Što ra­di­ti u slu­ča­ju kri­ze? Sa­da sve pi­še u pra­vil­ni­ku

An­ga­ži­ra­no je 150 struč­nja­ka za rad na stra­te­gi­ji

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Da­vor Ivan­ko­vić da­vor.ivan­ko­vic@ve­cer­nji.net

Sus­tav si­gur­nos­ti ga­ran­ti­rat će gra­đa­ni­ma da će Hr­vat­ska u bi­lo ko­jem tre­nut­ku re­agi­ra­ti i od­go­vo­ri­ti na bi­lo ko­ju ugro­zu, ka­že Kr­sti­če­vić Na­kon ne­ko­li­ko mje­se­ci jav­ne ras­pra­ve Vla­da RH usvo­ji­la je na­crt pri­jed­lo­ga stra­te­gi­je na­ci­onal­ne si­gur­nos­ti i na­crt pri­jed­lo­ga za­ko­na o sus­ta­vu do­mo­vin­ske si­gur­nos­ti. To su pro­jek­ti ko­je je mje­se­ci­ma kroz jav­nu ras­pra­vu i an­ga­ži­ra­nje oko 150 raz­nih nad­stra­nač­kih struč­nja­ka “gu­rao” pot­pred­sjed­nik Vla­de i mi­nis­tar obra­ne Da­mir Kr­sti­če­vić. Sa­da je iz­ra­đen su­vre­me­ni­ji ok­vir pre­ma ko­je­mu će se sla­ga­ti i kon­kret­ni ak­cij­ski pla­no­vi, pra­vil­ni­ci i na­či­ni pos­tu­pa­nja u uvje­ti­ma even­tu­al­nih kriz­nih sta­nja, a na­kon što Hr­vat­ski sa­bor pri­hva­ti Vla­di­ne pri­jed­lo­ge ovih za­ko­na.

Voj­ni­ci u Polj­skoj i Li­tvi

Pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić po­t­vr­dio je da ti­me Vla­da stva­ra ok­vi­re za učin­ko­vi­tost i umre­že­nost si­gur­nos­no­ga sus­ta­va ra­di br­že re­ak­ci­je na ugro­ze. S ob­zi­rom na to da Hr­vat­ska na­kon 15 go­di­na do­bi­va no­vi ok­vir ko­ji de­fi­ni­ra stra­te­gi­ju na­ci­onal­ne si­gur­nos­ti, na obav­lje­nom pos­lu pred­sjed­ni­ku Vla­de An­dre­ju Plen­ko­vi­ću i mi­nis­tru Kr­sti­če­vi­ću čes­ti­ta­la je i pred­sjed­ni­ca RH Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić. – Na­kon du­go­go­diš­njeg od­ga­đa­nja i inert­nos­ti pro­tek­lih vla­da na­po­kon su usvo­je­ni do­ku­men­ti ko­ji su pri­la­go­đe­ni no­vo­nas­ta­lim okol­nos­ti­ma i glo­bal­nim pro­mje­na­ma. Ti­me se RH, osim što do­bi­va do­ku­men­te ključ­ne za pri­la­god­bu no­vim si­gur­nos­nim iz­a­zo­vi­ma i pret­pos­tav­ke za nji­ho­vo rje­ša­va­nje, pri­klju­ču­je vo­de- ćim dr­ža­va­ma svi­je­ta ko­je skr­be o si­gur­nos­ti svo­jih gra­đa­na te me­đu­sob­no su­ra­đu­ju u in­te­re­si­ma glo­bal­ne si­gur­nos­ti – po­ru­či­la je pred­sjed­ni­ca. Mi­nis­tar Kr­sti­če­vić na kon­fe­ren­ci­ji za me­di­je objas­nio je da sus­tav si­gur­nos­ti ko­ji ra­zvi­ja­mo mo­ra bi­ti mo­de­ran, ra­ci­ona­lan, učin­ko­vit i tre­ba od­go­va­ra­ti na­šoj tra­di­ci­ji i po­tre­ba­ma. – Sus­tav si­gur­nos­ti ko­ji ra­zvi­ja­mo i po­bolj­ša­va­mo ga­ran­ti­rat će svim na­šim gra­đa­ni­ma da Hr­vat­ska u bi­lo ko­jem tre­nut­ku mo­že čvr­sto, snaž­no i jas­no re­agi­ra­ti i od­go­vo­ri­ti na bi­lo ko­ju ugro­zu ili opas­nost – is­tak­nuo je mi­nis­tar Kr­sti­če­vić. Vla­da je na is­toj sjed­ni­ci da­la ze­le­no svje­tlo da pred po­t­vr­du u Sa­bor RH ode i od­lu­ka o su­dje­lo­va­nju pri­pad­ni­ka Oru­ža­nih sna­ga RH u voj­nim ope­ra­ci­ja­ma NATO-a i EU. Od­lu­ka se od­no­si na sla­nje na­ših pos­troj­bi u Li­tvu i Polj­sku u sklo­pu tzv. oja­ča­ne pred­nje pri­sut­nos­ti NATO-a na gra­ni­ca­ma pre­ma Ru­si­ji, za­tim na ope­ra­ci­ju ko­ali­cij­skih sna­ga “INHERENT RESOLVE” u Ku­vaj­tu (ka­mo ša­lje­mo do tri voj­ni­ka) te ope­ra­ci­ji EU na Sre­do­zem­lju “EUNAVFOR MED SOPHIA”.

Ro­ta­ci­ja sva­kih šest mje­se­ci

Po usva­ja­nju od­lu­ke u Sa­bo­ru, RH će kra­jem ove go­di­ne u Polj­sku pos­la­ti do 90 pri­pad­ni­ka u sklo­pu bor­be­ne sku­pi­ne pod vod­stvom SAD-a te pos­troj­bu s do 200 pri­pad­ni­ka u Li­tvu u 2017. i 2018. go­di­ni, u sklo­pu bor­be­ne sku­pi­ne pod vod­stvom Nje­mač­ke, s mo­guć­noš­ću ro­ta­ci­je na­ših voj­ni­ka sva­kih šest mje­se­ci.

Gu­nja, Kor­na­ti, iz­bje­glič­ka kri­za tri su kriz­ne si­tu­aci­je po­s­ljed­njih go­di­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.