Je li to­le­ran­ci­ja uš­la u po­li­ti­ku

Re­ak­ci­je na spo­ra­zum HNS-a i HDZ-a go­vo­re kak­vi se po­tre­si do­ga­đa­ju u po­li­tič­kim gla­va­ma ko­je funk­ci­oni­ra­ju po prin­ci­pu cr­no-bi­je­lo, li­je­vo-des­no...

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­rin­ko Ju­ra­sić

Već je ve­li­ka stvar da su stran­ke ko­je su se gle­da­le pre­ko po­li­tič­kog ni­ša­na sprem­ne raz­go­va­ra­ti ka­ko bi za­jed­no ili us­po­red­no ne­što uči­ni­le ma­rin­ko.ju­ra­sic@ve­cer­nji.net Ko­nač­no se do­ga­đa ne­što re­vo­lu­ci­onar­no na ba­rem de­set­lje­će uč­ma­loj hr­vat­skoj po­li­tič­koj sce­ni uljulj­ka­noj u eg­zis­ten­ci­jal­nu si­gur­nost unu­tar dva­ju ide­olo­ški i svje­to­na­zor­ski po­di­je­lje­nih po­li­tič­kih ta­bo­ra. Već je i na­go­vje­štaj do pri­je ne­ki dan ne­mo­gu­će su­rad­nje, obe­ća­va­ju­ći. Us­pi­je li politički pro­jekt, mo­že­mo re­ći da je ri­ječ o jed­noj od naj­važ­ni­jih “re­for­mi” ko­jom u hr­vat­ski politički ži­vot na ve­li­ka vra­ta ula­zi po­jam to­le­ran­ci­je i uva­ža­va­nja dru­ga­či­jeg. Us­pi­ju li vod­stva HDZ-a i HNS-a iz­dr­ža­ti su­rad­nju, ne­će se do­go­di­ti spek­ta­ku­lar­ni tek­ton­ski struk­tur­ni po­ma­ci u hr­vat­skoj po­li­ti­ci, oso­bi­to ne na ide­olo­škoj i svje­to­na­zor­skoj ra­zi­ni. Ni­ti će HNS “po­des­ni­ti”, a ni HDZ “po­li­je­vi­ti”. Ali, stje­ca­jem okol­nos­ti, vi­še će slu­ša­ti jed­ni dru­ge i uva­ža­va­ti ar­gu­men­ta­ci­je.

Te­me­lji ide­olo­gi­je

Već je ve­li­ka stvar da stran­ke ko­je su se do­ne­dav­no gle­da­le is­klju­či­vo pre­ko po­li­tič­kog ni­ša­na, te su nji­ho­va vod­stva, čla­no­vi i sim­pa­ti­ze­ri bi­li sprem­ni jed­ni o dru­gi­ma re­ći sve naj­go­re, sjes­ti za­jed­no ka­ko bi raz­go­va­ra­li o to­mu što bi mo­gli za­jed­no ili ba­rem jed­no po­red dru­gog uči­ni­ti. Da­ka­ko, mo­že­mo sa­da ba­na­li­zi­ra­ti i pri­ka­zi­va­ti ak­te­re tog “pro­tu­pri­rod­nog”, “ne­mo­ral­nog”, “pri­je­tvor­nog” i kak­vim se sve epi­te­ti­ma kra­si taj spoj, ali svi ti ar­gu­men­ti pa­da­ju u vo­du ako će hr­vat­sko druš­tvo od to­ga pro­fi­ti­ra­ti. Iš­či­ta­va­nje re­ak­ci­ja na spo­ra­zum HNS-a i HDZ-a na naj­bo­lji na­čin go­vo­ri kak­vi se po­tre­si do­ga­đa­ju u usi­ja­nim po­li­tič­kim gla­va­ma na­vik­lim da funk­ci­oni­ra­ju po jed­nos­tav­nim prin­ci­pi­ma cr­no-bi­je­lo, li­je­vo-des­no, cr­ve­no-cr­no... Pred­sjed­nik HSS-a Kre­šo Be­ljak ak­tu­al­nu je si­tu­aci­ju na svom Fa­ce­bo­ok-pro­fi­lu upra­vo u tim ka­te­go­ri­ja­ma pro­ko­men­ti­rao slje­de­ćim ri­je­či­ma: “Hi­tler je Ma­če­ku i HSS-u po­nu­dio da pre­uz­mu vo­đe­nje fa­šis­tič­ke NDH. Ku­po­vao ga svim mo­gu­ćim si­ne­ku­ra­ma. Ne­us­pješ­no, HSS ni ta­da ni da­nas – ni­je na pro­da­ju. Na­ša ide­olo­gi­ja je hr­vat­ska i sa­mo hr­vat­ska.” To za go­vo­re i Bru­na Esih i Zlat­ko Ha­san­be­go­vić, i sa­mi na iden­ti­čan na­čin is­klju­či­vi u nas­to- ja­nji­ma da pos­tig­nu svo­je ci­lje­ve, jed­na­ko kao što je to Ves­na Pu­sić to­li­ko pu­ta po­ka­za­la, ko­li­ko god je to­le­ran­ci­ja dru­gih i dru­ga­či­jih u te­me­lji­ma nje­zi­ne ide­olo­gi­je. Kao što za nju ni­kad ni­šta ni­je mo­gu­će s HDZ-om, ta­ko i za Ha­san­be­go­vi­ća ni­kad ni­šta ni­je mo­gu­će sa SDSS-om i Mi­lo­ra­dom Pu­pov­cem, i obrat­no. Čak i kad se na­đu pred zi­dom. Što bi­ra­či od Esih, Ha­san­be­go­vi­ća, An­ke Mrak Ta­ri­taš ili Bo­ri­sa Mi­le­ti­ća ima­ju od nji­ho­ve is­klju­či­vos­ti dok su nji­ho­vi an­ti­po­di na vlas­ti? Je­di­nu ko­rist od nji­ho­va iz­bo­ra cr­pe is­klju­či­vo oni ko­ji stal­no odr­ža­va­ju na­pe­tos­ti u druš­tvu i sta­nje u ko­jem one dru­ge tre­ba so­to­ni­zi­ra­ti i is­klju­či­va­ti.

Politički ri­zik za sve stra­ne

U de­mo­kra­ci­ji ni ap­so­lut­na ve­ći­na ne­ma pra­vo ni­ko­ga is­klju­či­va­ti, već mo­ra bi­ti to­le­rant­na i sprem­na na kom­pro­mi­se. I obrat­no. To je vr­hun­ski iz­raz do­mo­ljub­lja i čo­vje­ko­ljub­lja ko­je je u te­me­lji­ma svih na­ših zna­čaj­ni­jih ide­olo­gi­ja. Is­klju­či­vos­ti vo­de ono­mu što smo ima­li u pro­tek­lim sa­zi­vi­ma Hr­vat­skog sa­bo­ra, is­praz­nim su­kob­lja­va­nji­ma, “sja­ši Kur­ta da uzja­ši Mur­ta”, po­ti­ca­nju “et­no­biz­ni­sa” i “hr­va­to­biz­ni­sa”... Zar je in­zis­ti­ra­nje na ide­olo­škim ba­ri­je­ra­ma vi­še hr­vat­sko od nji­ho­va uk­la­nja­nja. Čak je i no­tor­ni lje­vi­čar De­jan Jo­vić, pro­fe­sor na Fa­kul­te­tu po­li­tič­kih zna­nos­ti, uoči pre­okre­ta na­vi­jao za pakt HNS-HDZ pa je na svom pro­fi­lu na­kon Vr­do­lja­ko­ve os­tav­ke na­pi­sao: “Šte­ta, jed­na do­bra pri­li­ka – ne ni­šta si­gur­no, ali ipak do­bra pri­li­ka – da se hr­vat­ska po­li­ti­ka do­dat­no ci­vi­li­zi­ra ve­če­ras je pro­pu­šte­na.” Us­pi­ju li HNS i HDZ iz­dr­ža­ti u is­toj Vla­di, pi­ta­nje je ho­će li od to­ga pro­fi­ti­ra­ti oni ili nji­ho­vi biv­ši part­ne­ri. Bi­ra­či je­di­no mo­gu da­ti od­go­vor. Ne­ma ni­kak­ve dvoj­be da je ri­ječ o po­li­tič­kom ri­zi­ku za obje stran­ke, oso­bi­to za ma­nji HNS. Bi­lo im je jed­nos­tav­ni­je da su gu­ra­li po sta­rom. Oso­bi­to se u HDZ-u, na kri­li­ma us­pje­ha na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma, ne­ma­ju raz­lo­ga bo­ja­ti no­vih iz­bo­ra to vi­še što je sta­nje u opor­bi ta­ko ka­otič­no i bes­per­s­pek­tiv­no, kad su obez­glav­lje­ni pa je i op­ći, a ne sa­mo in­te­res lje­vi­ce, da se iz­bo­ri sa­da ne odr­ža­va­ju dok se ne za­vr­še unu­tar­nji pro­ce­si kon­so­li­da­ci­je oso­bi­to u SDP-u. Čak i kad pre­go­vo­ri HNS-a i HDZ-a ne bi us­pje­li, HDZ i An­drej Plen­ko­vić pro­fi­ti­rao bi od ak­tu­al­ne si­tu­aci­je jer je u ovim okol­nos­ti­ma u in­te­re­su Hr­vat­ske po­ka­zao ši­ri­nu. Op­te­re­će­ni stra­hom ko­ji je pro­uz­ro­či­la nes­ta­bil­nost na­kon još jed­nih iz­van­red­nih iz­bo­ra, bi­ra­či bi se sa­svim si­gur­no opre­dje­lji­va­li za op­ci­ju ko­ja nu­di sta­bil­nost, a, objek­tiv­no, tre­nu­tač­no je to je­di­no HDZ, vo­lje­li ga ili ne. Jer i sim­pa­ti­ze­ri Mos­ta, Esih-Ha­san­be­go­vić i slič­nih, pi­ta­li bi se o po­s­lje­di­ca­ma gla­sa za njih. I zbog to­ga, dok god ima­mo ova­kav iz­bor­ni sus­tav, to ne bi bi­lo do­bro za Hr­vat­sku.

Bi­ra­či će da­ti od­go­vor ho­će li HNS i HDZ pro­fi­ti­ra­ti od su­rad­nje, ali Hr­vat­ska već jest Op­te­re­će­ni ak­tu­al­nim stra­ho­vi­ma, bi­ra­či bi na no­vim iz­bo­ri­ma bi­ra­li one ko­ji nu­de sta­bil­nost U de­mo­kra­ci­ji ni ap­so­lut­na ve­ći­na ne­ma pra­vo ni­ko­ga is­klju­či­va­ti, ali i obrat­no

I Bru­na Esih i Zlat­ko Ha­san­be­go­vić is­klju­či­vi su u nas­to­ja­nji­ma da pos­tig­nu svo­je po­li­tič­ke ci­lje­ve, jed­na­ko kao što je to Ves­na Pu­sić to­li­ko pu­ta po­ka­za­la Za Ha­san­be– go­vi­ća ni­šta ni­je mo­gu­će sa SDSS-om i Mi­lo­ra­dom Pu­pov­cem, i obrat­no

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.