Po­če­li ra­do­vi na mi­kro­pi­vo­va­ri od 11 mi­li­ju­na ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Zo­ran Vi­tas zo­ran.vi­tas@ve­cer­nji.net ZAGREB

U no­vom po­go­nu pri­pre­mat će se raz­li­či­ti sti­lo­vi ne­pas­te­ri­zi­ra­nog i ne­fil­tri­ra­nog pi­va, sva­ko u ne­koj ma­njoj ko­li­či­ni U vanj­skim pros­to­ri­ma Pi­va­ne, piv­ni­ce nas­lo­nje­ne na po­gon Za­gre­bač­ke pi­vo­va­re, do kra­ja ovog mje­se­ca po­či­nju ra­do­vi na no­voj, 11 mi­li­ju­na ku­na vri­jed­noj mi­kro­pi­vo­va­ri. U tom no­vom po­go­nu ka­pa­ci­te­ta 5000 hek­to­li­ta­ra ko­ji je nas­ta­vak pro­jek­ta Pi­va­ne, otvo­re­ne pri­je dvi­je go­di­ne, pri­pre­mat će se raz­li­či­ti sti­lo­vi ne­pas­te­ri­zi­ra­nog i ne­fil­tri­ra­nog pi­va, sva­ko u ne­koj ma­njoj ko­li­či­ni. Ka­ko ka­žu u Za­gre­bač­koj pi­vo­va­ri, ri­ječ je o naj­su­vre­me­ni­joj opre­mi pro­izve­de­noj u Nje­mač­koj i Če­škoj, a na ko­joj će bu­du­ći glav­ni maj­stor u no­voj mi­kro­pi­vo­va­ri, Mir­ko Ba­nić-Ištuk, pri­pre­ma­ti svje­ža pi­va od sas­to­ja­ka iz ci­je­log svi­je­ta. – Bit će to, na­rav­no, u ma­lim ko­li­či­na­ma, što će nam omo­gu­ći­ti flek­si­bil­nost u pro­izvod­nji. Za po­če­tak, po­nu­dit će­mo tri piv­ska sti­la ko­ja će­mo i ra­zvi­ja­ti, a ko­ji­ma će­mo os­lu­ški­va­ti že­lje i po­tre­be na­ših po­tro­ša­ča. Bit će tu i se­zon­skih spe­ci­ja­la za naj­zah­tjev­ni­ja nep­ca – re­kao je Mir­ko Ba­nić-Ištuk. Mo­ti­va­ci­ja je za ovak­vu inves­ti­ci­ju Za­gre­bač­ke pi­vo­va­re jas­na. Ka­ko ka­žu, do­ma­ća piv­ska sce­na pra­ti glo­bal­ni trend pa ta­ko kons­tant­no ras­te broj mi­kro­pi­vo­va­ra. Lo­gič­no, tak­ve pi­vo­va­re mo­gu br­zo re­agi­ra­ti na po­tre­be po­tro­ša­ča ko­ji i že­le raz­no­li­ki­ju po­nu­du pi­va, a na taj na­čin ras­te i po­vje­re­nje po­tro­ša­ča u ovu pro­izvod­nu ka­te­go­ri­ju. Po­tro­ša­či pi­va sve su edu­ci­ra­ni­ji i zah­tjev­ni­ji pa im naj­ve­ća do­ma­ća pi­vo­va­ra na ovaj na­čin že­li osi­gu­ra­ti raz­no­li­ki­ju i ino­va­tiv­ni­ju po­nu­du.

Do­ma­ća piv­ska sce­na pra­ti glo­bal­ni trend pa ta­ko kons­tant­no ras­te broj mi­kro­pi­vo­va­ra

Ti­na Pu­ha­lo Gr­la­di­no­vić, Mi­lan Peh, Mir­ko Ba­nić - Ištuk

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.