Gra­do­vi­ma i op­ći­na­ma 80 mi­li­ju­na ku­na za sa­na­ci­ju od­la­ga­li­šta

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Jo­sip.bo­hu­tin­ski@ve­cer­nji.net

U Hr­vat­skoj se još vi­še od 80 pos­to ko­mu­nal­nog ot­pa­da od­la­že na od­la­ga­li­šta, a do kra­ja 2018. mo­ra­mo ih sve za­tvo­ri­ti ili sli­je­de kaz­ne Jo­sip Bo­hu­tin­ski Mi­nis­tar­stvo za­šti­te oko­li­ša i ener­ge­ti­ke obja­vi­lo je ju­čer jav­ni po­ziv ko­jim se je­di­ni­ca­ma lo­kal­ne sa­mo­upra­ve stav­lja na ras­po­la­ga­nje 80 mi­li­ju­na ku­na iz Ope­ra­tiv­nog pro­gra­ma “Kon­ku­rent­nost i ko­he­zi­ja” za sa­na­ci­ju od­la­ga­li­šta neo­pas­nog ot­pa­da. U Mi­nis­tar­stvu objaš­nja­va­ju da se po­ziv od­no­si na sa­na­ci­ju od­la­ga­li­šta ko­ja su pres­ta­la s ra­dom, a na­kon sa­na­ci­je i za­tva­ra­nja na nji­ma se vi­še ne pla­ni­ra od­la­ga­ti ot­pad. Po­ziv će bi­ti otvo­ren do is­ko­ri­šte­nja sred­sta­va, a naj­kas­ni­je do kra­ja 2018. Su­fi­nan­ci­ra se 85 pos­to ukup­nih tro­ško­va, od­nos­no mi­ni­mal­no 1,875.000 ku­na a mak­si­mal­no 30 mi­li­ju­na ku­na po pro­jek­tu. Pre­ma po­da­ci­ma Hr­vat­ske agen­ci­je za oko­liš i pri­ro­du, ti­je­kom 2015. ot­pad se od­la­gao na 148 od­la­ga­li­šta ot­pa­da, 135 od­la­ga­li­šta ko­mu­nal­nog ot­pa­da i 13 lo­ka­ci­ja is­klju­či­vo pro­izvod­nog ot­pa­da. Do kra­ja 2015. za­tvo­re­na su 174 od­la­ga­li­šta, a s 83 lo­ka­ci­je na ko­ji­ma su se ne­kad na­la­zi­la od­la­ga­li­šta ot­pad je iz­mje­šten. U Mi­nis­tar­stvu objaš­nja­va­ju i da se od 2008. do kra­ja 2015. po­ve­ćao broj sa­ni­ra­nih od­la­ga­li­šta ot­pa­da sa 63 na 171, a u pri­pre­mi ili u ti­je­ku je sa­na­ci­ja na 134 lo­ka­ci­je. - Sa­na­ci­jom od­la­ga­li­šta ubla­ža­va­ju se ne­ga­tiv­ni učin­ci na ljud­sko zdrav­lje, oko­liš, kli­mu, sma­nju­ju se emi­si­je stak­le­nič­kih pli­no­va te una­pre­đu­je pri­rod­ni i ži­vot­ni oko­liš - ka­žu u Mi­nis­tar­stvu. U Hr­vat­skoj se još vi­še od 80 pos­to ko­mu­nal­nog ot­pa­da od­la­že na od­la­ga­li­šta i ti­me se gu­be vri­jed­ne si­ro­vi­ne. Pla­nom gos­po­da­re­nja ot­pa­dom RH za raz­dob­lje 2017. - 2022. i Od­lu­kom o im­ple­men­ta­ci­ji Pla­na ko­je je Vla­da RH ne­dav­no do­ni­je­la omo­gu­ću­je se br­ži ra­zvoj sus­ta­va odvo­je­nog pri­kup­lja­nja ot­pa­da, po­nov­ne upo­ra­be, re­cik­li­ra­nja i os­ta­lih mje­ra suk­lad­no hi­je­rar­hi­ji gos­po­da­re­nja ot­pa­dom. Ti­me se, na­vo­de u Mi­nis­tar­stvu, us­pos­tav­lja učin­ko­vit sus­tav gos­po­da­re­nja ot­pa­dom ko­ji po­či­va na na­če­li­ma kruž­no­ga gos­po­dar­stva kroz ko­ji se vri­jed­ne si­ro­vi­ne iz ot­pa­da po­nov­no ko­ris­te, umjes­to da za­vr­še na od­la­ga­li­šti­ma i one­čiš­ću­ju oko­liš. Je­di­ni­ce lo­kal­ne sa­mo­upra­ve ima­ju na ras­po­la­ga­nju i jav­ni po­ziv Mi­nis­tar­stva za su­fi­nan­ci­ra­nje grad­nje re­cik­laž­nih dvo­ri­šta za ko­ja je osi­gu­ra­no 144,5 mi­li­ju­na ku­na. Od kra­ja ove go­di­ne odva­ja­nje ko­mu­nal­nog ot­pa­da bit će obvez­no u ci­je­loj Hr­vat­skoj, a od­la­ga­li­šta mo­ra­mo za­tvo­ri­ti do kra­ja 2018. ili će­mo za to pla­ća­ti kaz­ne od­nos­no zbog to­ga će odvoz ot­pa­da zna­čaj­no po­sku­pje­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.