lje ko­je im je do­nio pad Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća i nje­gov na­čin vo­đe­nja stran­ke, SDP je iz ne­tom za­vr­še­nih lo­kal­nih iz­bo­ra iz­a­šao kao dru­ga stran­ka s is­tim bro­jem na­čel­nič­kih i gra­do­na­čel­nič­kih mjes­ta s ko­ji­ma su i uš­li u iz­bo­re. Lju­di ko­ji poz­na­ju unu­tar­nje od­no­se ka­žu da je to do­bar re­zul­tat s ob­zi­rom na to da je stran­ka go­di­na­ma za­pu­šta­la rad na te­re­nu i sav po­ten­ci­jal­ni utje­caj na li­je­vo bi­rač­ko ti­je­lo cr­pi­la iz stra­ha ko­ji do­la­zi s des­nog po­li­tič­kog spek­tra. Dva po­s­ljed­nja kru­ga par­la­men­tar­nih iz­bo­ra, jed­na­ko kao i pred­sjed­nič­ki, po­ka­za­li su da su gra­đa­ni du­bo­ko po­di­je­lje­ni ot­pri­li­ke po­la-po­la zbog če­ga, uos­ta­lom, HDZ i ne us­pi­je­va sas­ta­vi­ti sta­bil­nu ve­ći­nu. Uma­lo je taj strah Mi­la­no­vi­ću do­nio dru­gi man­dat, no on je na kra­ju pos­tao žr­tva vlas­ti­tog ka­rak­te­ra kao što se to obič­no do­ga­đa u ži­vo­tu. Brak iz­me­đu HNS-a i HDZ-a mo­gao bi bi­ti traj­ni­ji od ve­ze s Mos­tom jer obje stran­ke ima­ju is­kus­tvo vla- da­nja, pre­go­va­ra­nja pa i kli­jen­te­lis­tič­kih smi­ca­li­ca. Na­mi­re li se sva glad­na us­ta, HNS bi mo­gao bi­ti lo­jal­ni­ji part­ner od Mos­ta, no da su su­tra iz­bo­ri, SDP bi iz njih iz­a­šao s vi­še ru­ku u Sa­bo­ru ne­go što ih ima sa­da. Za raz­li­ku od HDZ-a ko­ji je gu­tao svo­je part­ne­re, SDP je bio ši­ro­ke ru­ke te je HNS-u pre­pu­štao vi­še mjes­ta na lis­ta­ma ne­go što bi ta stran­ka ikad osvo­ji­la da sa­mos­tal­no ide na iz­bo­re. Bi­la je to svo­je­vr­s­na na­gra­da što su HNS-ov­ci, za raz­li­ku od SDP-a, bez uvi­ja­nja go­vo­ri­li o svje­to­na­zor­skim te­ma­ma, no ni­su se pre­vi­še us­te­za­li ni po sti­lu vla­da­nja. Kao naj­bli­ži Mi­la­no­vi­ćev su­rad­nik Ra­di­mir Ča­čić i eki­pa pos­li­je nje­ga bez pro­ble­ma je uh­ljeb­lji­va­nje stra­nač­kih ka­dro­va na­zi­va­la pri­rod­nim pra­vom, pre­ko če­ga je Mi­la­no­vić šut­ke pre­la­zio, da bi u is­to vri­je­me smi­je­nio Mi­re­lu Holy jer je mo­li­la da se ne­kog za­pos­li. Prik­la­nja­njem HNS-a Plen­ko­vi­će­voj Vla­di li­je­vo bi­rač­ko ti­je­lo mo­glo bi se ho­mo­ge­ni­zi­ra­ti vi­še ne­go što bi to HDZ že­lio, no sve su to vanj­ske okol­nos­ti ko­je so­ci­jal­de­mo­kra­ti mo­gu, ali i ne mo­ra­ju ka­pi­ta­li­zi­ra­ti. Ko­ali­cij­ski po­ten­ci­jal SDP-a uvi­jek je bio ve­ći ne­go što ga je imao HDZ, no ta će stran­ka do­ći u pri­li­ku da ga is­ko­ris­ti je­di­no ako po­nu­di pro­gra­me ko­ji su pri­mje­re­ni vre­me­nu u ko­jem ži­vi­mo, mo­ti­vi­ra ra­zo­ča­ra­ne birače i za po­če­tak do­is­ta se pos­ta­vi kao opor­be­na stran­ka ko­joj bi gra­đa­ni mo­gli po­vje­ri­ti vo­đe­nje dr­ža­ve.

Da su su­tra par­la­men­tar­ni iz­bo­ri, SDP bi iz njih iz­a­šao s vi­še man­da­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.