Od­zvo­ni­lo ‘Full of Li­fe’, bi­ra se no­vi slo­gan

Na pr­vim saj­mo­vi­ma tu­riz­ma u pr­vom pla­nu će od slo­ga­na os­ta­ti sa­mo – Cro­atia

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Rad­mi­la.ko­va­ce­vic@ve­cer­nji.net

Iz­bor no­vog slo­ga­na vi­še se ne­će pre­pu­šta­ti sa­mo mar­ke­tin­škim struč­nja­ci­ma već mul­ti­dis­ci­pli­nar­nom ti­mu struč­nja­ka Rad­mi­la Ko­va­če­vić Na­ci­onal­na tu­ris­tič­ka or­ga­ni­za­ci­ja do­bit će, kao što se već zna ne­ko vri­je­me, no­vog di­rek­to­ra, ali, što je ma­nje poz­na­to, do­bit će i no­vi slo­gan. Mi­nis­tar Ga­ri Cap­pel­li ni­je za­do­vo­ljan ni sa­dr­ža­jem ni do­me­ti­ma ak­tu­al­nog slo­ga­na “Cro­atia, Full of Li­fe” i naj­av­lju­je iz­bor no­vog do kra­ja go­di­ne. Pos­to­je­ćem će od­zvo­ni­ti i pri­je to­ga. Na pr­vim je­sen­skim saj­mo­vi­ma tu­riz­ma hr­vat­ski će štand iz­gle­da­ti druk­či­je, a u pr­vom pla­nu će od slo­ga­na os­ta­ti sa­mo – Cro­atia. – Po­ka­za­lo se da je u pro­mo­ci­ji po­treb­na ve­ća pri­sut­nost na­ci­onal­nog iden­ti­te­ta. Ne tre­ba se bo­ja­ti po­vrat­ka toj vr­sti sim­bo­li­ke – ka­že Cap­pel­li, ko­ji je u vi­še europ­skih ze­ma­lja čuo pri­mjed­be ka­ko bi bi­lo učin­ko­vi­ti­je da se, umjes­to re­gi­ja, bren­di­ra zem­lja.

Uči­ti od Špa­njol­ske

Kao us­pje­šan pri­mjer čes­to se is­ti­če Špa­njol­ska u či­joj pro­mo­ci­ji tu­riz­ma uvi­jek do­mi­ni­ra – “Spa­in”. Jed­na od no­vi­na, o ko­joj tu­ris­tič­ke vlas­ti raz­miš­lja­ju, jest i da se iz­bor slo­ga­na vi­še ne po­vje­ra­va mar­ke­tin­škim struč­nja­ci­ma, već da to bu­de po­sao mul­ti­dis­ci­pli­nar­nog ti­ma struč­nja­ka. Ina­če, “Hr­vat­ska, pu­na ži­vo­ta” Lo­ren­ci­no­va je os­tav­šti­na i tre­ći služ­be­ni slo­gan hr­vat­skog tu­riz­ma, a, za­jed­no s iz­ve­de­ni­ca­ma, lan­si­ran je pot­kraj 2015. Već ta­da mu se pri­go­va­ra­lo da je vi­še skup že­lja onog što bi­smo htje­li da tu­ris­tič­ka Hr­vat­ska jest, ne­go što is­tin­ski pred­stav­lja tu­ris­tič­ki po­nu­du. No, “Cro­atia, Full of Li­fe” do­bio je naj­vi­še gla­so­va na tes­ti­ra­nju u osam zem­lja i po­bi­je­dio u kon­ku­ren­ci­ji još če­ti­ri slo­ga­na: “Cro­atia, Sta­te of Mind”, “Re­al Me­di­ter­ra­ne­an”, “Li­fe by Cro­atia’’ i “Cro­atia, Ta­ke Me Everywhe­re”. Iza­bra­ni slo­gan bio je dje­lo agen­ci­je BBDO, a na no­vi ko­mu­ni­ka­cij­ski kon­cept po­tro­še­no je ta­da vi­še od dva mi­li­ju­na ku­na.

Če­ka no­vog še­fa HTZ-a

Ko­li­ki će bi­ti iz­da­tak no­vi za­okret u pro­mo­ci­ji još se ne zna, no otva­ra se pi­ta­nje ko­li­ko je mu­dro slo­gan mi­je­nja­ti već na­kon dvi­je go­di­ne. Za struč­nja­ka u mar­ke­tin­gu Bo­ri­sa Ma­le­še­vi­ća od­go­vor je re­la­tiv­no jed­nos­ta­van. – Ne­oz­bilj­no je slo­gan mi­je­nja­ti na­kon sa­mo dvi­je go­di­ne, ali, re­al­no, ova­kav ni­smo ni tre­ba­li. Za­to, ako mi­nis­tar ima saz­na­nja da “Full of Li­fe” ne da­je že­lje­ne efek­te i da se ni­je pri­mio, tre­ba ga pro­mi­je­ni­ti. Bit će ma­nja šte­te ne­go kad je od­ba­čen po me­ni naš naj­bo­lji slo­gan do­sad “Ma­la zem­lja za ve­li­ki od­mor” – od­go­va­ra B. Malešević, ko­ji upo­zo­ra­va da je za us­pjeh slo­ga­na bi­tan i sa­dr­žaj. – Mi u su­šti­ni i ne zna­mo ko­ji sa­dr­žaj že­li­mo ko­mu­ni­ci­ra­ti. Slo­gan se de­fi­ni­tiv­no vi­še ne bi smio bi­ra­ti pre­ma to­me ko­ji nam se vi­še svi­đa, već pre­ma to­me ko­ju po­ru­ku on tre­ba no­si­ti – za­klju­ču­je naš su­go­vor­nik. Taj će po­sao bi­ti je­dan od pr­vih ve­ćih tes­to­va i za no­vog še­fa Glav­nog ure­da HTZ-a, či­je ime bi­smo tre­ba­li doz­na­ti za ne­ko­li­ko tje­da­na.

Ne­oz­bilj­no je slo­gan mi­je­nja­ti na­kon sa­mo dvi­je go­di­ne, ali, re­al­no, ‘Full of Li­fe’ je ta­kav da ga ni­smo ni tre­ba­li BO­RIS MALEŠEVIĆ, mar­ke­tin­ški struč­njak

Slo­gan “Cro­atia, Full of Li­fe” do­bio je naj­vi­še gla­so­va na tes­ti­ra­nju u osam ze­ma­lja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.